Ordre del dia de la Junta de Govern de Ciutadella d’avui dia 18 de desembre

ASSUMPTE: COMUNICACIÓ DE L’ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PER LA JUNTA DE GOVERN EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DIA 18 DE DESEMBRE DE 2019 A LES 9.30 HORES I EN AQUESTA CASA CONSISTORIAL.

Us comunic que la sessió ordinària de la Junta de Govern del dia 18 de desembre de 2019, a les 9.30 hores, a la sala de sessions d’aquesta casa consistorial té el següent ordre del dia:

 1. 1  Aprovació de l’acta anterior, corresponent a la sessió ordinària de dia 11 de desembre de 2019.
 2. 2  Comunicacions d’Alcaldia.
 3. 3  Llicència d’obres de reforma estructural parcial d’habitatge unifamiliar aïllat al carrer de Sa Davallada, 3, parc. 4/4 de la urbanització Cala en Blanes (promotora T.B.S., arquitecte Joaquín Mayans Pallicer i contractista Obres i Reformes 2030, CB). (exp. 1692/2019).
 4. 4  Permís d’instal·lació i obres per a canvi d’ús d’edifici amb ús d’habitatge entre mitgeres per a destinar-lo a turisme d’interior a la plaça Federico Pareja 56 (promotors D.M.F. i M.L.B., arquitecte Ignasi Bosch Juaneda i contractista Tandrisa S.L.) (exp. 6726/2018).
 5. 5  Modificació de llicència d’obres de projecte de reforma interior d’habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Sant Miquel, 55-B (promotor O.P.M. i arquitecte Oscar Paradís Medina) (exp. 5582/2018).
 6. 6  Modificació de llicència d’obres de projecte de reforma i ampliació d’habitatge al carrer República Argentina, 30-32 (promotor J.L.H.R. i arquitecte Joaquín Mayans Pallicer) (exp.4330/2019).
 7. 7  Relació de despeses 5/2019. ( exp. 13224/2019).
 8. 8  Relació de factures 47/2019. (exp. 13225/20109).
 9. 9  Relació de factures 48/2019. (exp. 13226/2019).
 10. 10  Proposta d’aprovació de la rectificació de la liquidació de parquímetres aprovada a la Junta de Govern de data 27.11.19. (exp. 11866/2019).
 11. 11  Proposta d’aprovació de l’afecció de béns número d’expedient AB-1594-00000849. (exp. 12958/19).
 12. 12  Proposta d’aprovació de la liquidació per a l’ocupació de via pública 3r trimestre de 2019, urb. Cala

  Blanca pol. C, Sa Caleta i Santandria. (exp. 12137/2019).

 13. 13  Proposta d’aprovació de les quotes de l’Entitat de Conservació Son Blanc, 1r semestre de 2019-2020.

  (exp. 12077/2019).

 14. 14  Proposta d’aprovació de les quotes d’instal·lació d’ascensor a locals (juny a desembre de 2019). (exp. 12225/2019).
 15. 15  Proposta d’aprovació del preu públic específic per a les entrades dels concerts de Nadal de la Banda Municipal de Música pels dies 21 i 22 de desembre de 2019. (exp. 12578/2019).
 16. 16  Proposta de compensació dels deutes amb el Consorci de Residus i Energia de Menorca. (exp. 11632/2019).
 17. 17  Proposta d’aprovació i abonament de la quota corresponent a les despeses de comunitat 2019, d’un local de titularitat municipal situat al carrer Passatge Sindicats. (exp. 12475/2019).
 1. 18  Proposta d’aprovació i abonament de la quota corresponent a les despeses de comunitat 2019, dels habitatges, locals i places de pàrquing municipal situats al camí de Maó. (exp. 12480/2019).
 2. 19  Proposta d’aprovació i d’abonament de la quota corresponent a les despeses de comunitat 2019, d’un local planta baixa situat al carrer Pius VI. (exp. 12229/2019).
 3. 20  Proposta d’aprovació de l’aportació municipal del 4t trimestre i 2n semestre de 2019 al Consorci d’Infraestructures de les Illes Balears. (exp. 12780/2019).
 4. 21  Proposta de devolució de l’aval bancari presentat, en relació amb el recurs de reposició presentat per la liquidació de la Taxa de recollida de residus l’any 2000. (exp. 13042/2019).
 5. 22  Proposta d’abonament de l’execució dels títols judicials 45/2019, PO 30/18 amb relació a l’escorxador municipal. (exp. 3798/2019).
 6. 23  Proposta d’aprovació dels càrrecs comptables 167/2019 I 168/2019 de la prestació de serveis funeraris I cementiris municipals. (exp. 12697/2019).
 7. 24  Proposta d’aprovació de la relació d’autoliquidacions de taxes diverses satisfetes via on-line i aprovació dels càrrecs 169, 170 I 171/2019. (exp. 12853/2019).
 8. 25  Proposta d’aprovació de la relació de rebuts d’ingrés directe del mes de novembre de 2019 (2a quinzena) i aprovació de càrrec 173/2019. (exp. 12874/2019).
 9. 26  Proposta d’aprovació dels rebuts d’ocupació a mercat i mercadets, lloguer de finques i locals diversos del mes de desembre 2019 i aprovació del càrrec 172/2019. (exp. 12871/2019).
 10. 27  Proposta de desestimar el recurs contra liquidació de plusvàlua exp. PLUSV-2019-001363.

  (exp.11623/2019).

 11. 28  Proposta d’aprovació de l’exempció de l’IVTM per minusvalidesa i devolució d’ingressos indeguts a E.F.F. (exp. 10399/2019)
 12. 29  Proposta ratificar del contingut de la resolució de l’àrea d’organització i seguretat ciutadana, núm. 1768, amb data 02/12/2019, per a la contractació del servei de vigilància i seguretat privada, sense armes, a les dependències del servei d’atenció social (exp. 8116/2019).
 13. 30  Proposta rectificar error material observat a l’acord de la Junta de Govern de data 4/12/2019, amb relació a la contractació del servei de vigilància i seguretat privada, sense armes, a les dependències del servei d’atenció social (exp. 8116/2019).
 14. 31  Proposta aprovar expedient per a la contractació del servei de vigilància i seguretat privada, sense armes, a les dependències del servei d’atenció social (exp. 8116/2019).
 15. 32  Proposta aprovar expedient per a la contractació del subministrament de cadires per al teatre des Born de Ciutadella (exp.11673/2019).
 16. 33  Proposta adjudicar el contracte de les obres per a l’adeqüació de les quadres de rebuda de bestiar boví a l’escorxador municipal (exp. 8111/2019).
 17. 34  Proposta de retornar de la garantia definitiva a ILUNION LIMPIEZA MEDIO-AMBIENTE, S.A del contracte del servei de neteja d’edificis i dependències municipals de l’any 2014 (exp.11822/2019).
 1. 35  Proposta d’aprovar del pagament de les despeses per al reforç de les plantilles policials per a les festes de poble (Ajuntament Es Mercadal) (exp 6847/2019).
 2. 36  Proposta d’aprovar del projecte per aprofitament d’aigües pluvials per reg del camp municipal de futbol del Sami. (exp.10949/2018).
 3. 37  Proposta d’aprovació de la Certificació Liquidació (novembre 2019) del Projecte modificat millora del carrer Mallorca 1a fase (exp. 12519/2019).
 4. 38  Proposta de reconeixement del deute amb l’empresa Invernaje y Mantenimiento de Embarcaciones, de l’import de la factura en concepte de diverses reparacions mecàniques de les dues embarcacions durant la temporada 2019 (exp. 10110/2019).
 5. 39  Propostad’abonamentdelsajutsibequesaC.M.R.corresponentalcurs2017/2018(exp.7215/2019)
 6. 40  Proposta d’abonar de les feines de superior categoria a A.R.S. per substitució de l’administrativa de

  contractació i responsabilitat patrimonial el mes d’octubre 2019 (exp. 11706/2019)

 7. 41  Proposta d’abonar d’una indemnització per finalització del contracte de subaltern de C.M.M. (exp.

  11873/2019)

 8. 42  Proposta d’abonar del 100% de la darrera nòmina amb motiu de la jubilació de J.S.A. (exp. 12506/2019)
 9. 43  Proposta d’abonar d’un complement de productivitat al personal de la policia local per serveis en caps de setmana, festius i X0 (exp. 13138/2019)
 10. 44  Proposta d’abonar de les hores complementàries realitzades el mes de novembre 2019 pel personal laboral (exp. 13111/2019)
 11. 45  Proposta d’abonar d’una indemnització per finalització del contracte de l’AODL, J.S.M. (exp. 13833/2018).
 12. 46  Proposta d’abonar d’una indemnització per finalització del contracte de l’AODL, X.AJ. (exp. 6556/2019).
 13. 47  Proposta d’abonament de les gratificacions per serveis extraordinaris a R.M.M. (exp. 9623/2019).
 14. 48  Proposta d’aprovació de la liquidació corresponent al curs 2018-2019, derivada del conveni plurianual de col·laboració amb el Consell Insular de Menorca per a l’organització de la UOM. (exp 3695/2019).
 15. 49  Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca i la Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears (exp. 13061/2019).
 16. 50  Proposta d’aprovació del conveni amb del Consell Insular de Menorca per al finançament de la contractació de la redacció del Projecte d’obres i activitats, i tots els tràmits necessaris, per adequar de les instal·lacions, casa de colònies d’Es Pinaret, de titularitat municipal al Decret 23/2018, de 6 de juliol. (exp. 13340/2019).
 17. 51  Proposta d’adjudicació del contracte menor a TEA – Turismo Educativo Activo, S.L. del servei de disseny, producció, muntatge i Desmuntatge de la decoració de carnaval 2020. (exp. 12348/2019)
 1. 52  Proposta de declarar desert el Premi Amorós 2017-2018 en la modalitat “millor obra de rehabilitació de façana” i atorgar el Premi Amorós 2017-2018 en la modalitat” millor obra de rehabilitació integral d’edifici” (exp 1900/2019).
 2. 53  Proposta d’adjudicació del contracte de subministrament de prestatgeries per a l’arxiu històric municipal a l’empresa Prisma Menorca, S.L. (exp.3881/2019)
 3. 54  Proposta d’aprovació del compte justificatiu i l’abonament del conveni de col·laboració 2018 entre l’Ajuntament i Capella Davídica per a l’organització i celebració Concerts de Pasqua i Festival d’Orgue del Socors (exp. 1848/2018)
 4. 55  Proposta d’aprovació del compte justificatiu i l’abonament del conveni de col·laboració 2018 entre l’Ajuntament i JJMM Ciutadella per a l’organització i celebració del 46è Festival de Música d’Estiu 2018 (exp. 5255/2018).
 5. 56  Proposta d’aprovació del compte justificatiu i l’abonament del conveni de col·laboració 2018 entre l’Ajuntament i l’Associació cultural Tal i Tal per a l’organització i celebració del Pedra Viva 2018 (exp. 5885/2018)
 6. 57  Proposta d’aprovació de la 2a certificació de les obres d’una instal·lació solar fotovoltaica de 60 kW a la coberta de la Piscina (exp. 12979/2019).
 7. 58  Proposta de liquidació del 3r i 4t trimestre de les aportacions municipals al Consorci de Residus (exp. 12954/2019).
 8. 59  Proposta d’acceptació d’un ajut en concepte transport de residus a la planta de Milà 2019 (exp. 12942/2019).
 9. 60  Proposta de contractació del servei de neteja i tancat d’una part d’una zona verda al polígon industrial (exp. 9492/2019).
 10. 61  Proposta d’adjudicació del contracte menor pel servei d’ajuda a domicili a l’empresa Serveis Socials Balears. (exp. 12306/2019).
 11. 62  Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament de Ciutadella per al manteniment i el funcionament de places residencials per a persones en situació de dependència de la Residència Geriàtrica Assistida del Patronat Municipal de l’Hospital de Ciutadella, any 2019. (exp. 13001/2019).
 12. 63  Proposta de reconeixement del deute a favor de Serveis d’Escorxador SCL, en concepte de serveis prestats a l’escorxadora municipal pesl mesos de març a junt 2019. (exp. 10610/2019).
 13. 64  Proposta d’aprovació del pagament al Consell Insular de Menorca en concepte de col·laboració en el projecte IGA Menorca per l’any 2019. (exp. 4890/2018).
Baleària

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.