Bastarà l’empadronament a un municipi de les illes per incriure’s com a parella estable Més per Menorca ha aconseguit que es modifiqui la llei i que es pugui accedir a drets com la pensió de viduïtat sense que cap dels dos membres hagi de tenir necessàriament el veïnatge civil

Les 17 esmenes presentades per Més per Menorca  i aprovades aquesta setmana passada al Parlament han suposat canvis importants en la llei de l’atenció i els drets de la infància i adolescència. Una d’elles és la modificació de la Llei de Parelles Estables (Llei 18/2001).

En aquest sentit, s’ha introduït una Disposició Addicional que permet que es puguin inscriure voluntàriament en el Registre de Parelles Estables de les Illes Balears les parelles els membres de la qual estiguin empadronats a qualsevol municipi de les Illes, amb tots els drets i deures que se’n derivin d’aquesta inscripció, d’acord amb la normativa general de l’Estat que ho determini. Fins ara era necessari que alguns dels dos membres tingués el veïnatge civil en una de les illes.

Val a dir que la inscripció en el Registre de Parelles Estables permet accedir a drets de caire públic quan la normativa ho exigeixi (prestacions, habitatge, etc.). De fet, té especial interès l’accés a la pensió de viduïtat que la regulació estatal de la seguretat social preveu.

Beneficis

Viduïtat. Efectivament, la inscripció de la parella al Registre és un dels mitjans de prova que permet al membre supervivent de la parella estable accedir a la pensió de viduïtat i a altres prestacions socials de conformitat amb el que estableix el Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social.

Sanitat. També dona accés a ser beneficiari de la targeta sanitària i gaudir de l’assistència de l’IB-Salut (“Tindran la condició de beneficiaris d’un assegurat, els que es trobin, entre altres, en les següents situacions: Ser cònjuge de la persona assegurat o conviure ella amb anàloga relació d’afectivitat, constituint parella de fet).

Lloguers. En el cas de morir el titular del contracte de lloguer, l’altre membre de la parella de fet pot subrogar-se si acredita dos anys de convivència amb la inscripció en el registre, llevat que hagin tingut descendència en comú, en aquest cas bastarà la mera convivència .

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.