La qualitat de l’aire de les Illes Balears va millorar l’any 2020 a causa de les mesures especials per a fer front a la COVID-19 També ha influït el menor número de dies d’episodis africans o intrusions saharianes que al 2019

Macarella i Macarelleta. Foto: Talaiot Studios@ prohibida la seva reproducció.

L’informe de qualitat de l’aire de les Illes Balears 2020 publicat aquest divendres mostra com la qualitat de l’aire de les Illes Balears va millorar l’any 2020 a causa de les mesures especials, relatives a la mobilitat interior i exterior, per a fer front a la COVID-19.

Tot i que des del punt de vista de la qualitat de l’aire l’any 2020 no és representatiu a causa d’aquestes mesures especials, es pot comprovar com per a una àmplia majoria de contaminants: diòxid de sofre (SO2), diòxid de nitrogen (NO2), monòxid de carboni (CO), benzè, benzo(a)pirè, PM2,5 i metalls, la qualitat de l’aire a les Illes Balears ha estat avaluada entre excel·lent i bona. Cal assenyalar que de forma global els valors mesurats són inferiors als dels últims anys.

El Director General d’Energia i Canvi Climàtic, Pep Malagrava, ha indicat que “la reducció d’emissions té un efecte molt clar en l’aire, però també en el clima. Aquest informe, tot i que no es pot considerar representatiu ja que hi ha hagut molts mesos on hem estat sota unes mesures restrictives quant a la circulació i la mobilitat a causa de la pandèmia, mostra com la reducció d’emissions fan millorar la qualitat de l’aire que respirem”.

“La descarbonització de les Illes Balears també passa per la reducció de les emissions. És essencial seguir fent passes per tal de descarbonitzar les Illes Balears, a través del desplegament de renovables, l’estalvi energètic, la millora de l’eficiència energètica i l’electrificació de la mobilitat. No podem oblidar-nos que estem en emergència climàtica i que aquest Govern té el ferm compromís de blindar climàticament les Illes. Si valorem aquests resultats des d’una perspectiva mediambiental, avui, en el Dia Mundial del Medi Ambient, veiem com que si millora la qualitat de l’aire, millorarà el clima i també les nostres vides”, ha dit.

L’informe destaca que el comportament del diòxid de nitrogen (NO2) a la zona de Palma que, amb un valor promig anual de 24 microg/m3, obté una bona qualitat de l’aire ambient, degut principalment a la caiguda del trànsit de vehicles en l’entorn de l’estació per la pandèmia. Cal destacar que aquest valor ha davallat respecte els 32 microg/m3 de 2019, lluny del valor límit anual per a la protecció de la salut establert en 40 microg/m3.

Únicament en el cas de l’ozó (O3) s’han obtingut valors regulars, que també milloren als d’anys anteriors. A les Illes Balears és molt habitual que durant els mesos d’estiu es presentin superacions del valor objectiu per a la protecció de la salut, fixat en valor octohorari de 120 microg/m3.

S’han assolit màxims octohoraris mesurats de l’ordre de 111-134 microg/m3. A l’any 2020 no s’ha detectat cap superació horària del llindar d’informació (180 microg/m3) ni cap superació  del llindar d’alerta a la població (240 microg/m3). En termes globals, durant l’any 2020 s’han mesurat valors inferiors a l’any 2019 aconseguint totes les zones una qualitat de l’aire regular. L’actual legislació fixa un valor objectiu octohorari  (mitjanes horàries de concentracions durant vuit hores consecutives) per a la protecció de la salut humana de 120 microg/m3, que no haurà de superar-se més de 25 dies per cada any civil de mitjana en un període de 3 anys. Totes les estacions compleixen, enguany, aquest límit.

Els nivells de partícules PM10 durant el 2020 varen ser, en general, lleugerament inferiors als valors de 2019. Al 2020 les illes van patir un menor número de dies d’episodis africans o intrusions saharianes que al 2019. Pel que fa referència a aquest contaminant, les Illes Balears també mostren una qualitat de l’aire ambient qualificada de bona. Cal destacar que, durant l’any 2020, es va avisar a la població per tres períodes de superacions del valor límit diari per a la protecció de la salut de PM10, establert en 50 microg/m3, degudes als episodis naturals d’intrusió de pols sahariana a les illes. El primer entre els dies 21 i 25 de gener, el segon entre els dies 28 i 29 de febrer i el tercer entre els dies 21 i 23 d’octubre.

A més del seguiment efectuat per les diferents estacions fixes, durant l’any 2020 la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, va dur a terme tres campanyes de seguiment de la qualitat de l’aire a diferents indrets de l’illa de Formentera , amb bons resultats.

Es pot accedir a l’informe de qualitat de l’aire de les Illes Balears 2020 en el següent enllaç: https://www.caib.es/sites/atmosfera/ca/informes_anuals_de_la_qualitat_de_laire-3179/

Campanya oferta Baleària

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *