El Govern fomentarà les instal·lacions d’autoconsum La convocatòria, a la qual es destinarà una quantia de tres milions d’euros, subvencionarà projectes d’energia solar fotovoltaica i microeòlica

El Consell de Govern ha aprovat una convocatòria de subvencions per un valor de tres milions d’euros destinada al foment d’instal·lacions solars fotovoltaiques i microeòliques per a particulars, pimes, associacions empresarials i entitats sense ànim de lucre.

Aquesta convocatòria pública d’ajuts està cofinançada al 50 % amb càrrec al Programa Operatiu FEDER 2014-2020 de les Illes Balears.

En el cas de les pimes, les associacions empresarials, comunitats de propietaris i entitats sense ànim de lucre són subvencionables les inversions en noves infraestructures fotovoltaiques i noves ampliacions d’instal·lacions existents amb una potència de pic per instal·lar fins a 50 kWp. En el cas de les instal·lacions promogudes per particulars, 3 kWp. Quan la potència de la instal·lació sigui superior a aquests dos límits, se subvencionaran únicament els primers 50 kWp i 3 kWp, segons correspongui.

Pel que fa als projectes d’energia microeòlica, la convocatòria estableix que es podran subvencionar fins a 10 kWp dels projectes de pimes, entitats sense ànim de lucre i associacions empresarials i fins a 5 kWp; en el cas de les persones físiques, la quantitat de kWp subvencionable serà de 10 kWp. A més, els molins s’hauran d’integrar en el paisatge i no es podran fer servir suports metàl·lics tipus gelosia, segons queda establert en els requisits de la convocatòria.

Per poder accedir als ajuts, les inversions en sistemes d’acumulació d’ió liti que s’incorporin a les noves instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques hauran de tenir una capacitat d’acumulació entre 2 kWp i 12 kWp i una garantia mínima de funcionament certificada pel fabricant de cinc anys.

Quantia de les subvencions
La convocatòria d’ajudes estableix una quantia màxima subvencionable del 50 % de la inversió total del projecte en el cas de les persones físiques, de les entitats sense ànim de lucre i de les comunitats de propietaris. Aquest percentatge és del 30 % en el cas de les pimes i de les associacions empresarials.

Requisits per presentar-se a la convocatòria
Els projectes que es presentin a aquesta convocatòria de subvencions s’han de dur a terme dins el territori de les Illes Balears. A més, s’han d’executar dins el període que va des del dia de la presentació de la sol·licitud fins al termini que fixi la resolució d’atorgament. En qualsevol cas, tanmateix, no podrà ser posterior al 30 de setembre de 2020.

Aquesta és una convocatòria amb caràcter d’incentiu i amb l’objectiu d’impulsar la incorporació de fonts d’energia renovable que redueixen el consum procedent de la xarxa energètica convencional. Per tant, els projectes que s’hi presentin no es poden haver iniciat amb anterioritat a la data de sol·licitud de l’ajut. Els treballs preparatoris, però, com l’obtenció de permisos i la realització d’estudis previs de viabilitat, no es consideren inici dels treballs.

El termini de presentació de les sol·licituds arrencarà el cinquè dia de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i s’esgotarà al cap de tres mesos, o bé fins al possible exhauriment, dins aquest període, de la quantia econòmica assignada a la convocatòria.

L’òrgan encarregat de tramitar les sol·licituds i d’emetre les corresponents propostes de concessió i denegació dels ajuts és la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic. La resolució final de les subvencions es publicarà al BOIB en els sis primers mesos posteriors a la data límit de presentació de sol·licituds.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *