Les entitats podran cobrar anticipadamente el 80% de les subvencions de Salut dirigides a activitats relacionades amb Consum L’import de la convocatòria és de 20.000 € a càrrec dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma.   

El Consell de Govern ha autoritzat a la consellera de Salut i Consum el pagament anticipat del 80 % de les subvencions concedides a les entitats beneficiàries de la convocatòria de subvencions per dur a terme activitats en matèria de consum per als exercicis de 2019 i 2020, sense l’exigència prèvia de cap garantia. L’import total de la convocatòria és de 20.000 € amb càrrec als pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a 2020.

La Direcció General de Consum de la Conselleria de Salut considera que la crisi sanitària provocada per la COVID-19 ha tingut com a conseqüència que el nombre de reclamacions i situacions en les quals els consumidors i usuaris requereixen l’atenció del teixit associatiu s’hagi multiplicat, la qual cosa suposa costs addicionals a les associacions perquè puguin oferir una bona informació, educació, formació i assessorament als consumidors.

D’altra banda, la liquiditat d’aquestes associacions no ha augmentat, a diferència de les seves necessitats de finançament per poder satisfer aquestes activitats d’interès públic i general que duen a terme.

És per aquest motiu que es considera que el finançament dels seus projectes i programes és d’interès públic.

Concretament, les subvencions s’atorguen per dur a terme activitats que es classifiquen en cinc línies:

Línia 1: atenció i assessorament personalitzat dels consumidors de manera presencial i a través d’altres mitjans (telèfon, web, etc.) per a la tramitació i gestió de consultes, denúncies, reclamacions i queixes relatives a relacions de consum.

Línia 2: actuacions grupals d’informació i formació sobre temes relacionats amb la protecció i l’exercici dels drets dels consumidors; l’actualització de coneixements i nous models d’intervenció per als formadors i els professionals del consum; així com mesures de prevenció de conductes de consum inadequades i la difusió de valors per estendre la cultura del consum responsable.

Línia 3: edició de les publicacions i el material necessaris per fer difusió de les actuacions anteriors amb contingut exclusiu sobre temes de consum.

Línia 4: activitats divulgatives en els mitjans de comunicació per fer difusió de les actuacions anteriors amb contingut exclusiu sobre temes de consum (programes de ràdio i televisió, premsa, altres mitjans impresos, digitals i similars).

Línia 5: representació de les associacions de consumidors i usuaris en les sessions dels òrgans col•legiats en matèria d’interès general o sectorial a les quals hagin estat convocades i impliquin desplaçaments entre illes.

Si bé la Conselleria de Salut i Consum preveu la convocatòria de subvencions per dur a terme activitats en matèria de consum per als exercicis de 2019 i 2020, els efectes econòmics seran exclusivament referits a aquest darrer exercici.

Bé de Menorca, ara i sempre producte local

Pomada Xoriguer

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *