Presentat el decret de prestació de transport marítim entre illes

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, i el director general de Ports i Aeroports, Xavier Ramis, han presentat  el contingut del decret pel qual es desenvolupa el règim especial de prestació dels transports marítims entre les Illes Balears.

Aquest decret executa el mandat de la Llei 11/2010, de 2 de novembre, de transport marítim de les Illes Balears, la qual  estableix que el Govern de les Illes Balears dictarà les normes reglamentàries i disposicions administratives que requereixin el desenvolupament i l’aplicació de dita llei.

En aquests moments, s’ha iniciat la fase d’audiència pública sobre el decret i, per tant, el seu contingut ara estarà obert a les aportacions i opinions de les distintes entitats i col·lectius lligats al sector del transport marítim i institucions (navilieres, sindicats, patronals, Consells, Cambres de Comerç, Marina Mercant…).

El decret dota l’administració dels mecanismes per garantir, en matèria de transport regular, un transport que resolgui les necessitats de mobilitat de la ciutadania de les Illes, i, per altra banda, regula també el transport recreatiu i turístic. Dóna força d’exigència legal als horaris i freqüències que hi ha d’haver entre les Illes i, per tant, del seu obligat compliment.

Així, en el decret es determinen els mínims que necessàriament s’han de cobrir per garantir el transport via marítima de passatgers entre Mallorca-Menorca, Mallorca-Eivissa i, en el cas d’Evissa-Formentera es va més enllà i es detallen, a més de les freqüències mínimes, els seus horaris.

En primer lloc, el decret qualifica determinades rutes com a línies marítimes d’interès públic de les Illes Baleares o línies estratègiques

-Aquestes línies marítimes són les següents:
-entre el port de La Savina de Formentera i el port d’Eivissa
– entre el port d’Alcúdia i el port de Ciutadella
-entre el port d’Eivissa i el port de Palma. (Aquesta última línia no està actualment coberta per una línia regular interinsular, sinó com a escala d’altres línies que enllacen les Illes Balears amb la península).

El decret, després de constatar les necessitats essencials de transport en les línies d’interès estratègic, fixa les exigències de regularitat i freqüències mínimes que s’han de complir:

Hi ha una especial atenció a l’Illa de Formentera –afectada per la triple insularitat- amb el clar objectiu de cobrir la necessitat dels ciutadans de l’Illa de poder connectar amb els vols amb arribada o sortida a l’aeroport d’Eivissa, tant a primera hora del matí com a darrera hora del vespre.

Es consideren freqüències mínimes, en cadascuna de les línies, les següents:
Línia Eivissa-Formentera: 11 viatges diaris, en dies laborables, en cada sentit, per al transport de passatgers. Amb almenys una sortida al matí, entre les 6.00 i les 6.30 hores des de l’illa de Formentera, i una sortida nocturna des de l’illa d’Eivissa, entre les 21.30 i les 22.30 hores, que en la mesura que es pugui, possibilitin raonablement connectar de forma efectiva amb els serveis aeris de transport disponibles.  Els viatges es repartiran al llarg del dia, en cada sentit, i es realitzaran almanco els següents:

Un viatge entre les 6.00 i les 6.30 h, i es pot establir a demanda.
Dos viatges entre les 7.30 i les 10.30 hores
Un viatge entre les 10.30 i les 12.00 hores
Dos viatges entre les 12.00 i les 15.30 hores
Dos viatges entre les 16.00 i les 18.00 hores
Dos viatges entre les 18.00 i les 20.00 hores
Un viatge entre les 21.30 i les 22.30 hores
I 5 viatges diaris en dies laborables per al transport de mercaderies (tant en temporada alta com baixa).

En dies festius el mínim de freqüències serà d’un viatge en cada sentit en cadascuna d’aquestes franges horàries.
L’establiment de viatges en franges horàries concretes es justifica per raó de la triple insularitat de l’illa de Formentera, i les necessitats de transport d’aquesta, com estableixen l’article 28 i la Disposició transitòria tercera de la Llei 11/2010.

Línia Eivissa-Palma: 7 viatges setmanals, en cada sentit.
Línia Alcúdia-Ciudatella: 2 viatges diaris en dies laborables, en cada sentit, i 1 en festius, en cada sentit.

El decret no només fixa les condicions d’aquestes línies estratègiques, sinó també com fer-les complir als operadors  o com actuar en el cas que es doni la circumstància de què no es cobreixin.

Així, s’estableix que en les línies estratègiques, per interès públic, hi ha d’haver regularitat i continuïtat en la prestació del servei.

En aquest sentit, no es permet l’operació de navilieres únicament en temporada alta, sinó què han de prestar un compromís de prestació anual. El decret concreta que en el mes de la seva prestació mínima, han de fer al manco el 20% de les freqüències que ofereixen en el mes de la seva prestació màxima (per damunt dels mínims exigits). Els viatges fixats com a mínims sempre s’han de complir, durant tot l’any.

I, també, s’han de seguir respectant els mateixos paràmetres de freqüència: és a dir, no es pot passar de freqüències diàries a setmanals. Poden ser manco, respectant el  mínim del 20%,  però han de ser diàries.

Amb les condicions fixades per a les línies estratègiques, la primera possibilitat és que el propi mercat lliure les cobreixi, però el decret dóna els instruments per si es produeixen disfuncions per tal de poder garantir els drets dels ciutadans.

En aquest sentit, el decret preveu que si no es cobreixen les  necessitats essencials de transport i s’han incomplert les exigències de servei públic que es fixen per a les línies estratègiques, l’administració pot actuar.

Es poden donar dos supòsits diferents que donen lloc a l’activació de distints mecanismes:

  • Si es donen incompliments, però hi ha operadors a la ruta, primer es farà un advertiment de manera que per acord entre els operadors es compleixin les condicions del servei, establint-se mesures de coordinació voluntàries.  Si no hi ha resposta positiva, serà la pròpia administració –a través de la Direcció General de Ports- la que dictarà les directrius de coordinació per donar el servei cobrint les necessitats. Evidentment, es poden derivar sancions de l’ incompliment d’aquestes mesures de coordinació obligades.

 

  • Si es dona un supòsit més greu encara: que deixi d’haver-hi operadors a la ruta, l’administració pot convocar un concurs per formalitzar un contracte d’obligació de servei públic de l’esmentada línia. En aquest cas, l’empresa serà compensada econòmicament a través de la subvenció corresponent.

Una vegada que s’aprovi el decret, les navilieres que presten els serveis –o aquelles que ho vulguin fer- hauran de comunicar (a través d’una declaració responsable) el seu compromís a fer complir les obligacions de servei públic establertes per les línies declarades estratègiques. També han d’aportar aval que acrediti la seva solvència econòmica per cobrir aquestes línies estratègiques.

Hi pot haver canvis d’aquestes obligacions (modificant les existents o establint-ne de noves) –amb informe del Consell  Econòmic i Social- quan es constati que les obligacions no són suficients per cobrir les necessitats dels passatgers (especialment dels residents). En el cas de Formentera, sense que mai es puguin reduir els mínims, hi ha d’haver també participació del Consell i representants econòmics i socials de l’illa.

El decret regula també condicions del transport turístic i recreatiu:

Es regula, entre altres qüestions, el règim aplicable als transports turístics i recreatius i l’activitat del taxi marítim, com també les condicions d’accessibilitat dels passatgers als vaixells i embarcacions,sense perjudici de que caldrà un ulterior desplegament en la matèria.

El decret també regula els drets dels passatgers, derivats de les normatives europees i nacionals.

En l’aspecte de la regulació del transport turístic i recreatiu cal destacar alguns aspectes, que intenten, sobre tot ordenar aquest tipus de transport quan afecta a dues illes per tal de diferenciar del transport regular aquestes embarcacions. (Entre Eivissa i Formentera s’han donat conflictes en aquest sentit).

-És el cas, per exemple, de les anomenades “golondrines” o embarcacions turístiques, que només podran fer rutes circulars amb el passatge, amb sortida i arribada en el mateix port. És a dir, només podran fer excursions, tornant a tot el passatge al punt de sortida.

El decret també regularà l’activitat del taxi marítim, que actualment no és encara molt nombrosa (però sí que s’està donant de forma no regular). S’exigirà, com a la resta de transports, l’adequat registre i despatx del vaixell per dur a terme el servei.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *