El Grup Popular lamenta que l’equip de Govern proposi en el primer any de l’mandat tornar al camí de l’endeutament

Pel Grup Popular, els pressupostos estan desdibuixats des del moment mateix en què persisteix la incertesa en relació a les aportacions de govern central – que segueix encara amb els pressupostos prorrogats de 2018, de el govern Rajoy. Sí es confirma, però, que els ingressos provinents de la Comunitat Autònoma es veuran retallats en una mica més de dos milions d’euros (2.236.791,98 euros).

Es mantenen els ingressos corrents procedents de la Llei de Finançament dels Consells tant pel que fa a competències homogènies (a) com a competències no homogènies (b), de manera que la diferència entre anualialidades és la que segueix:

    • a) Per a 2020 havia 33.054.661,99 euros i en 2019 van ser 33.114.944,90 euros  –
    • b) Per 2020 13.630.445 i van ser 13.928.210,69 euros en 2019.

La dada demostra que les aportacions fixades per Llei -en aquest cas la que va promoure el PP per establir el finançament dels Consells-tendeixen a l’estabilitat.

A diferència d’aquesta constatació, els proposta de pressupostos de l’Consell acusa un descens considerable en l’aportació per a promoció turística, que passarà de 1.476.116,04 euros, a 241.208,25 euros. La reducció és summament dràstica 1.234.907,79 euros- quan a més afecta les estratègies d’atracció i captació de turistes en una economia essencialment turística.

Puja, per contra, l’ingrés per afrontar pagaments per la sentència de CESGARDEN, quantificat en un milió d’euros, que el Consell aconsegueix reunir a força de retallar les partides de bestretes pendents de pagament.

En el capítol d’ingressos és poca la variació que es produeix pel que fa a les aportacions municipals per a l’execució de programes o serveis mancomunats com és la neteja de platges, que té un lleuger augment.

Ingressos de capital
Els pressupostos anoten la quantitat de 5.251.580 euros que suposadament arribarien a càrrec de el Conveni de Carreteres. El Grup Popular, però, remarca que l’última addenda de l’conveni es va signar el 2014, que donades les dates de l’calendari en el millor escenari de formació de Govern, els pressupostos generals de l’Estat no van a aprovar-se en el primer trimestre del 2020 i no hi ha garanties gens de sobre el manteniment de les quantitats que el Consell aspira a aconseguir.

Pel que fa a les inversions de les CAIB derivades de la Llei de Finançament dels Consell, el muntant ascendeix a 5.539.181,48 eurosi és lleugerament inferior al d’l’any en curs (5.571.932,79 euros), de manera que estaríem davant xifres congelades.

El Grup Popular adverteix, d’altra banda, que un cop més els pressupostos de el Consell anuncien ingressos per al projecte de Centre d’Interpretació a s’Enclusa, sense que hi hagi conveni ni dret reconegut. Seria per tant un abús de maquillatge pressupostari, segons interpreta el PP.

En la mateixa línia, es mantenen des de partides arrossegades des de fa anys com la que correspon a la Smart Island. Detalls com aquest confirmen que l’execució dels pressupostos és negligent.

Sobre ingressos de capital, hi ha previsió de dotar amb 1.020.673,72 euros el projecte per a la instal·lació de pèrgoles fotovoltaiques. Referent a això els populars coligen la manca de negociació amb el Govern balear per obtenir transferències i aplicar una corresponsabilitat en les polítiques que tendeixen a millorar l’eficiència energètica. La lectura és inequívoca: hauran d’assumir aquesta inversió els ajuntaments.

A falta d’aquestes aportacions, el document de pressupostos reflecteix a més un previsió de nou endeutament, que el Grup Popular no comparteix en absolut ja que suposa el retorn a polítiques de gestió negatives que condicionen els propers exercicis d’aquest mandat. Començar, augmentant el deute, no és en absolut tranquil·litzador.

Despesa corrent
La partida més voluminosa es correspon amb les despeses de personal que s’eleven ja a 23.742.387,55 euros.
El PP proposa comparar aquesta quantitat amb la liquidació final de l’últim any en què va governar aquesta força, quan la despesa de personal es va tancar en 17.848.760 euros. Per tant, s’ha disparat la costa de despesa en sosteniment de la plantilla, gairebé 6 milions d’euros per sobre a les xifres de l’últim any de Govern de Santiago Tadeo.

L’increment de personal, minva evidentment les posilidades de destinar recursos a altres inversions i serveis.
En despesa corrent (capítol 2) passa de 14.394.430,08-15749936,66 euros. A la pràctica això significa un increment de 1.355.506 euros. Els pressupostos pateixen de coherència, disminueixen els ingressos corrents però es permet augmentar la despesa corrent en lloc d’aplicar polítiques de contenció i ajust real entre despeses / ingressos.

En relació a el capítol 4 de transferències corrents, el pressupost es mostra continuista.
Entre les previsions, als populars els sembla insuficient destinar només 40.000 euros a contingències. El record del “cap de fibló” i les restitucions no resoltes d’aquell fenomen pesen en aquesta observació.

El capítol 6, referit a inversions, presenta poques novetats i tot planteja dubtes que les propostes puguin dur-se a terme durant l’exercici de 2020.

Finalment, el capítol 7 (inversions de tercers) llança també un saldo negatiu i baixa de 10.593.441 de l’any en curs a la xifra de 9.654.742,04 euros.

En conclusió:
– Baixen els ingressos procedents de la CAIB, i aquest descens afectarà en cascada als ajuntaments
– La previsió d’alguns ingressos és irreal, optimista (Conveni de carreteres, s’Enclusa ..)
– El Consell torna al camí de l’endeutament
– Hi ha inversions fictícies i disminueix la xifra de 2019
– A inferior esforç inversor correspon un major desemborsament per a despeses improductius.

Bé de Menorca, ara i sempre producte local

Pomada Xoriguer

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *