Nous ajuts per a la minimització de la contaminació de l’aigua mitjançant la construcció de filtres verds

El passat dimarts, 1 de juny de 2021 van sortir publicades al BOIB núm. 71, les bases reguladores i convocatòria pública de subvenció destinades a fomentar intervencions que minimitzin la contaminació de l’aigua a Menorca mitjançant la construcció de filtres verds.

Aquesta iniciativa forma part de les actuacions que porta a terme l’associació Leader illa de Menorca per tal de crear i millorar les conduccions d’aigua i donar solució a la problemàtica derivada dels usos de l’aigua a Menorca.

Cal recordar que Menorca pateix un greu problema de contaminació dels aqüífers per nitrats. Les causes d’aquesta contaminació són diverses, però es podrien resumir en la mala gestió de les fosses sèptiques i dels pous moures, els adobs i els purins de l’agricultura, i per altre costat, que molts habitatges no tenen connexió al clavegueram.

En aquest sentit, és difícil pensar que algun dia aquests habitatges o edificacions per estar dispersos, estaran connectats a la xarxa de clavegueram, i més quan hi ha opcions molt més sostenibles i viables des del punt de vista econòmic que permeten una correcta gestió de les aigües residuals i l’aprofitament de l’aigua per a reg dels jardins per exemple. Així, els filtres verds es plantegen com una solució fàcil i econòmica per aquestes aigües residuals.

Les subvencions concedides seran amb càrrec al projecte “Qualitat de l’aigua a Menorca: fomentar intervencions que minimitzin la contaminació de l’aigua. Filtres verds”, el qual compta amb una dotació econòmica total de 120.491,00 € per a l’execució total de projecte mencionat.

Podran ser beneficiaris d’aquestes ajudes les persones físiques o jurídiques titulars d’una propietat o bé que compti amb la cessió del seu ús, on s’hi vulgui construir aquest tipus de sistema d’intervenció a Menorca. El termini de presentació de sol·licituds serà de tres mesos, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB:

Per més informació podeu contactar a l’Associació Leader Illa de Menorca al telèfon 971 35 56 60 i a l’apartat de documentació de la
convocatòria a l’espai web: http://www.leadermenorca.org

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Xuroa Menorca