El Consell Insular de Menorca presenta la proposta dels pressuposts 2018

La Presidenta del Consell Insular, Susana Mora, la vicepresidenta segona, Cristina Gómez, i el conseller de Cultura, Miquel Àngel Maria, han presentat avui la proposta del pressupost del Consell Insular de Menorca del 2018 que representa un augment del 9,92% respecte a l’any anterior. Aquest increment suposa 8,39 milions d’euros més que, fonamentalment, ve donat per les transferències de competències ja anunciades per la CAIB.

Les prioritats del pressupost presentat avui es componen de l’eix transversal de sostenibilitat social, econòmica i ambiental construït per l’actual equip de govern amb uns objectus i línies de treball defnits des de l’inici d’aquesta legislatura i que contniuen presents en l’elaboració d’aquest pressupost. Aquestes prioritats es tradueixen en la creació d’igualtat d’oportunitats, equitat i reducció de desigualtats, oferir serveis públics de qualitat, fomentar el creixement ecònomic, apostar per la transparència i desenvolupament institucional i, sobretot, potenciar el benestar de les persones. Aquest any per primera vegada, el pressupost de Benestar i Família supera els 20 milions d’euros.

“El Consell Insular de Menorca, com ajuntament d’ajuntaments, és avui la institució amb més capacitat de donar resposta a les necessitats, demandes i anhels dels menorquins i les menorquines envers un present de benestar i un millor futur. Treballarem d’una visió federal, compartida amb la visió del Govern de les Illes Balears”, ha dit la Presidenta Susana Mora.

Mora, ha destacat que “el benestar social és, i sempre ha estat, la raó de ser de les nostres actuacions polítiques. Una aposta que es veu refectida amb l’increment del pressupost destinat a portar a terme polítiques en matèria social, arribant per primera vegada a una partida de 20 milions d’euros”.

Així, des de la conselleria de Benestar Social i Família, es reforcen tots els serveis per consolidar la xarxa pública de serveis socials de l’illa destacant accions com increment de la partida destinada als Equips Municipals d’Intervenció Familiar (EMIF), increment de les ajudes econòmiques individuals per a persones grans i discapacitats creant una convocatòria amb un pressupost total de 200.000€, i un increment en 146.000 € al fons per Serveis Socials Comunitaris Bàsics que arriben des del Govern de les Illes Balears. Un increment que es veu directament invertit en el finançament d’aquests serveis bàsics com a primer punt d’atenció social i com a administració més pròxima als menorquins i menorquines.

També s’inverteix per a millorar la xarxa d’infraestructures destinades a persones en situació de dependència i discapacitat destacant les obres de reforma a Trepucó amb el Consorci de Recursos Sociosanitaris de les Illes Balears. També es fa una inversió directa en serveis que portaven molt temps sense veure com s’invertia en la seva millora i equipament, com és el cas dels centres de dia per a persones amb discapacitat psiquiàtrica. En aquesta mateixa línia destaquen també els 200.000€ destinats al conveni d’equipaments amb la Fundació per a Persones amb Discapacitat. La residència de gent gran de Ferreries també comptarà amb un conveni de 50.000€ per la seva ampliació. I també es farà una ampliació de places per s’Auba mitjançant un conveni amb la Fundació de Discapacitats. També destaca la creació del servei d’habitatge supervisat per a persones amb malaltia mental greu a Ciutadella.

Pel que fa a la conselleria d’Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports, s’augmenta el seu pressupost en un 14% arribant gairebé als 8 milions d’euros. Des d’aquest departament se seguirà impulsant el benestar i la generació d’oportunitats de futur de les persones amb les polítques d’Ocupació des del que es continuarà fent realitat amb el finançament del Govern i el SOIB projectes d’ocupació per donar oportunitats de treball i formació, amb projectes especialment per als col·lectius que més ho necessiten com són els joves, majors de 45 i dones. També s’impulsarà i promourà, juntament amb els agents econòmics i socials de menorca i com estratègia pròpia d’àmbit insular, el desenvolupament del Pla d’Ocupació de Menorca.

En matèria de Joventut es finalitzarà i es posarà en marxa el Pla Menorca Jove i es recuperarà el Consell de la Joventut per tal de donar veu al jovent. També se seguirà invertint en instal·lacions juvenils per aconseguir una oferta de qualitat i adequada a la legislació vigent i es reobrirà el campament de Biniparratx un cop concloses les obres d’adequació encetades durant aquesta legislatura.

En matèria d’Esports es continuarà impulsant l’esport en edat escolar, en l’àmbit competencial, però també en les persones majors tal com s’ha fet fins ara. S’impulsarà el programa ‘Posam valor a l’esport’ i es fomentarà la igualtat de gènere a través del nou programa Dona i Esport.

Se seguirà fomentant, diversifcant i impulsant l’economia insular a través del desenvolupament socioeconòmic de Menorca. Se seguirà dinamitzant, juntament amb el Govern Balear i la Fundació Bit, el Centre Bit de Menorca dotant-lo de més contingut amb accions d’innovació i tecnologia. Es posarà en marxa el projecte d’estratègia intel·ligent i tecnològica de Menorca, Menorca Smart Island: Menorca Territori Viu, finançat amb fons provinents de l’Impost de Turisme Sostenible. I es continuarà treballant en el projecte de promoció Made in Menorca per promocionar el producte local així com potenciar els artesans i el producte artesanal de qualitat elaborat a la nostra illa també amb la marca de garantia Artesania de Menorca.

Des de la Presidència del Consell Insular es desenvoluparà la funció de suport i coordinació de l’acció de govern, impulsant les relacions institucionals amb altres administracions per tal de fer realitat projectes de gran importància per Menorca.

Gràcies a la pròrroga de l’estatutària, es conclouran les actuacions destinades a millorar els acabats als carrers dels municipis de Menorca originades per l’obra civil portada a terme l’anterior legislatura per l’estesa de la fibra òptica del Consell Insular.

En matèria de Comunicació es gestionarà la comunicació interna i externa del Consell a la vegada que s’impulsarà la comunicació digital de la institució per arribar millor a la ciutadania.

Des del servei d’Ordenació Turística, es finalitzarà el Pla de Desenvolupament Turístic de Menorca i es farà feina amb els municipis de Menorca, per tal que cada Ajuntament redacti el seu Pla de desenvolupament turístic. Es posarà en marxa el III Curs sobre Patrimoni Natural i Cultural per l’habilitació de guies turístics i es tornarà a convocar les proves d’habilitació per a guies turístics.

S’aproparà l’administració al sector professional amb campanyes informatives sobre la normatva aplicable. I se signaràn els convenis amb els ajuntaments per executar projectes per millorar l’embelliment d’urbanitzacions turístiques on s’hagin regularitzat places gràcies a la recaptació generada per aquesta regularització.

Des del servei d’Ordenació Territorial se seguirà fent camí en la revisió del PTI després d’haver adjudicat la redacció de la revisió del PTI i creat l’Oficina PTI per tal de treballar al màxim en la coordinació entre els departaments involucrats i l’equip redactor.

El conseller de Cultura i Educació, Miquel Àngel Maria, ha destacat que el departament de cultura ha recuperat pràcticament tots els recursos que s’havien perdut durant la legislatura anterior, fet que posa de manifest la prioritat política de la cultura i el patrimoni per a l’equip de govern actual.

En el programa d’Educació, el Consell aposta per intensifcar la col·laboració amb els vuit ajuntaments de l’illa en dos àmbits: educació infantil i educació musical. El Consell seguirà apostant pel suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys, amb increment de l’aportació per al sosteniment de la xarxa d’escoles infantils, també, conjuntament amb Educació i Benestar Social, es farà un augment de la dotació dels convenis amb els ajuntaments per becar l’escolarització d’infants de famílies amb baixos nivells de renda i la posada en marxa, dins el 2018, d’un nou programa d’atenció a famílies en risc d’exclusió i amb infants petits. També s’incrementarà un 40% la partida destinada al conveni amb els ajuntaments per al sosteniment de les escoles municipals de música, amb una aposta orientada a la millora de les condicions contractuals del professorat d’aquests centres.

En matèria de patrimoni, s’invertiràn 355.000€ en la promoció de la candidatura i els treballs preparatoris del nou expedient de la Menorca Talaiòtca, una part dels quals seran aportats pel Govern Balear. També s’incrementa un 40% la partida destinada als ajuts a la investigació i conservació de la Menorca Talaiòtca. El V Pla de gestió del patrimoni històric de Menorca compta amb una partida específca per a inversions programades de 120.000€.

Segons ha explicat Maria “el cost d’aquestes actuacions és d’1.175.888€, un 15% del qual serà assumit pel Consell Insular, un 39% a través d’una convocatòria del Ministeri de Foment i un 46% a través de l’import turístc. Aquest esforç referma l’aposta estratègica per fer de Menorca un lloc de referència en protecció, conservació, investigació i difusió del patrimoni arqueològic”.

En l’àmbit de la creació cultural, destaca la consolidació de línies de suport a les distintes disciplines de la creació artística: es posa en marxa el Pla de Foment de les arts escèniques i s’aposta per convertir l’OCIM en l’orquestra professional de referència a Menorca. També es posaran en marxa les convocatòries d’ajuts a les arts visuals i a la producció audiovisual.

El 2018 serà l’any del traspàs de les competències de la promoció turística al Consell Insular de Menorca, una reivindicació històrica que ens ha de permetre continuar consolidant i millorant el posicionament de l’illa com a destinació única i amb identitat pròpia. Encara que el pressupost no refecteix la dotació del traspàs en no fer-se efectu en començar l’any, cal destacar la inclusió dels 250.000€ aconseguits a través de la Llei de finançament dels consells i que el Consell es va comprometre a dedicar a promoció turística.

Es recupera també el conveni de les coves de Cala Blanca entre l’Agència de Turisme Balear i el Consell de Menorca amb una dotació de 400.000€ a càrrec del Govern i 100.000€ a càrrec del Consell. Així mateix, el pressupost d’enguany refecteix la voluntat de donar continuïtat a les millores fetes a Llatzeret.

El departament de Cooperació Local continuarà exercint la seva tasca de suports als consistoris de l’illa a través del Pla Insular de Cooperació. L’any 2018, el Pla Insular de Cooperació Local estarà dotat amb 1.500.000€. Com aspecte particular destacar que es farà una inversió de 80.000€ a la Casa de Menorca de Barcelona per a la rehabilitació d’aquest edifci.

Des del Servei Insular d’Acollida d’Animals es preveu seguir oferint acolliment i alberg als animals abandonats i vagabunds i millorar la infraestructura d’un servei molt sensible i que es duu a terme de manera mancomunada amb els ajuntaments. S’obren tres línies de convocatòries dirigides a les societats protectores d’animals i entitats en general que treballen pel benestar dels animals abandonats i vagabunds. La inversió del Consell en aquest àmbit serà de 191.185,25€.

El Consell també destinarà un total de 788.921,18€ al Servei Insular de Neteja de Platges.

La conselleria de Mobilitat, seguirà amb les inversions de millora de les carreteres i camins, continuant amb la reforma de la Me-1, i es continuarà amb el pla de millora d’eficiència energètca de l’enllumenat de la xarxa viària. Es mantindrà el suport als ajuntaments per a millorar la xarxa local i municipal, i es portaran a terme actuacions de millora i de recuperació del Camí de Cavalls i la revisió del seu pla especial.

Pel que fa a transports, es licitaràn les noves concessions de transport regular de viatges per carretera. També es disposarà d’una partida per a continuar les millores de les parades, i se seguirà amb les millores en l’estació d’autobusos de Maó i es treballarà per dotar Ciutadella d’una estació d’autobusos.

En relació amb el servei d’Inspecció Tècnica de Vehicles es licitarà i adjudicarà el nou contracte de gestó de les estacions d’ITV de Menorca per als propers anys. També es continuarà reivindicant la implantació de la tarifa plana universal de 30 euros per al transport aeri entre illes i la revisió de l’OSP de la connexió Menorca-Madrid perquè s’adeqüi a les necessitats de la societat menorquina.

En polítiques d’Habitatge, el 2018 serà l’any d’arrancada de l’Oficina Insular d’Habitatge, amb la qual es farà possible una oficina que serà referent, en temes d’habitatge, d’assistència a tota la ciutadania, i especialment a les persones més vulnerables. També seran una realitat els dos centres de baixa exigència, un a Maó i un altre a Ciutadella, 8 pisos d’estada temporal i dos més com a projecte pilot de la metodologia «housing first” a distribuir entre els diferents municipis de l’illa.

En política de Transparència, s’ha de destacar la posada en marxa de la web de transparència. A més, s’inaugurarà el portal «On van els meus impostos” on es mostrarà la realitat dels ingressos i despeses tant en la fase de planifcació pressupostària com en la d’execució, amb dades actualitzades i comparables.

Respecte a Participació Ciutadana, hi haurà 3 projectes: els pressupostos partcipatius, on es pretén implicar directament a la ciutadania en la gestió d’una part de la despesa pública; el projecte d’Auditoria Ciutadana Permanent, que intentarà impulsar un observatori ciutadà insular que analitzi els comptes i la contractació de la nova institució; i el Pla Insular de Promoció i Foment del voluntariat i de reconeixement i posada en valor de la seva funció social.

S’elaborarà un pla estratègic del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament, com un primer pas per poder donar resposta a la creixent demanda d’intervencions del cos de bombers de Menorca com a conseqüència d’un major nombre d’incidents provocats per una major afuència i concentració de turistes. En aquest sentit, també es treballarà en la implementació de millores en els seus equips que disminueixin els riscos als que es veuen exposats pel seu treball.

L’Oficina Pressupostària col·laborarà amb els Serveis Econòmics i amb els ens dependents que conformen el Sector Públic del Consell a fer front a l’augment exponencial de les tasques administraves relacionades amb l’actvitat financera de la corporació i contribuirà, també, a assolir el repte col·lectiu que representa el projecte pel qual es destinarà una xifra propera als 10 milions d’euros provinents del superàvit pressupostari de l’exercici 2016 al finançament d’Inversions Financerament Sostenibles.

Per a l’exercici 2018, els canvis que es detallen a la memòria de la plantilla elaborada pel Servei de Gestió de Persones tenen tres eixos bàsics: primer, la creació de les noves places que permetin el millor desenvolupament dels objectus estratègics de l’Equip de Govern; segon, propiciar la carrera professional del personal del sector públic i, tercer, la progressiva estabilització dels llocs de treball creats en precari mitjançant interinatges o programes. És important destacar la feina de catalogació de llocs de feina que ja ha estat licitada i que donarà resposta a les desigualtats i inadequació que ha provocat la seva falta d’actualització.

En l’àmbit de l’atenció ciutadana, durant el 2018 tindrà una especial rellevància la consolidació de la implantació de la gestió electrònica dels expedients en el marc de les lleis 39/2015 i 40/2015.

En matèria de contractació, s’haurà de fer un gran esforç per, en primer terme, impulsar l’adaptació dels expedients de contractació a la nova normativa -principalment comunitària i estatal- en matèria de contractació, especialment la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractació del Sector Públic i de transposició de les directives europees; en segon lloc, promoure la introducció de tràmits electrònics als expedients de contractació i, en tercer lloc, consolidar la implantació de la Instrucció per a la contractació socialment i mediambientalment sostenible en l’actvitat contractual de la corporació d’acord amb la guia d’aplicació.

En matèria de Medi Ambient se seguirà amb els objectus de millorar la sanitat vegetal i animal a la vegada que de les espècies agrícoles i ramaderes; millorar la capacitació i l’assessorament dels sectors agrícola i ramader; reconèixer els serveis ambientals generats per les bones pràctiques agrícoles i donar suport a les bones pràctques cinegètiques; i, fnalment, estalonar la bona gestó dels animals de companyia i evitar els impactes ambientals que les espècies assilvestrades ocasionen al medi natural.

Es continuarà treballant per la implantació d’energies renovables en els edifcis públics del Consell Insular en règim d’autoconsum i portant a terme accions de millora i reforma dels mateixos a fi de vetlar per la seva eficiència energètica. Es seguirà impulsant la creació d’una xarxa d’iniciatves administració-ciutadania-empresa per a projectes encaminats cap a la sostenibilitat com la mobilitat elèctrica, la protecció del cel nocturn i l’ús eficient de l’aigua. I s’impulsarà la interpretació i coneixement envers la biodiversitat i el patrimoni geològic.

L’any 2018 se celebrarà el quart de segle de la Declaració de Menorca Reserva de Biosfera. Una commemoració que se celebrarà mantenint les accions d’impuls i coneixement dels valors de la Reserva, de l’educació ambiental i d’inclusió de la ciutadania en la reserva. Se seguirà impulsant diferents projectes d’ordenació com el Pla Director Sectorial de Residus i el Pla de Pedreres de Menorca, així com també, es crearà el primer Pla d’Acció de la Reserva de Biosfera que donarà un instrument de gestió necessari per omplir la declaració de contingut. A més a més, se seguirà promovent la Xarxa Mundial de Reserves de Biosfera Illes i Zones Costaneres de la UNESCO, com a seu dedicada a la sostenibilitat, especialment amb la celebració a Menorca del Congrés Mundial d’aquesta xarxa.

Des de l’àrea de Medi Rural, se segueix apostant per estalonar al sector agrari en la seva capacitació i assessorament, per una banda mitjançant ajudes a través de les entitats associatves i cooperatives i per altra adequant les instal·lacions de sa Granja per seguir donant formació reglada i no reglada.

La convocatòria del Contracte Agrari Reserva de Biosfera es consolida en la seva aposta per reconèixer els serveis ambientals que la pagesia fa a la resta de societat. Se segueix mantenint el foment a les associacions de defensa vegetal i animal en la seva tasca de vetllar per la sanitat dels productes agraris i ramaders i es manté el suport a les entitats que treballen amb races animals autòctones i varietats vegetals locals com a estratègia per la diferenciació i adaptació de l’agricultura i ramaderia al canvi climàtic. Es consolida el suport al Grup d’Acció Local de l’associació Leader en el desenvolupament de la seva estratègia de desenvolupament rural.

Des del departament de Medi Marí, s’aposta per l’augment i estructuració del personal de vigilància de les actvitats pesqueres i es realitzarà una campanya específca informativa al sector pesquer. Se seguirà apostant per donar suport a les confraries de pescadors com a principal òrgans de representatvitat del sector i donar estalonament al Grup d’Acció Local pesquer a través de l’Associació Leader Menorca. I des de l’àrea de litoral, s’ampliarà el servei de mòduls sanitaris per adaptar-lo millor a la temporada turística.

La vicepresidenta segona, Cristina Gómez, ha conclòs la presentació del projecte dels pressuposts assegurant que «són uns pressuposts basats en la sostenibilitat. La sostenibilitat ambiental i social, però també en la sostenibilitat institucional que té a veure amb la transparència i la participació ciutadana”.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *