Noves mesures per afavorir la creació de places d’escoletes de 0 a 3 anys

El Consell de Govern ha aprovat aquest divendres la modificació del Decret 60/2008, de 2 de maig, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d’educació infantil. Aquest Decret regula els requisits que han de complir els centres que imparteixen el primer cicle d’educació infantil, relatius a la relació numèrica alumne-professor, a les titulacions dels professionals, a les instal·lacions i els espais necessaris, a les condicions de seguretat i al nombre de places escolars.

La Comissió Tècnica de Treball de 0 a 3 anys, en la qual participen experts en la matèria, va aprovar el document Recomanacions en relació amb els centres d’educació infantil privats i els centres no autoritzats (0-3), en què, entre altres aspectes, es recomana incentivar de manera urgent l’adaptació dels centres actualment no autoritzats o la reconversió d’aquests centres en centres d’educació infantil autoritzats degudament. Aquest document forma part del document marc L’educació dels infants de 0 a 3 anys i la necessària equitat, aprovat el dia 10 de gener de 2019.

En aquest sentit, amb la modificació del Decret 60/2008 es pretén augmentar l’accessibilitat i la qualitat dels serveis de l’educació infantil, així com permetre que també puguin rebre ajuts les guarderies o els centres assistencials que es vulguin convertir en centres d’educació infantil de primer cicle autoritzats. Aquests centres, sempre que subscriguin el conveni corresponent, constituiran una xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoletes públiques per garantir el dret a l’educació dels infants.

Principals modificacions del Decret
La modificació del Decret 60/2008 obre un període excepcional de quatre anys amb facilitats per a l’autorització com a centres d’educació infantil dels centres que atenen regularment infants de fins a 3 anys amb llicència d’activitats però sense autorització educativa. Aquests centres tindran facilitats i seran considerats centres singulars, sempre que ho sol·licitin davant la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca en el marge de dos anys a comptar des de l’entrada en vigor d’aquesta modificació.

Així doncs, la modificació aclareix als centres singulars com han de fer agrupacions amb infants d’edats heterogènies, sempre que les edats dels infants agrupats no superin l’interval de dos anys.

També preveu modificacions en els casos de banys compartits entre unitats. A més, es recull el cas dels centres ubicats en entorns urbans en els quals hi hagi moltes dificultats per disposar d’espais oberts propis, els quals poden ser considerats adequats si compleixen les condicions que marca el Decret (han d’estar delimitats, han de ser segurs, etc.).

El Decret estableix que, excepcionalment, s’autoritzaran centres o unitats de primer cicle d’educació infantil que ofereixin servei de manera regular, durant menys de 10  i més de 5 mesos a l’any, sempre que compleixin la resta de requisits que estableix la norma.

D’altra banda, també s’inclou una modificació relativa als centres que hagin sol·licitat autorització educativa o acreditin tenir llicència administrativa per acollir infants d’edats corresponents al primer cicle d’educació infantil abans de la data d’entrada en vigor d’aquesta modificació i que es vulguin integrar dins el sistema educatiu. Aquests centres disposaran de quatre anys, sempre que demanin l’autorització abans de dos anys, per resoldre l’adaptació a les titulacions requerides; mentrestant, tindran una autorització provisional, i també podran ser autoritzats sense disposar d’unitats per a totes les edats.[u1]

Una aposta clara per l’educació 0-3
La modificació del Decret no és l’única mesura que s’ha pres per fomentar l’educació de 0-3 anys. Així, el passat mes de març es va aprovar la modificació del Decret 131/2008, que estableix i regula la xarxa d’escoles infantils públiques i els serveis per a l’educació de la primera infància. La modificació era essencial per poder permetre que també puguin rebre ajuts els infants de les famílies més vulnerables socialment, encara que estiguin matriculats en un centre privat.

Aquests centres constituiran una xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoletes públiques per garantir el dret a l’educació dels infants, sempre que subscriguin el conveni corresponent i compleixin els requisits legals. Un dels aspectes fonamentals de la modificació d’aquesta normativa és que inclou els ajuts individuals de menjador, les beques i les bonificacions de les quotes d’escolarització per a centres privats amb les mateixes condicions que a les escoles infantils públiques. Així, el curs 2019-2020 les escoletes tindran ja ajuts de menjador. Actualment ja han signat el conveni corresponent per poder accedir als ajuts de menjador 35 centres d’educació infantil.

A més, el passat mes de maig, el Consell de Govern va aprovar destinar 4.500.000 € a diverses actuacions per acomplir les mesures d’equitat proposades per la Comissió de 0-3 anys, que van en la línia de l’impuls de l’educació de primer cicle marcada des d’inici de legislatura. Aquesta inversió es destinarà a ajuts per a la creació de places públiques de primer cicle d’educació infantil; per al sosteniment de les escoles infantils públiques de primer cicle d’educació infantil; per al funcionament de serveis educatius d’atenció primerenca; per al funcionament d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies i per a les ajudes a l’escolarització dels infants de les famílies més vulnerables socialment; especialment, de les famílies en risc d’exclusió social corresponents a l’any 2019.

D’altra banda, el proper curs suposarà un increment de la dotació dels equips d’atenció primerenca (EAP), que comptaran amb 18 docents més. La incorporació d’aquests docents suposarà una inversió de 270.000 € el darrer quadrimestre del 2019, fins a arribar a un total de 810.000 € durant tot el curs 2019-2020.

La voluntat de treballar per a la millora de l’oferta educativa de 0-3 anys es va fer evident ja en el pressupost del 2019 de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, que ja preveu per a la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa un increment del 38,41 %, fins a arribar a 16.456.547 €. Aquest increment es deu en bona part a les inversions destinades a acomplir les mesures de foment de l’educació de 0-3 anys.

Des d’inici de la passada legislatura s’ha fet una aposta clara per aquesta etapa formativa, en especial, recuperant les ajudes a les escoletes, que abans del 2015 eren de zero euros. En acabar el 2019, s’hauran invertit gairebé deu milions d’euros, entre ajudes per a unitats reconegudes, activitats amb les famílies, creació de noves places, increment de dotació dels equips d’atenció primerenca (EAP), ajudes de menjador per a escoletes públiques i privades i bonificacions a l’escolarització per risc social.

Campanya oferta Baleària

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *