Transició Energètica i Sectors Productius recomana als municipis mesures per a la prevenció i la gestió de les problemàtiques derivades del joc Són suggeriments, no vinculants, però que poden servir de guia per als consistoris

La conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius, a través de la Direcció General de Comerç, ha enviat una carta a tots els ajuntaments de les Illes amb recomanacions vàries per prevenir i gestionar les problemàtiques derivades de l’activitat del joc; així com per a la protecció de la població més vulnerable, com poder ser els menors o els autoprohibits. Es tracta d’una sèrie de suggeriments no vinculants, però que els consistoris poden fer servir a l’hora de prendre mesures en aquesta matèria.

L’escrit recorda als consistoris que els establiments de joc tenen prohibit l’accés a menors i a autoprohibits, a més d’estar obligats a tenir un sistema d’identificació a les entrades dels seus negocis. La Direcció General de Comerç, òrgan del qual depèn el Servei del Joc, incideix, també, en què els ajuntaments són competents per fer inspeccions en matèria comercial, ordre i seguretat pública.

A més, els consistoris tenen la capacitat d’establir horaris específics mitjançant ordenances municipals. En qualsevol cas, la limitació horària s’ha de justificar amb raons d’interès general per a la població, el municipi o per a les zones d’especial afectació. També es poden establir certes limitacions en matèria d’establiments als plans generals d’ordenació urbanística (PGOU) seguint, això sí, criteris de proporcionalitat i de necessitat.

La vigilància de la publicitat és una de les altres qüestions que la Direcció General de Comerç trasllada als ajuntaments. En aquest sentit, tant la Llei 8/2014 com el Decret 42/2019 prohibeixen de manera expressa que la publicitat inciti o estimuli a la pràctica de jocs d’atzar. Per altra banda, els ajuntaments poden restringir la publicitat a espais dependents de la seva gestió com el transport, el mobiliari urbà o les publicacions, sempre que es justifiquin els motius de protecció i salvaguarda dels drets dels col·lectius més vulnerables.

La carta remesa per la Direcció General de Comerç també inclou un llistat d’adreces de contacte d’atenció sociosanitària perquè els municipis que ho necessitin puguin informar o derivar als afectats per comportaments addictius envers el joc.

La conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius, a través de la Direcció General de Comerç, fa feina de manera constant per mitigar els efectes negatius derivats de l’activitat del joc. Això, després que en els darrers temps s’hagi experimentat un creixement important dels locals dedicats al joc que han obligat l’administració a intervenir. N’és un exemple l’acord del Consell de Govern del passat 10 de gener que aprovà la suspensió de llicències d’obertura per a nous negocis de joc per un termini de vint-i-quatre mesos. Durant aquest temps, a més, es tramitarà una planificació general del sector nova en l’àmbit de les Illes Balears.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.