El Govern augmenta fins a 400.000 € la convocatòria de subvencions destinades a l’activitat ordinària de les federacions esportives

La Conselleria d’Afers Socials i Esports, a través de la Direcció General d’Esports, destina un total de 400.000 euros a ajuts per a despeses derivades de l’activitat ordinària de les federacions esportives de les Illes Balears de l’any 2020; això representa un augment de 40.000 euros, l’11,11 %, respecte a la convocatòria anterior.

Es poden acollir a aquesta convocatòria les federacions esportives de les Illes Balears legalment reconegudes i inscrites en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears.

L’objecte de la convocatòria és atendre les necessitats de les federacions esportives de les Illes Balears, per ajudar al desenvolupament de l’activitat ordinària de les federacions de les Illes Balears.

Aquests ajuts per a despeses derivades de l’activitat ordinària de les federacions pretenen donar suport a les federacions per dur a terme les tasques administratives i d’organització per a la regulació i la gestió de les activitats relacionades amb l’esport o els esports inclosos en els seus estatuts.

Les despeses imputables a la línia d’ajuts de despeses derivades de l’activitat ordinària de les federacions meritades i pagades efectivament en el període comprès entre l’1 de novembre de 2019 i el 31 d’octubre de 2020 són, entre d’altres:

  • Lloguers de béns immobles destinats a dependències administratives dels perceptors de les subvencions.
  • Subministrament de béns i serveis (electricitat, carburants, aigua, gas, etc.) per a les dependències administratives dels perceptors de les subvencions.
  • Despeses de neteja i sanejament dels locals administratius dels perceptors de les subvencions.
  • Despeses de material d‘oficina fungible no inventariable.
  • Manteniment d’aplicacions informàtiques.

També s’ha de destacar que aquesta convocatòria inclou un barem per a la promoció de l’esport femení, en aplicació de l’article 34 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes, per facilitar la pràctica esportiva de les dones i impulsar la seva participació en l’àmbit de l’esport federat, reptes marcats en la línia de foment de la igualtat en l’esport que es vol continuar potenciant durant la legislatura actual.

El termini per presentar les sol·licituds és de trenta dies hàbils des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Publicació en el BOIB

Baleària

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.