Ja es pot renovar la targeta verda Des d'ahir dilluns dia 1er de desembre

L’Ajuntament de Ciutadella comunica als titulars de les targetes verdes que aquestes deixaran de tenir vigència el dia 31 de desembre de 2018, segons fixa la normativa que regula la zona d’aparcaments urbans reservats. Els interessats a obtenir la renovació corresponent per a l’any 2019 hauran de sol·licitar-la a les oficines municipals, a partir del proper 1 de desembre de 2018, amb l’aportació dels documents i amb el compliment dels requisits prevists a l’Ordenança que ho regula.

Així, caldrà presentar la instància oportuna en el Registre General de l’Ajuntament, acompanyada d’una declaració responsable on es faci constar que es mantenen les condicions que motiven la concessió de la targeta per a l’any 2019; o bé que es compleixen tots els requisits per a la seva concessió, segons el cas, i que es troba al corrent de pagament del darrer rebut de l’impost de vehicles de tracció mecànica i que no té pendent en via executiva multes de trànsit aprovades per resolució ferma de l’Ajuntament.En el cas que s’hagin modificat les circumstàncies que motivaren la concessió de la targeta l’any 2018 (titular del vehicle, vehicle, etc.), s’haurà de presentar la documentació justificada dels canvis.També es podrà sol·licitar l’obtenció d’aquesta targeta verda a través de la Carpeta Ciutadana. Aquesta sol·licitud en línia serà totalment gratuïta.

Des de l’ajuntament comuniquenque, en virtut de l’acord adoptat en sessió plenària de data del 8-09-11, la zona verda serà d’ús exclusiu per als residents del barri antic i NO es podrà atorgar a cap altre col·lectiu (persones jurídiques, treballadors de comerços, etc.). Una vegada fetes les comprovacions degudes, el Departament d’Organització i Seguretat Ciutadana d’aquest ajuntament n’expedirà la targeta, amb l’abonament previ del preu públic establert en l’ordenança reguladora corresponent. L’Ajuntament es reserva el dret d’exigir qualsevol altra prova documental o de realitzar d’ofici les comprovacions que consideri necessàries per contrastar la veracitat de les dades aportades per part de les persones interessades.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Balearia, ofertas Semana Santa
Fira Arrels 2019