El GOB presenta al·legacions a un hotel rural de 129 places que es vol construir a Ciutadella Es tracta de l'hotel rural de Son Marquet, promogut per la societat Sagitario Playa SL

Menorca està vivint un boom dels allotjaments turístics en sòl rústic, amb moltes iniciatives per a fer agroturismes i hotels rurals al camp. No tots els projectes són iguals, però alguns tenen tot l’aspecte de ser operacions immobiliàries a mig termini o de traslladar l’oferta turística de la costa a l’interior.

El GOB ha presentat al·legacions a la declaració d’interès general de l’hotel rural que es vol fer a Son Marquet, a Ciutadella, amb 129 places turístiques. El projecte pretén usar totes les edificacions existents al lloc per a convertir-les en establiment turístic, o sigui, les cases, un gran bouer, el magatzem, els estables i la nau que servia d’alimentació al bestiar. No queda cap instal·lació per a usos agraris.

El Consell Insular és qui ha de resoldre la petició de declarar d’interès general el projecte. Al respecte, es recorda que la llei estableix que la declaració d’interès general es pot atorgar a totes aquelles activitats que transcendeixin els mers interessos individuals i siguin compatibles amb el grau de protecció de la zona.

En general, l’activitat d’allotjament turístic al medi rural es considera una oferta diferenciada, dirigida a gent que busca defugir de grans establiments, que pot ajudar a desestacionalitzar la temporada turística, al temps que es dirigeix a un segment de mercat de cert nivell adquisitiu i sensibilitat per l’entorn. Ha de servir per a donar viabilitat a la gestió agrària i per a recuperar patrimoni arquitectònic.

Però el GOB expressa els seus dubtes respecte a projectes de dimensió com el de Son Marquet, promogut per la societat Sagitario Playa S.L. De cara a valorar si aquests objectius transcendeixen els mers interessos individuals, caldrà avaluar quin impacte pot tenir l’activitat prevista en els interessos generals de l’illa, tant en la seva vessant econòmica com en l’ambiental.

A les al·legacions presentades, es plantegen consideracions com les següents:

 • Es tracta d’un projecte per a posar en marxa una activitat humana intensa sobre un terreny d’especial protecció, catalogat com a àrea de protecció de risc per a contaminació d’aqüífer.
 • S’ha de valorar la incidència negativa que pot causar en la mobilitat d’un camí rural que es veuria afectat pels camions d’abastiment i pel trànsit d’usuaris de l’establiment. S’ha de tenir present que, en aquest mateix camí, hi ha l’agroturisme aprovat de Son Vell, amb 112 places, i un projecte presentat davant l’Ajuntament de Ciutadella -pel mateix promotor que el de Son Marquet- del lloc de Sant Pere de 116 places. Els tres usen el mateix camí catalogat com xarxa viària quaternària.
 • L’afectació negativa sobre una zona rural d’un aparcament com el necessari per una dimensió com la plantejada.
 • El negatiu consum d’aigua (que, en activitats turístiques, és molt superior a la habitual en una persona resident) en una zona tan afectada com Ciutadella, que ha requerit d’una inversió multimilionària en una dessaladora, atès que l’aqüífer es troba sota mínims. S’ha de recordar que es planteja abastir-se amb aigua de pou.
 • La dificultat en la gestió dels considerables residus que genera un establiment d’aquestes dimensions en sòl rústic.
 • L’impacte negatiu en la imatge dels allotjaments turístics al camp de Menorca, que haurien de ser d’una dimensió molt menor que la prevista en aquest projecte.
 • L’impacte negatiu sobre el potencial agrari de la finca, des del moment que s’agafen tots els edificis existents i es destinen a usos turístics.
 • El perill d’afectació de l’aqüífer pel fet d’haver de preveure regar amb totes les aigües residuals, suposadament depurades, sobre uns terrenys que no està demostrat que puguin absorbir sense problemes el volum previst, especialment tenint en compte que la zona es troba en APR de contaminació d’aqüífer.
 • L’efecte negatiu de contagi que pot provocar una operació d’aquest estil en el preu de les finques agràries similars, amb la conseqüent pujada de preus i pèrdua de possibilitats de ser adquirides per gent que realment vulgui posar en marxa activitats agràries o d’altre tipus, més pròpies del sòl rústic.
 • La possibilitat, en base als precedents existents, que després es demani per a construir nous edificis per a destinar-los a usos agraris.
 • La contradicció amb la Llei de Turisme, en tant que defineix els hotels rurals com: “els establiments que presten el servei d’allotjament turístic i estan ubicats en edificacions construïdes abans de l’1 de gener de 1940”. El projecte planteja posar allotjament turístic en edificacions que no apareixen a la fotografia de 1956, i tampoc demostra que les existents en aquella data fossin anteriors a 1940.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.