Educació s’ha reunit avui amb els directors dels centres educatius públics de Menorca sobre els romanents i la gestió econòmica dels centres

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca ha finalitzat avui a Menorca les reunions amb els directors dels centres educatius públics per tractar sobre els romanents i la gestió econòmica dels centres. Aquestes reunions ja s’han celebrat a Mallorca i Eivissa per donar compliment al compromís assumit per part de la Conselleria d’aclarir els dubtes generats a l’entorn dels romanents dels centres i explicar la proposta per a la millora de la gestió econòmica dels centres que es va presentar a les associacions de directors i a la Federacio d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes (FAPA). La reunió ha comptat amb la participació del delegat d’Educació a Menorca, Joan Marquès, el director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, i el secretari general, Tomeu Barceló.

Propostes des d’Educació

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca s’ha reunit aquesta setmana amb els representants de les associacions de directors de primària, secundària i adults de Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera  i es va arribar a un principi d’acord per treballar en diferents línies a curt i mig termini per a la regulació dels romanents dels centres educatius, l’assignació de les partides pressupostàries per a les despeses de funcionament dels centres públics i la millora en la seva gestió econòmica. També s’ha mantingut una reunió amb els representants de la FAPA per presentar-los aquesta proposta i convidar-los a participar i a fer les seves aportacions. Educació s’ha compromès a explicar aquestes mesures a tots els directors de centres públics de les Illes en els propers dies.

Propostes a curt termini:

 • El romanent corresponent a fons no finalistes o a fons finalistes de programes propis de la Conselleria que podran mantenir els centres educatius a dia 31 de desembre de cada exercici pressupostari no podrà superar el 110% de l’assignació pressupostària anual per a despeses de funcionament.
 • Els centres educatius podran disposar d’un romanent superior en finalitzar un exercici pressupostari determinat, si justifiquen que tenen previst destinar-lo a inversions o a millores del centre o a reduir les aportacions de les famílies en l’exercici immediatament posterior.
 • Es retornarà en un màxim de tres anys les quantitats retingudes en el pressupost de 2020, als centres que compleixin les condicions establertes en els dos punts anteriors.
 • Durant els mesos de febrer, març i abril de 2020 es revisarà conjuntament amb els equips directius dels centres la situació dels que tenguin un romanent més elevat, per tal de consensuar les mesures a adoptar.
 • Si hi ha algun centre que durant l’any 2020 es trobi en dificultats per al seu funcionament ordinari o necessiti una quantitat superior al romanent que disposa per enllestir projectes prevists, podrà veure incrementada la seva dotació a partir de la revisió conjunta entre la direcció del centre i la Conselleria per consensuar aquesta dotació addicional.
 • S’habilitarà el sistema mitjançant el qual els centres podran destinar a despeses de funcionament ordinari, a compra de material didàctic o a inversions els romanents provinents de programes específics propis de la Conselleria.
 • La Conselleria dotarà un fons de contingència anual per a respondre a necessitats sobrevingudes dels centres per emprendre projectes, tasques de manteniment o dotació de material didàctic.
 • Es diferenciarà en la comptabilitat l’origen dels romanents per tal de facilitar que els provinents de l’aportació de les famílies puguin implicar la disminució de les seves aportacions en el futur.
 • La Conselleria incrementarà les accions formatives sobre gestió econòmica adreçades a membres d’equips directius i se’ls facilitarà assessorament per tal de millorar la gestió econòmica del centre.
 • Es preveu que en el 2021 es recuperi la partida global de l’any 2019 per a les despeses de funcionament de centres.

Propostes a mig termini:

 • Es modificarà el decret de règim econòmic dels centres públics per dotar-los de major autonomia de gestió econòmica, comptant amb l’opinió dels equips directius i de les Federacions d’Associacions de Pares i Mares.
 • S’analitzarà la possibilitat de dur a terme la subscripció d’acords marc per part de la Conselleria per tal de facilitar la gestió dels centres, per exemple, per adquirir chromebooks, tauletes o altres equipaments materials.
 • En el termini d’un mes es crearà un grup de treball amb representants de l’Administració educativa, de la direcció dels centres i de les federacions d’associacions de pares amb la finalitat de dissenyar la modificació de les instruccions de gestió econòmica dels centres en el marc de l’actual normativa, proposar les modificacions normatives en el règim de gestió econòmica dels centres i fer el seguiment de les mesures acordades.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *