PLA DE DESENVOLUPAMENT RURAL DE LES ILLES BALEARS 2014-2020 LÍNIA: AJUDES DE MÍNIMIS PER A PROJECTES PILOT I SUPORT AL DESENVOLUPAMENT DE NOUS PRODUCTES, PROCESSOS I TECNOLOGIES

PROJECTE: Projecte pilot Oli d’Olivó

 EXECUCIÓ I RESULTATS: L’ASSOCIACIÓ OLI DE MENORCA  ha executat durant els anys 2017 a 2021 el projecte “Oli d’Olivó” l’objectiu del qual és l’estudi de la viabilitat agrícola, técnica i comerclal pel tractament d’ullastres amb la finalitat de maximitzar el seu rendiment en la producció d’olivó, la millor técnica de moltura del fruit, i l’anàlisi de l’oli resultant.

Va realitzar diverses actuacions : Maneig agronòmic dels ullastres, comparativa de l’estat sanitari entre l’ullastre i l’olivera, identificació de varietats amb anàlisi d’ADN pel Prof JA Rosselló i el senyor Pere Fraga, estudi del índex de maduració, i procés d’elaboració de l’oli en diversos molins, com a monovarietal o en cupatge, analitzant els resultats obtinguts.

El resultat ha estat positiu agronòmicament en el sentit del tractament dels ullastres com si fossin oliveres, incloent-hi la collita manual o amb vibrador i paraïgues, i relativament satisfactori en la determinació de les plagues i les malaties que afecten a ullastres i olivó, i dels métodes d’extracció més idonis. A més, netejant ullastrars s’allibera espai de pastura. Les conclusions finals de l’estudi no són positives en relació a la possibilitat de donar valor a l’ullastre per la producció d’oli únicament monovarietal. En canvi, barrejant olivó amb altres varietats, els valors obtinguts als anàlissi es troben dins els límits definits per l’oli d’oliva verge extra. Els costos agronòmics són lleugerament inferiors als de les oliveres, però els costos de recol·lecció i molturació són molt elevats degut al poc rendiment, fet del que resulta que el cost final per a cada litre d’oli sigui molt alt. Tot i així, la moltura barrejant olivó amb olives no sembla sigui sensiblement més costosa, pel que tenint en compte el cost inferior del tractament dels ullastres respecte les oliveres, el benefici col.lateral d’alliberament de pastures, i la obtenció d’un oli verge extra diferenciat, poden fer viable la seva explotació.

IMPORT D’AJUDA PÚBLICA REBUDA PER AQUEST PROJECTE: 53.838,48 €
Baleària

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.