El Govern mantindrà el salari del personal de la CAIB fins a la recuperació del PIB L’augment del 2% es compensarà mitjançant l’eventual disminució de determinats complements retributius autonòmics

El Govern de les Illes Balears aprovarà, abans del 31 de desembre de 2020, l’increment del 2 % de les retribucions bàsiques, sou base i triennis, del personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma i de la resta d’ens integrants del sector públic autonòmic.

Aquest increment tindrà efectes econòmics d’1 de gener de 2020, és a dir, l’increment serà aplicat des d’aquesta data, amb caràcter retroactiu, amb la qual cosa es compleix l’obligació que recull la legislació bàsica estatal quant a la matèria retributiva dels seus empleats públics.

L’acord que avui ha aprovat el Consell de Govern determina també que aquest augment, dins les limitacions i garanties d’estabilitat pressupostàries, es compensarà mitjançant l’eventual disminució del complement retributiu autonòmic que es determini, sense perjudici de la tramitació i l’aprovació de la norma que ho possibiliti.

Aquesta eventual minoració que es pugui produir en algun complement retributiu es recuperarà de manera automàtica en el moment en què el PIB de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears sigui igual o superior al de l’any 2019.

Els criteris que estableix aquest acord també seran atesos pels òrgans competents del Parlament de les Illes Balears i de la Universitat de les Illes Balears, respecte del personal d’aquestes institucions sobre el qual la Comunitat Autònoma té competències en matèria retributiva.

Cal recordar que, en els darrers cinc anys, les nòmines dels empleats públics de l’Administració de la Comunitat Autònoma han augmentat de mitjana en un 12 %, la qual cosa suposa un increment de més de 300 € mensuals.

Concretament, entre 2015 i 2020, la despesa en matèria de personal de Serveis Generals, Salut i Educació s’ha incrementat en aproximadament 427 milions d’euros (33,8 %), amb la qual cosa ha passat de 1.260 milions d’euros el 2015, a 1.687 milions d’euros el 2020.

En aquest sentit, a més de millores retributives, la CAIB ha incrementat la plantilla en més de 4.000 treballadors públics en cinc anys, un augment entorn del 12 %.

Cal assenyalar, així mateix, que la situació actual provocada per la crisi sanitària de la COVID-19 ha obligat a reforçar serveis essencials com són Salut i Educació.

Des que es va iniciar la pandèmia, el Servei de Salut ha contractat gairebé 900 professionals per reforçar tots els seus nivells assistencials i contractarà 40 professionals més per reforçar l’equip de seguiment de contactes des d’Atenció Primària i des del SAMU061.

D’altra banda, el nou curs escolar començarà amb 458 docents més (325 professionals per als centres públics i 133 per als centres concertats).

L’objectiu, per tant, és mantenir els salaris i els drets laborals dels empleats públics d’aquesta Comunitat i, a la vegada, poder continuar contractant professionals per incrementar plantilles en serveis essencials, com Salut i Educació.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *