La Reserva de Biosfera de Menorca rep l’aprovació del projecte MAREBI per impulsar 10 accions de conservació i divulgació del medi marí a l’illa Amb un pressupost de 86.000 €, el projecte rep fons del Programa Pleamar de la Fundació Biodiversitat per a realitzar estudis sobre el fons marí, seguiment d'espècies marines i accions de divulgació

Foto: Talaiot Estudios© Prohibida la seva reproducció. Imatge protegida per drets empresarials.

Les illes Balears constitueixen una de les regions amb major nombre de turistes a l’àrea mediterrània. Per la seva banda, l’illa de Menorca és Reserva de Biosfera de la UNESCO des de l’any 1993, i durant l’any 2019 ha ampliat la seva superfície marina fins convertir-se en la Reserva de Biosfera amb major àrea marina de la Mediterrània. Les reserves de biosfera representen una oportunitat excel·lent per exercir un paper actiu com a llocs d’aprenentatge sobre el desenvolupament sostenible.

La Fundació Biodiversitat és una fundació pública adscrita al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic que té com a objectiu preservar la biodiversitat i fomentar l’economia i l’ocupació verdes. Participa en la programació dels fons estructurals 2014-2020 en l’aplicació de Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP) a Espanya gestionant part d’aquesta ajuda comunitària, que té com a objectiu impulsar la vessant ambiental de la Política Pesquera Comuna.

Per això, la Fundació Biodiversitat ha posat en marxa el Programa Pleamar, que s’executarà durant el període 2017-2023 per impulsar projectes innovadors orientats a la protecció i recuperació de la biodiversitat marina, la recollida d’escombraries de la mar, la millora del coneixement i de la gestió de les zones protegides espanyoles, la reducció de les captures accessòries i l’aprofitament dels descarts, el foment i suport de l’aqüicultura sostenible, l’assessorament en matèria ambiental, així com el reforç de la col·laboració entre la comunitat científica i el sector pesquer i aqüícola.

Projecte MAREBI
Durant aquest any 2020 el Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera de el Consell Insular de Menorca ha presentat el projecte al Programa Pleamar denominat “Gestió d’espais marins protegits en una Reserva de Biosfera insular (MAREBI)” que ha estat aprovat per la Fundació Biodiversitat , del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, a través del Programa Pleamar, cofinançat pel FEMP.

El projecte té com a objectiu la compatibilització de l’ús turístic marí a Menorca amb la conservació dels espais marins protegits presents a l’illa (parc natural, àrees de la Xarxa Natura 2000, Reserves Marines, i Reserva de Biosfera). Té una durada d’un any, fins a final de novembre de 2021 i té un cost total de 86.817,50 €, dels quals el 75% prové de la subvenció rebuda i el 25% restant és aportat pel Consell Insular.

Es duran a terme deu accions entre actuacions d’investigació que permetin conèixer millor alguns ecosistemes i espècies i millorar la seva gestió, i actuacions de comunicació i divulgació per donar a conèixer aquest patrimoni present, la seva importància i amenaces.
A continuació s’enumeren les actuacions que es duran a terme:

1) Estudi de base per a la definició de zones marines vulnerables dins de Xarxa Natura 2000
Amb aquesta activitat es pretén conèixer les amenaces existents i factors que incideixen en algunes de les àrees marines Xarxa Natura 2000 de la Reserva de Biosfera de Menorca per poder determinar el seu grau de vulnerabilitat. Els treballs se centraran en dues àrees Xarxa Natura 2000 que també són Reserves Marines (LIC ES5310035 Àrea Marina del Nord de Menorca i LIC ES5310073 Àrea Marina Punta Prima – Illa de l’Aire)

2) Elaboració de cartografia bionòmica detallada de les zones de Xarxa Natura 2000
La finalitat d’aquesta actuació és conèixer amb més detall els fons marins, i per tant els hàbitats i l’estat de conservació d’àrees que s’hagin detectat com a més vulnerables i de les que no es disposi d’informació actualitzada. Per això, s’elaborarà una cartografia bionòmica de detall d’àrees protegides per la Xarxa Natura 2000 en el LIC ES5310035 Àrea Marina del Nord de Menorca, que també és Reserva Marina.

3) Seguiment d’aus marines pel seu ús com a indicadors de l’estat de conservació del medi marí
El seu objectiu és definir un programa de seguiment per al corb marí, la gavina corsa i el gavià argentat que serveixi com a indicador de l’estat de conservació del medi marí. També es durà a terme un seguiment de les seves poblacions reproductores a tot el litoral insular quantificant les seves poblacions i els seus principals paràmetres demogràfics.

4) Seguiment de praderies marines de sebadales, per al seu ús com a indicadors de l’estat de conservació del medi marí i dels impactes que els afecten
Es realitzarà el seguiment de praderies marines de l’espècie Cymodocea nodosa (sebadales). El seu objectiu és definir un programa de seguiment de praderies marines d’aquesta espècie que serveixi com a indicador de l’estat de conservació del medi marí. A més, es durà a terme un estudi per determinar la seva distribució per mitjà de transsectes mitjançant immersió amb escafandre autònom entre el port de Maó i el port de Sanitja, que contempla les àrees Xarxa Natura 2000 següents: ES5310072 Caleta de Binillautí (LIC), ES0000234 s’Albufera des Grau (LIC, ZEPA), ES0000233 d’Addaia a s’Albufera (LIC, ZEPA), ES5310071 Cala en Brut (LIC), ES5310070 Punta Redona – Arenal d’en Castell (LIC) i ES5310035 Àrea Marina del Nord de Menorca (LIC).

Entre les actuacions previstes per a la comunicació i divulgació dels valors i amenaces del medi marí es duran a terme les següents:

5) Cicle de cinema sobre el medi marí per a incrementar la sensibilització general de la població
Amb aquesta actuació es pretén apropar a la societat menorquina en general, d’una manera visual i atractiva, els valors naturals de què disposa el medi marí de la Reserva de Biosfera de Menorca, així com les principals amenaces a què es veuen exposats. Així mateix, es transmetrà quines pràctiques i accions a escala personal i col·lectiva col·laboren en la conservació i quines no.

6) Edició d’un document de bones pràctiques per a navegants, per a difondre pràctiques respectuoses amb les activitats realitzades a la mar
S’elaborarà un document que reculli tot un conjunt de pràctiques respectuoses amb el medi marí a seguir pels usuaris d’embarcacions i activitats relacionades amb la mar. Tot el material elaborat es publicarà a la pàgina web per posar-los a disposició de qualsevol interessat. S’editaran en paper al menys 2.000 fullets per distribuir entre el públic objectiu esmentat.

7) Realització de tallers escolars sobre temes marins
S’elaborarà material divers encarat a la sensibilització i educació ambiental dins l’aula en relació amb la posada en valor dels recursos marins naturals de l’illa, principals problemàtiques associades i necessitats de conservació. Posteriorment s’oferirà un taller als centres escolars de l’illa sobre la temàtica marina que s’impartirà durant el curs 2020-21.

8) Informadors del medi marí a les platges (per a residents i visitants)
La finalitat d’aquesta actuació és disposar d’un equip de 2 persones que mitjançant el treball in situ a les platges de Menorca puguin informar i atendre les consultes i dubtes dels usuaris d’aquest mitjà tan estretament relacionat amb les àrees marines que les confinen i els impactes que aquestes pateixen. Es tracta d’un entorn perfecte en el qual la contextualització de la problemàtica associada al medi marí permet fer arribar la informació molt més fàcilment al públic en general, en aquest cas principalment visitants turistes.

D’altra banda, la disponibilitat de dues persones a les platges de Menorca permetrà obtenir dades de les pressions a què aquests sistemes estan sotmesos (en relació amb la densitat d’usuaris per m2 de platja) i de si superen o no la capacitat de càrrega que tenen atribuïda. En total, seran tres mesos de treball diari de camp informant de temes marins als usuaris (principalment turistes) de les platges de Menorca i recopilant informació sobre l’ocupació d’aquestes platges

9) Cicle de conferències i taules redones sobre gestió d’ecosistemes marins
L’objectiu d’aquesta activitat és la de reunir en un mateix punt de trobada al públic en general i als actors principals implicats amb el medi marí (tant organitzacions de protecció i ecologisme, com Confraries de Pescadors o entitats científiques) per posar en comú els aspectes més problemàtics, necessitats i oportunitats de cara a la gestió sostenible dels ecosistemes marins. Tot això no només amb la voluntat de compartir informació i experiències, sinó també d’arribar a conclusions i contribuir a la presa de decisions de forma més clara i eficaç.

10) Accions de divulgació del projecte (premsa, web, xarxes socials, jornades)
Es proposen dues vies de difusió, una a escala més local, i una altra a escala nacional i internacional. Per la via local es duran a terme un mínim de dues rodes de premsa en què s’indicaran les característiques del projecte (a l’inici) i els resultats obtinguts (al final). També es duran a terme un mínim de dos reportatges en premsa sobre els diferents aspectes que es vagin executant. Tot el projecte serà difós a través de les xarxes socials, publicat a la web de el Consell Insular de Menorca i en la de la Reserva de Biosfera, en la qual s’habilitarà un espai específic.

A escala nacional i internacional s’utilitzarà la web de la Reserva de Biosfera Illes i Zones Costaneres, de la qual el Consell Insular de Menorca és un dels dos organismes organitzadors, així com la revista de Reserves de Biosfera Espanya, per divulgar el projecte i els resultats que s’obtinguin. Finalment, s’organitzarà una jornada de coordinació amb els gestors dels espais protegits de Menorca en què s’ha treballat amb MAREBI per compartir la informació sobre cada actuació.

Projecte DESMARES
MAREBI seria el segon projecte de Menorca aprovat per la Fundació Biodiversitat. Durant l’any 2020 el Consell Insular de Menorca, també a través de el Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera, està participant com a soci en un projecte del programa Pleamar denominat “Compatibilitzant la pesca artesanal i el corb marí en àrees protegides: pesca sostenible i bioindicadors en un context de cooperació (Desmares) “. El projecte, en el qual treballa juntament la Universitat de Girona, l’Institut de Ciències de la Mar (ICM-CSIC) i la Societat Espanyola d’Ornitologia (SEO), té com a objectiu fer compatible i sostenible la pesca artesanal, especialment quan es fan servir xarxes de pesca, amb la conservació de el corb marí mediterrani, que es troba catalogat com a vulnerable a escala europea.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.