L’equip de govern de Ciutadella proposa per a l’any 2022 un pressupost de 35,4 milions d’euros, un 3,7% més que enguany   El projecte parteix de la fita d’haver eixugat l’endeutament bancari, i prioritza les despeses de caire social

L’equip de govern de l’Ajuntament de Ciutadella ha presentat un projecte de pressupostos per a l’any 2022 que puja a 35.476.446,38 euros, una xifra que suposa un increment del 3’77% respecte al de l’exercici anterior. La proposta, segons expliquen els socis de govern, “és un pressupost de caire social, que fomenta el teixit associatiu, la cultura i la promoció comercial i turística, un projecte compromès amb la sostenibilitat, que impulsa millores de l’espai públic i de la mobilitat per fer créixer Ciutadella com a espai de convivència. Unes comptes realistes, conscients de la responsabilitat de gestionar i d’optimitzar, de la millor manera, els recursos que aporta la ciutadania”.

El projecte de comptes municipals per a l’any 2022 prioritza aquelles despeses de caire social. S’incrementa la partida del Servei d’Atenció Social i Igualtat en un 11%, amb una partida total de 4’5 milions d’euros destinats a ajuts socials i d’urgent necessitat, a la gestió dels diferents serveis d’atenció social com el SAD, menjar a domicili o la Casa d’Acollida, projectes socials (A Prop i un Estiu de profit), aportació al Fons Menorquí de Cooperació, Fundació per Discapacitats,  Cáritas i Creu Roja, places de dependència del PHM o  platges adaptades, entre d’altres. L’objectiu és que totes les persones tenguin cobertes les seves necessitats bàsiques. Així mateix, i si és necessari en funció de l’evolució de la pandèmia, s’augmentaran les partides destinades a ajuts socials, a l’atenció social dels col·lectius més vulnerables o a despeses relacionades amb la COVID-19, d’acord amb els romanents de Tresoreria del 2021.

La sostenibilitat també és un capítol important d’aquest pressupost, entesa en totes les seves vessants: econòmica, social i ambiental. Un compromís que faci de Ciutadella una ciutat que camina cap als objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides i de l’Agenda 2030. Així, es preveuen actuacions cap a la transició energètica, com la construcció d’una pèrgola amb instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’aparcament del polígon industrial (149.447€) o la substitució progressiva de l’enllumenat públic per tecnologia tipus LED,  el reciclatge i  la recollida selectiva de residus (1.106.099€), la redacció del Pla de mobilitat sostenible (40.000€) o la millora en la gestió de l’aigua.

Els comptes inclouen també una important inversió en via pública, amb una partida de 100.000€ en asfaltat de carrers, 75.000€ en xarxes de clavegueram, 55.000 € per seguir millorant els jocs infantils de la ciutat; 2’6M € en el manteniment de la via pública i  d’infraestructures municipals; 450.966,46€ en el manteniment de zones verdes i de l’arbrat, 436.500 € en el manteniment d’edificis públics o 1.482.788,71€  en neteja viària  amb un increment de 388.300€.

En l’àmbit cultural, es destinaran  225.000 € a la Fundació Ciutadella Cultura, 65.000€ per la gestió del museu de Can Saura com a museu municipal de Ciutadella i 15.000€  per a la gestió del Castell Sant Nicolau, que obrirà les seves portes aquest any 2022. Es reserven 563.300€  per a la celebració de les festes de Sant Antoni, Carnaval, Sant Joan i Nadal.  A més, es fa una aposta per fomentar el teixit associatiu com a motor de dinamització del Projecte de Ciutat a través d’una línia de subvencions per import total de 290.060 € destinats a projectes ambientals, culturals, socials, educatius, d’igualtat, esportius o de promoció comercial i turística.

A continuació, es presenta un llistat de les principals inversions que es duran a terme durant l’any 2022.

 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTEIMPORT
Rehabilitació del Reial Alcàsser980.445,42€
Renovació voreres i xarxa aigua potable carrers urbanització Calan Bosch326.196,02€
Reforma integral carrers Sor Àgueda i Marqués d’Albranca334.314,41€
Reforma integral carrer Estret80.068,66€
Enderroc finques Mossèn Josep Salord i Farnés per continuïtat vial Josepa Rossinyol48.000€
Reparació voladís escorxador122.619,29€
Enderroc pistes OAR i nou aparcament350.000€
Millora i adequació aparcaments Dalt Sa Quintana250.000€
Substitució lluminàries a LED camp de futbol municipal Sant Antoni173.586,76€
Reparació voladís CEIP Mare de Déu del Toro123.188,22€
Millora del parc infantil de Cales Piques71.738,63€
Projecte millora c/ Doctor Camps i Sant Esteve322.471,26€
Reforma integral carrer Sevilla193.815,35€
Reforma integral Camí de baix1.200.000€
Adequació local municipal per a arxiu administratiu148.514,49€
Habilitació la sala de comiats del cementeri vell40.000€
Pèrgola amb instal·lació plaques fotovoltaiques a aparcament del POICI149.447,50€
Projecte energia fotovoltaica Pous des caragolí163.732,50€
Inversions instal·lacions esportives121.250€
Inversions en les instal·lacions de l’escorxador125.000€
TOTAL5.324.388,51€

El projecte de pressupostos, seguint la tendència d’aquests darrers anys, se sustenta en ingressos estructurals. Es preveu un increment en la participació en els tributs de l’Estat en 439.962,50€, essent-ne 7.062.962,50 € l’aportació global; un increment dels ingressos provinents del Consell i del Govern balear en matèria  social i educativa  en 192.858,39€, essent l’aportació global de  1.676.568€; en el camí cap a la normalitat i seguint la tendència dels darrers anys es preveu un augment dels ingressos per l’ICIO per un import total de 570.000€ . Per altra banda, s’ha produït un decrement dels ingressos per l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlues) de 500.000€ per mor de la sentència del tribunal constitucional  de 26 d’octubre de 2021 que declara nuls els articles relatius al càlcul de la base imposable d’aquest impost, i a l’espera de conèixer el detall de la nova normativa, s’ha optat per la prudència en aquest camp.

El pressupost contempla també l’eliminació del gravamen per entrada de vehicles i mercaderies sense reserva exclusiva, degut a la modificació de l’ordenança fiscal número 31. Açò implica una rebaixa fiscal per a la ciutadania.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Xuroa Menorca
Ajudes lloguer 2021
Prevenció d'incendis forestals a zones habitades, Govern Balear
Vacuna't del grip