Proposta per simplificar la lectura de les lleis modificades

El ple del Parlament farà l’aprovació inicial aquest dimarts, previsiblement, d’una Proposició de llei presentada per Més per Menorca que permetrà simplificar la lectura de lleis els textos de les quals han patit modificacions. Més per Menorca ha informat que la proposta comptarà, com a mínim, amb el suport dels grups parlamentaris que conformen i donen suport el Govern.

La Llei que es modificarà quan s’aprovi definitivament la Proposició de llei és la 5/2015, de 23 de març, de Racionalització i Simplificació de l’Ordenament legal i reglamentari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquesta norma jurídica el que permet és poder elaborar textos refosos de les lleis que s’han modificat una o més vegades i que tenguin plena naturalesa de legalitat.

La finalitat de la proposta és simplificar i facilitar la lectura i interpretació d’aquestes lleis amb un nou redactat que contempli tota la part expositiva i l’articulat que està en vigència i s’elimini els articles o paràgrafs que, per haver estat modificats, ja no són vigents.

D’aquesta manera, els interessats o juristes podran disposar d’un text jurídic legal definitiu i no es confondran o dubtaran amb lleis de redactat originari les quals ja no són vigent a l’ordenament jurídic balear.

El novembre de 2015 ja es va aprovar una llei amb aquesta finalitat que contemplava un procés de delegació del Parlament al Govern per refondre lleis modificades. En efecte,la Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l’ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears, pretenia, en el termini de 18 mesos, aprovar una sèrie de textos refosos i textos reglamentaris consolidats amb la finalitat de millorar la coherència de l’ordenament normatiu autonòmic, simplificar la profusió de normes existents i facilitar l’accés de tots els ciutadans i operadors jurídics a un ordenament integrat per les versions vigents. Tanmateix, els mandats parlamentaris d’aquesta llei han expirat. Per tant, l’objectiu del mandat parlamentari no es va complir de manera satisfactòria dins el termini previst, ja que de les 7 lleis recollides en la Llei 5/2015, només una (la Llei 9/1991, de 27 de novembre, reguladora del cànon de sanejament d’aigües) es va refondre, a través del Decret legislatiu 1/2016, de 6 de maig.

Es per tot l’exposat que Més per Menorca creu convenient recuperar la iniciativa legislativa per actualitzar-la, fixar nous terminis i, fins i tot, afegir lleis que s’han modificat durant aquests dos darrers anys.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *