El curs 2020/21 comptarà amb una nova edició de Tallers de llengua catalana per a joves nouvinguts a centres docents de secundària Es tracta de sessions formatives molt dinàmiques i amb un elevat component lúdic que es duen a terme en horari no lectiu

Avui s’obre el termini per a la inscripció dels centres interessats en oferir “Tallers de llengua catalana per a joves nouvinguts” durant el curs 2020/21.

La finalitat dels tallers de llengua catalana per a joves nouvinguts és que els alumnes d’incorporació tardana en l’etapa de secundària obligatòria que presentin mancances lingüístiques en aquesta llengua puguin assolir els objectius de les diferents àrees o matèries sense els impediments ocasionats pel desconeixement de la llengua d’aprenentatge i a la vegada aprofundir en el coneixement de les característiques culturals, lingüístiques i històriques de les Illes Balears.

El programa es concreta en sessions formatives molt dinàmiques i amb un elevat component lúdic que es duen a terme en horari no lectiu per personal docent del mateix centre educatiu, ja que el professorat del centre és qui coneix millor l’alumnat i pot donar resposta a les necessitats de l’alumnat nouvingut a l’hora de facilitar-los la integració en el seu grup de referència i en el centre.

L’eficàcia del programa requereix la implicació de les famílies dels alumnes participants. Així, es pretén millorar també la relació de la família amb la llengua, millorar la seva conducta lingüística, eliminar prejudicis per a contribuir a l’avenç social de la llengua, incrementar el sentit de pertinença a una nova cultura i evitar l’absentisme escolar.

Són destinataris del programa els alumnes de centres d’educació secundària obligatòria sostinguts amb fons públics nouvinguts o que fa un màxim de dos anys que han arribat a les illes, que cursen estudis d’ESO i que tenen  coneixements nuls o escassos de català.

El tutor, el professorat de suport lingüístic i l’equip d’orientació han de dur a terme la selecció dels alumnes participants d’acord amb els criteris del  programa i els fixats pel centre mateix.

Cada grup ha d’estar format per entre cinc i deu alumnes i s’ha de dedicar un total de 40 hores per grup, repartides en dues o tres sessions setmanals de mínim una hora per sessió en dies alterns, distribuïdes de forma proporcional entre l’11 de gener i el 31 de maig de 2021.

El professorat participant en el programa ha de complir algun dels requisits següents: professorat que imparteix PALIC, professorat del Departament de Llengua Catalana, professorat de l’àmbit sociolingüístic del Departament d’Orientació, professorat amb el grau de Llengua i Literatura Catalanes i/o professorat amb titulació en estudis de la branca d’humanitats amb el nivell C1 de català.

El professorat participant rep una remuneració econòmica en forma de gratificació de 33,50 € per hora de dedicació.

El director o directora del centre ha d’emplenar la sol·licitud per participar en el procés de selecció d’aquesta convocatòria mitjançant el GESTIB de l’1 a l’11 de desembre de 2020.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.