Aprovat el decret llei de mesures urgents en matèria d’habitatge


El Consell de Govern ha aprovat divendres el Decret llei de mesures urgents en matèria d’habitatge amb l’objectiu de disposar d’instruments que permetin incrementar el parc d’habitatge protegit de gestió pública, facilitar l’entrada al mercat d’habitatges a preus assequibles i també fer front a les situacions de vulnerabilitat.

Actualment, existeix una necessitat generalitzada d’habitatge a la qual el mercat no està donant resposta. La demanda creixent i els factors distorsionadors del mercat, com el lloguer turístic, han imposat un increment de preus, tant de compravenda com de lloguer, que fan molt complicat l’accés a l’habitatge a les persones amb més dificultats i, cada vegada més, a la classe mitjana.

Davant aquesta situació, una de les accions estratègiques per les quals ha optat el Govern és l’increment del parc públic d’habitatge protegit. En aquesta línia, es planteja l’adopció de mesures extraordinàries per ampliar, de manera ràpida i efectiva, l’oferta d’HPO de lloguer social i fomentar la construcció d’allotjaments dotacionals per donar resposta transitòria a les necessitats habitacionals.

L’increment del parc públic d’habitatges —en règim de lloguer i preus legalment limitats— tindrà com a efecte col·lateral una possible millora de preus en el mercat d’habitatge lliure.

Amb la finalitat d’augmentar el parc públic d’habitatge, mobilitzar habitatge assequible i lluitar contra la vulnerabilitat, el Decret inclou les mesures següents:

• Amplia el dret de tanteig i retracte a favor del Govern, de manera que podrà adquirir de forma preferent HPO, sòl i els habitatges implicats en totes les operacions entre grans tenidors, sempre que els habitatges procedeixin d’execucions hipotecàries o dació en pagament.
• Incorpora més facilitats per construir habitatge dotacional (allotjaments temporals per a situacions de dificultats i per a determinats col·lectius) perquè es podran construir a sòl destinat a equipaments.
• Estableix noves fórmules per implicar la iniciativa privada en la construcció d’habitatges protegits. S’inclou la cessió de sòl públic a persones físiques o jurídiques per a la construcció d’habitatge protegit de lloguer amb fixació de preus màxims i retorn a l’Administració dels habitatges en un termini de 50 anys.
• Defineix mecanismes per guanyar agilitat administrativa. Per exemple, el Consell de Govern podrà aprovar la construcció d’un projecte si en dos mesos no s’ha contestat la petició de llicència.
• Els col·legis professionals col·laboraran amb l’Administració per agilitzar la tramitació de les llicències urbanístiques.
• Obliga els grans tenidors a oferir lloguer social abans d’iniciar un procediment de desnonament.
• Fixa un règim únic d’HPO amb l’objectiu de disposar d’habitatge més assequible.
• Introdueix sancions per perseguir la publicitat i la comercialització d’infrahabitatges.o

Bé de Menorca, ara i sempre producte local

Pomada Xoriguer

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *