Gairebé 6 mil alumnes de Balears es beneficiaran el Curs 2020/21 dels ajuts menjador Els ajuts van des dels 275€ als 880€  per alumne  per motius socioeconòmics i de transport

El conseller d’Educació, Universitat i Recerca, Martí March, acompanyat de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, Amanda Fernández, ha explicat avui els aspectes més destacats de la convocatòria d’ajuts de menjador per al curs 2020/21, una vegada resolta de manera definitiva.

A partir demà, divendres,  els centres educatius de les Illes Balears ja disposaran de les llistes definitives de la convocatòria d’ajuts de menjador per al curs 2020/21 que arriba a 5.973 beneficiaris, front els 6.238 del curs passat. Una reducció de 265 alumnes. D’aquest total, 2.547 (2.462 del curs passat) seran alumnes de centres concertats i 3.426 (3.498 del curs passat) de centres públics.

Del total d’ajuts 5.936 són per motius socioeconòmics i 37 de transport.

Per illes a Mallorca arribaran 5.377 ajuts en front a les 5.472 del curs passat, a Menorca 321 (474 de l’any passat), a Eivissa 253 (278 del passat curs) i a Formentera 22.

Enguany, per primera vegada, totes les sol·licituds admeses han estat beneficiàries, es a dir, els 5.973 alumnes que han estat admesos rebran ajut. A més, del total de beneficiaris, més de la meitat, 3.322 rebran l’import d’ajut més alt, que correspon a 880 euros.

Quant al nombre de sol·licituds, aquesta convocatòria n’hi ha hagut 8.294, 2.705 menys que el curs passat (10.999 alumnes curs 2019/20). Cal destacar que del total de sol·licituds, 8.148 corresponen a ajuts per motius socioeconòmics i 146  corresponen a ajudes per motius de transport.

Martí March ha fet un repàs a l’impacte que la pandèmia ha tengut sobre el servei de menjador escolar a Balears. En concret ha destacat que degut a que durant el confinament les escoles varen deixar d’oferir el servei de menjador, es varen destinar més de 2 milions d’euros a targetes de menjador per a les famílies i es varen donar ajuts a les empreses per ajudar a mantenir la seva activitat. “S’ha fet des del principi un esforç important per atendre les necessitats de les famílies”

En aquesta línia es va decidir destinar 7 milions a ajuts de menjador. “Finalment”, ha explicat el conseller “les sol·licituds han baixat i al final s’han gastat 4.281.642 euros, del total dels 7 milions prevists. Els doblers que no s’han gastat no es perdran. Treballarem amb els centres educatius, per mirar d’atendre les situacions sobrevingudes associades a la pandèmia i continuar ajudant a les famílies”. Quant als motius pels quals ha baixat tant el nombre de sol·licituds, el conseller ho ha atribuït d’una banda a la por que al principi de curs tenien moltes famílies de deixar els infants a menjador ja que es barrejaven integrants de diferents grups i per altra banda,  per la situació econòmica que molts han optat per dinar a casa.

Amanda Fernández ha destacat que “tots els usuaris que han reunit els requisits han rebut ajut de menjador amb un detall molt important que és que enguany la majoria d’usuaris (3.322) han tengut la màxima aportació aportació possible (880 euros) i això és molt important perquè, tot i que hi ha pràcticament la mateixa xifra de beneficiaris que el curs passat, la quantia és molt superior. L’any passat 3 milions i mig i enguany 4.281.642 euros i per tant les famílies amb mes necessitats reben més quantia per poder gaudir d’aquest servei bàsic que és el menjador”.

Actualment a Balears hi ha 185 centres públics amb servei de menjador, dels quals 149 són a Mallorca, 13 a Menorca i 23 a Eivissa i Formentera.

Els ajuts de menjador tenen per objecte atorgar ajuts als alumnes que per la situació econòmica familiar, per circumstàncies sociofamiliars desfavorables o bé per dificultats de desplaçament al centre escolar tenguin més dificultats per afrontar el pagament d’aquest servei.

Aquests ajuts es dirigeixen a alumnat de centres públics, concertats i de centres de primer cicle d’educació infantil de la xarxa pública o de la complementària que siguin usuaris del servei de menjador el curs 2020-21.

Suport extra per paliar els efectes de la COVID-19

La necessitat de garantir el servei de menjador durant el curs escolar i ampliar les beques per arribar al màxim d’alumnat vulnerable ha estat una prioritat per al Govern de les Illes Balears en un moment complicat com el que s’està vivint degut a la pandèmia. Ja durant el confinament es varen mantenir els ajuts a les famílies beneficiàries a través de targetes prepagament per una inversió total de 2.150.370 euros des del 16 de març fins dia 14 de juny de 2019.

Però també es va indemnitzar a les empreses que s’encarreguen del servei de menjador, davant la suspensió de les seves activitats amb motiu de la declaració de l’Estat d’Alarma amb una inversió de 600 mil euros.

A més, el curs 2020/21 s’invertirà un total de 1.240.000 euros per garantir que els centres puguin comptar amb monitors de menjador addicionals i, a més, compensar la davallada del nombre de comensals. D’aquesta manera s’intenta garantir el servei de menjador.

Aquest curs s’ha ampliat la inversió

Enguany s’ha tengut molt en compte l’especial situació socioeconòmica que es viurà per part de moltes famílies a Balears. Per això es va preveure ampliar la dotació de les beques fins als 7 milions d’euros (el curs passat fou de 3,5 milions). Finalment, la baixada de sol·licituds, 2.705 menys que el curs passat, ha fet que tot i augmentar l’import dels ajuts i garantir que tots els admesos tenen ajut de menjador, s’hagi invertit un total de 4.281.642 euros.

Per altra banda, enguany s’ha fet necessari incorporar criteris que contemplin la situació de les famílies en el moment de la convocatòria i per tant, es proposa un barem que pugui donar resposta a les situacions de vulnerabilitat de manera fiable.

Així, mentre en les convocatòries passades es tenia en compte la renda de l’any anterior al de la sol·licitud de la beca, enguany s’ha pogut optar per aquesta via o per una de nova que és la d’acreditar tenir una situació laboral transitòria com a única font d’ingressos en el moment de la sol·licitud, ja que hi ha famílies que tenen una renda de 2019 que no seria beneficiària d’ajuts però que amb motiu de la pandèmia son beneficiaris de la prestació extraordinària per autònoms pel Covid-19 o es tracta d’unitats familiars amb el subsidi de desocupació o amb ajuts per situacions laborals extraordinàries derivades del Covid-19.

Per altra banda, també s’ha previst que si per  circumstàncies sobrevingudes  se suspenen les classes i/o el servei de menjador, el centre ha de transferir la quantia diària pertinent dels dies de suspensió del servei al compte bancari facilitat per la família.

Principals novetats de la convocatòria de 2020/21

Els ajuts com és habitual distingeixen entre beneficiaris directes (alumnat en acolliment, família víctima de violència de gènere i alumnes refugiats) i el beneficiaris per barem, que han de complir un dels dos requisits següents:

 1. Tenir una renda total familiar no superior al que determina la taula calculada a partir de l’IPREM. A títol d’exemple la renda més baixa és la que correspondria a una família monoparental amb 1 sol fill amb una renda de 12.837,24€ i la renda més alta, 28.636,92 €, que correspondria a 3 adults i 3 infants menors de 14 anys

b)  Acreditar tenir una situació laboral transitòria com a única font d’ingressos en el moment de la sol·licitud :

 • En el cas d’autònoms, beneficiaris de la prestació extraordinària per autònoms pel Covid-19.
 • Unitats familiars amb el subsidi de desocupació o amb ajuts per situacions laborals extraordinàries derivades del Covid-19.

Per atorgar la puntuació segons el barem s’han de tenir en compte les condicions socioeconòmiques, les circumstàncies familiars i les condicions sociofamiliars desfavorables.

En el cas de les condicions socioeconòmiques la puntuació pot anar des del màxim de 20 punts quan la totalitat d’ingressos de la família durant el 2019 dividit entre tots els integrants sigui de 4.937,40 euros, als 0 punts quan aquesta quantitat és de més de 9.874,80 €

Les circumstàncies  familiars tenen en compte els infants acollits (1 punt), cada persona de la unitat familiar amb discapacitat de més d’un 33% (2 punts), família nombrosa general (1 punt), família nombrosa especial (2 punts) i família monoparental (2 punts).

Les condicions sociofamiliars desfavorables han d’estar valorades pel consell escolar del centre: Desatenció/maltractament (màxim 1 punt), risc (màxim 1 punt),dificultats en l’atenció per motius de disponibilitat del pare, la mare o els tutors (màxim 2 punts), beneficiaris de rendes mínimes d’inserció, renda social garantida i altres similars existents en el moment de la sol·licitud (5 punts) i situació laboral transitòria.

Si disposa d’un informe emès pels serveis socials corresponents que aconselli facilitar l’ajut individual de servei escolar de menjador a causa de les circumstàncies socioeconòmiques desfavorables, s’ha d’atorgar una puntuació directa de 4 punts en aquest apartat.

La situació laboral transitòria es veu reconeguda amb les següents puntuacions:

 

Nombre menors al càrrec (menys de 14 anys)Prestació extraordinària menys 3 mesosPrestació extraordinària més 3 mesos
15 punts10 punts
27 punts
 1. unts
3+9 punts14 punts

 

La quantia dels ajuts s’ha calculat a partir del preu mitjà del cost anual dels menjadors que gestiona la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca i s’ha de tenir en compte que en cap cas la quantia de l’ajut pot ser superior al cost del servei de menjador:

 1. Beneficiaris directes:
 • 80 % del cost mitjà del menjador (880 euros)
 1. Per motius socioeconòmics:
 • 20 o més punts: 80 % del cost mitjà del menjador (880 euros)
 • De 15 a 19 punts: 70 % del cost mitjà del menjador (770 euros)
 • De 10 a 14 punts: 50 % del cost mitjà del menjador (550 euros)
 • De 5 a 9 punts: 25% del cost mitjà del menjador (275 euros)
 1.  Per motius de desplaçament:
 • De 10 a 18 punts: 50 % del cost mitjà del menjador (550 euros)
 • De 5 a 10 punts: 25 % del cost mitjà del menjador (275 euros)

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.