Antoni Juaneda, candidat del PP a la batlia de Ciutadella

  1. Breu currículum polític 

   Som n’Antoni Juaneda Cabrisas i em present com a candidat a l’alcadia de Ciutadella pel PP. Som llicenciat en Ciències econòmiques i empresarials i diplomat en Dret Tributari i he exercit de funcionari de carrera a l’administració pública. Entre els càrrecs polítics, destaquen el de vicepresident i conseller del Consell Insular, director general de Relacions amb el Parlament i coordinació normativa al Govern de les Illes Balears i director insular de l’Administració general de l’Estat. Actualment estic ocupant el càrrec d’administrador territorial de l’Agència tributària de les Illes Balears.

  1. Qui l’acompanya a la candidatura? Per què ha triat a aquestes persones?

 M’acompanyen, per aquest ordre: Juana Mari Pons, Blanca de Olivar, Juan Benejam, Maria Antònia Taltavull, Raquel Pericàs, Esperança Juaneda, Sebastià Mesquida, Mara Auxiliadora Pons i Daniel Oscar Marquès.

És una combinació de persones que ja han estat regidors i regidores a l’Ajuntament i coneixen la gestió municipal (Juana Mari Pons, Joan Benejam, Raquel Pericás, Esperança Juaneda, Sili Pons, Maite Torrent…) amb altres que no tenen experiència política però son bons professionals en el seu àmbit (Blanca Olivar, Mª Antònia Taltavull, Sebastià Mesquida, Dani Marqués…). A més és una candidatura amb gent representativa de tots els sectors socials de Ciutadella, un grup de 24 persones que poden aportar molt a la nostra gestió a l’Ajuntament

  1. Quin és el punt més important del seu programa?

 No és fàcil destacar-ne un damunt els altres. A més de l’atenció a les persones més necessitades, a la dependència, als col·lectius vulnerables, que és una prioritat màxima i mereixen tot el suport dels poders públics, tal vegada lo que ho resumeix quasi tot és millorar l’atenció al ciutadà, en sentit molt ampli. Hem detectat moltes queixes i molt de malestar de la gent amb l’Ajuntament, pels tràmits burocràtics que s’eternitzen (una llicència tarda més d’un any), per no donar resposta a les demandes que fan els ciutadans… Dalt la Sala és com un bunker on s’han tancat els regidors de l’equip de govern i no saben el que passa al carrer, no son conscients de la insatisfacció i la frustració que senten els ciutadans. A aquesta situació li hem de donar sa volta, el ciutadà és el centre de tota l’acció política i s’ha de sentir l’Ajuntament proper, amable, facilitador i al seu servei.

  1. Quines són les principals propostes sobre turisme?

A més de coordinar les polítiques de promoció en col·laboració amb el Consell Insular, que és qui té les competències, l’assignatura pendent és modernitzar les urbanitzacions, dur a terme un pla d’inversions que les doti de les infraestructures necessàries, que les embelleixi, que les faci atractives per al turista. En 4 anys invertirem 3.000.000€ de recursos propis de l’Ajuntament que es poden més que triplicar, arribant als 10.000.000€ amb els fons que venguin d’altres administracions.

  1. I sobre economia?

El foment de l’activitat econòmica i la creació d’ocupació passa per dos tipus d’actuacions:

Que l’Ajuntament compleixi amb el seu paper com administració pública, duent a terme les inversions necessàries en infraestructures, i fent política fiscal, rebaixant l’IBI un 5% i estudiant beneficis fiscals en altres imposts i taxes municipals que fomentin la creació i transmissió d’empreses.

Que l’Ajuntament no posi impediments a la iniciativa privada, que no sigui un obstacle, ni burocràtic ni polític, per al desenvolupament de projectes, tant particulars com empresarials. És imprescindible millorar el tracta als ciutadans, simplificant i agilitzant l’administració, apropant-la als ciutadans. Reduirem el termini mitjà de concessió de llicències i altres autoritzacions a 3 mesos.

 6. I sobre cultura?

 A més de donar contingut als equipaments culturals actuals, i col·laborar amb les entitats privades per a la dinamització cultural de la ciutat, el nostre gran projecte és la recuperació de la murada de Ciutadella. Un projecte molt ambiciós, que començarem amb la rehabilitació del Bastió de Sa Font, fent-lo visitable, creant un gran mirador al port i a la ciutat, dalt es bastió. Ciutadella té un patrimoni cultural material e immaterial immens i es obligació d’aquest Ajuntament mantenir-lo i que es pugui donar a conèixer i disfrutar. 

  1. I sobre polítiques d’igualtat?

Continuarem amb el programa de Ciutat Educadora i de Ciutat Amiga de la Infància, perquè la educació és la que fa ciutadans que valoren i practiquen la igualtat, la justícia i la solidaritat. Seguirem amb les polítiques que garantitzin la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. Aprovarem i desenvoluparem el Pla d’Igualtat de gènere.

  1. I sobre polítiques socials?

 Ciutadella compta amb una bona xarxa de serveis socials, de polítiques per atendre els col·lectius i les persones més vulnerables, les persones depenents, etc. Gestionarem la creació d’unes 30 noves places per a la Dependència a l’edifici que actualment ocupa la Clínica Menorca, i agilitzarem els tràmits relacionats amb els ajuts socials i qualsevol altre tràmit en aquesta matèria

  1. I sobre ecologisme i energia?

En aquesta matèria és molt important el control i la conscienciació, a més del foment de les pràctiques sostenibles. Les infraestructures públiques han de ser energètica i ecològicament eficients. Tenim que aprofitar els recursos que s’ofereixen des de altres administracions per poder tenir una Ajuntament que sigui referència per als ciutadans pel que fa a eficiència energètica, per exemple instal·lant energia solar als edificis i altres infraestructures municipals. Ciutadella vol assumir i ser capdavantera en el desenvolupament de les polítiques derivades del Pla d’Acció de Menorca Reserva de la Biosfera, sempre des de el consens.

  1. I sobre gestió municipal?

Lo més important pel que fa a la gestió municipal es la simplificació i agilització administrativa, com he apuntat abans, i la capacitat de gestió dels recursos pressupostaris de què disposa l’Ajuntament. Ara mateix hi ha 14 milions d’euros als bancs i açò és una autèntica aberració. No pot ser que l’Administració tregui els doblers als ciutadans via impostos i els tengui al banc, en lloc de tornar-los a la ciutat a través de les inversions i serveis que necessita. I açò és un tema de capacitat de gestió. Tot i la normativa de control de la despesa, hi ha mecanismes per a invertir els superàvits que genera l’Ajuntament. No fer-ho és una prova inequívoca de ineficiència en la gestió. Noltros tornarem aquests doblers als ciutadans a través de les inversions que necessita Ciutadella.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *