El Govern Balear aprova prorrogar els controls a ports i aeroports

El Consell de Govern ha acordat avui prorrogar fins al 31 de juliol els controls d’entrada als ports i als aeroports de les Illes Balears per als passatgers procedents d’altres comunitats autònomes. Les mesures de l’Acord, que han de ser ratificades pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, preveuen que es pugui presentar el certificat COVID digital de la Unió Europea.

El Govern considera imprescindible continuar amb una desescalada lenta i amb la prudència màxima, tenint en compte la incidència més elevada del SARS-CoV-2 a altres comunitats autònomes i al continent europeu. Aquest fet obliga a extremar les precaucions, encara més davant la impossibilitat de la Comunitat Autònoma de limitar els desplaçaments des d’altres països.

Així doncs, en el cas de comunitats o ciutats autònomes que presentin un índex d’incidència acumulada a 14 dies superior a 60 casos per cada 100.000 habitants, s’estableixen les mesures que s’indiquen a continuació.

Si els viatgers són residents i tornen d’un desplaçament de més de 72 hores, s’han de sotmetre, segons la seva elecció, a alguna de les mesures específiques següents:

– Realització d’una PCR o una TMA en les 72 hores prèvies a l’arribada a les Illes Balears, de manera gratuïta sempre que es dugui a terme en algun dels centres concertats pel Servei de Salut de les Illes Balears.

– Realització d’un test ràpid d’antígens (PRAg) en les 48 hores prèvies a l’arribada a les Illes Balears, de manera gratuïta sempre que es dugui a terme en algun dels centres concertats pel Servei de Salut de les Illes Balears.

La relació de ciutats i centres on el Servei de Salut ha concertat la realització de la PDIA (PCR i test ràpid d’antígens) es pot consultar a viajarabaleares.ibsalut.es.

– Realització d’un test ràpid d’antígens en el termini màxim de les 48 hores posteriors a l’arribada, en els centres habilitats a les Illes Balears per a la realització de les proves. En aquest cas, la persona que viatja s’ha de comprometre a estar en quarantena fins que obtengui el resultat negatiu i enviar el resultat de la prova a l’adreça electrònica que apareix a la web viajarabaleares.ibsalut.es. En cas que el resultat sigui positiu, s’ha de sotmetre a les instruccions de l’autoritat sanitària.

– Quarantena de deu dies en el seu domicili o lloc de residència.

L’elecció de qualsevol de les opcions anteriors s’ha de posar de manifest en el qüestionari que s’ha d’emplenar abans de viatjar a les Illes Balears o, en arribar-hi, en el punt de control del port o aeroport, i té, a tots els efectes, la consideració de declaració responsable. S’apel·la a la responsabilitat individual dels viatgers en la comunicació de dades i l’estat de salut. El qüestionari es pot trobar també a viajarabaleares.ibsalut.es.

En cas que es conegui el resultat positiu de les proves abans del desplaçament, aquest desplaçament no es pot dur a terme, i, si es coneix a les Illes Balears, les persones afectades s’han de sotmetre a les instruccions de les autoritats sanitàries i a l’aïllament obligatori.

Si són no residents, els són aplicables les mesures sanitàries específiques anteriors, però el cost de les proves PCR, TMA o prova ràpida d’antígens que s’hagin fet en origen o a què se sotmetin en arribar no serà assumit en cap cas pel Servei de Salut.

Si les persones no residents accedeixen a les Balears sense acreditar la realització prèvia d’alguna de les proves esmentades en el termini indicat o si es troben en alguna causa d’exempció, sens perjudici de les sancions que se’ls puguin imposar, han de presentar en el termini màxim de 72 hores una prova negativa PCR o TMA, o en el termini de 48 hores una prova ràpida d’antígens de resultat negatiu, feta en un centre habilitat a les Illes Balears per a la realització de les proves. En aquest cas, la persona que viatja s’ha de comprometre a mantenir-se en quarantena fins que obtengui el resultat negatiu i enviar el resultat de la prova a l’adreça electrònica que apareix a la pàgina web viajarabaleares.ibsalut.es. En cas que el resultat sigui positiu, s’ha de sotmetre a les instruccions de l’autoritat sanitària.

 

S’exceptuen d’aquestes obligacions:

a)    Les persones que es desplacin fora de les Illes Balears per un termini inferior a les 72 hores i que declarin, a la tornada i sota la seva responsabilitat, que en aquest període no han tingut símptomes compatibles amb la COVID-19.

b)    Les persones residents a comunitats o ciutats autònomes amb una incidència acumulada a 14 dies inferior a 60 casos per 100.000 habitants.

c)    Els transportistes de mercaderies i les tripulacions dels avions i els vaixells comercials o mercants, sempre que declarin, sota la seva responsabilitat, que en aquest període no han tingut símptomes compatibles amb la COVID-19 i que no han estat en contacte estret amb un positiu.

d)    Les persones de menys de 6 anys.

e)    Les persones de menys de 12 anys que, per motius de sentència judicial entre progenitors, s’hagin de desplaçar a les Illes Balears periòdicament.

f)    Les persones que disposin del certificat COVID digital de la UE o d’un document oficial acreditatiu d’haver rebut la pauta completa de vacunació dins els vuit mesos previs al desplaçament, o almenys una dosi d’una vacuna autoritzada per l’EMA contra la COVID-19 —en aquest segon cas, amb més de quinze dies d’antelació al desplaçament— dins els quatre mesos previs, o que acreditin amb un certificat mèdic que han passat la malaltia en els darrers sis mesos.

Les persones a què fan referència les lletres a), e) i f) han d’emplenar igualment, abans de viatjar a les Illes Balears o en arribar-hi, en el punt de control del port o aeroport, el qüestionari que hi ha a disposició dels viatgers a viajarabaleares.ibsalut.es i que té, a tots els efectes, la consideració de declaració responsable.

 

Controls documentals

El control documental, que consisteix a presentar el formulari de control sanitari en els punts de control dels ports i els aeroports es manté obligatori; malgrat això, el personal autoritzat sol·licitarà als passatgers la documentació acreditativa del viatge, de la realització de les proves o d’exempció de la realització de manera aleatòria, segons l’afluència de passatgers en el moment del control documental.

Si el passatger ha falsejat la informació en el formulari de control sanitari, que té la consideració de declaració jurada, i no disposa de la documentació acreditativa, pot ser sancionat, i el personal de control de ports i aeroports el derivarà a un punt habilitat per a la realització d’una prova ràpida d’antígens, que ha d’abonar el passatger, si no és resident.

En aquest cas, la persona que viatja s’ha de comprometre a mantenir-se en quarantena fins que obtengui el resultat negatiu i enviar el resultat de la prova a l’adreça electrònica que apareix a la web viajarabaleares.ibsalut.es. En cas que el resultat sigui positiu, s’ha de sotmetre a les instruccions de l’autoritat sanitària.

Una vegada les mesures hagin estat autoritzades pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, es publicarà l’Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, moment a partir del qual esdevindrà efectiu. Romandrà vigent fins a les 00.00 hores del 31 de juliol.

 

 

Campanya oferta Baleària

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *