L’Ajuntament des Castell començarà a repartir els distintius per poder aparcar al nucli urbà durant els mesos d’estiu

Aquesta setmana, l’Ajuntament des Castell començarà a repartir, casa per casa, els distintius per als vehicles que podran aparcar al nucli urbà des Castell durant els mesos d’estiu.

Cal recordar que l’objectiu de la nova ordenança d’aparcament de vehicles és donar prioritat als residents al municipi durant l’estiu, obligant els visitants a aparcar a les bosses d’estacionament perimetrals.

Concretament, l’ordenança prohibeix l’aparcament al nucli urbà des Castell a les persones que no siguin residents al municipi, durant el període comprès entre l’1 de juny i el 30 de setembre, en horari de 18 a 00.01 h. La resta de l’any, no hi haurà cap mena de restricció.

Les restriccions no afectaran les urbanitzacions de Santa Anna, Sol de l’Est i Son Vilar.

No estaran subjectes a aquesta restricció les motocicletes, ciclomotors i bicicletes, els vehicles d’emergències i serveis públics i els cotxes de persones amb mobilitat reduïda.

TIPUS DE TARGETA I SOL·LICITUD

Targeta A1

Targeta per als propietaris de vehicles que liquidin l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) as Castell.

No han de realitzar cap tràmit. Rebran el distintiu a l’adreça postal que consti a l’Ajuntament, prèvia comprovació d’estar al corrent del pagament de l’IVTM de l’any en curs.

Targeta A2

Targeta per als ciutadans empadronats as Castell que siguin titulars d’un contracte de vehicle d’arrendament o lloguer.

Han de presentar el formulari de sol·licitud i el contracte de lísing o rènting.

Targeta A3

Targeta per als propietaris d’immobles situats en el terme municipal des Castell, considerats aquests com segones residències, així com els seus convivents.

Han de presentar el formulari de sol·licitud i el DNI del titular del vehicle. En el supòsit de no coincidir aquest amb el titular de l’immoble, s’haurà de presentar el certificat de convivència.

Targeta A4

Targeta per a aquelles persones empadronades as Castell que sent titulars d’un vehicle justifiquin el fet d’haver sol·licitat en seu municipal, i abans de dia 1 de juny de cada any, el canvi de direcció fiscal d’aquest.

Han de presentar el formulari de sol·licitud. L’Ajuntamemt comprovarà que es compleix el requisit.

Targeta B1

Targeta per als serveis tècnics i de reparació, mitjançant l’exhibició de l’impost sobre activitats econòmiques.

Han de presentar el formulari de sol·licitud i el document acreditatiu d’estar donat d’alta en l’activitat de serveis tècnics i reparació (Impost sobre activitats econòmiques).

Targeta B2

Targeta per a treballadors de negocis, comerços, activitats turístiques o hoteleres situades dins del terme municipal.

Han de presentar el formulari de sol·licitud i el corresponent certificat d’empresa que faci referència al contracte de treball, direcció de l’establiment on es presti el servei i l’horari laboral, que haurà de coincidir amb la restricció de 18 a 00 h.

Targeta B3

Targeta per als clients dels establiments hotelers compresos dins de la zona regulada d’aparcament.

La petició l’han de realitzar de manera telemàtica els establiments hotelers abans de l’inici de la temporada turística.

Es concediran un nombre màxim de targetes per a cada establiment, corresponent al 5% de llits de cada establiment, i seguint el criteri del personal tècnic municipal.

Han de presentar el formulari de sol·licitud i el document acreditatiu del nombre de llits autoritzats.

Targeta B4

Qualsevol altra situació anàloga a les anteriors que pugui ser valorada pel personal tècnic municipal competent en regulació del trànsit.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ

El formulari de sol·licitud més els documents necessaris en cada cas, es poden presentar de maneta telemàtica, a través de la Carpeta Ciutadana, i al Servei d’Atenció al Ciutadà (plaça del Mercat, s/n), preferentment en horari de 9 a 13 h.

COL·LOCACIÓ DEL DISTINTIU

Tots els vehicles habilitats hauran d’exhibir la targeta en un lloc visible.

Les targetes de tipus A hauran d’anar aferrades al parabrisa del vehicle, en la seva part més baixa i a la dreta segons es mira des de l’interior del vehicle, de manera que no destorbi la visibilitat del conductor.

Les targetes de tipus B hauran d’estar col·locades en un lloc visible en la part davantera del vehicle.

CADUCITAT DE LES TARGETES

Les targetes de tipus A1 tindran una durada de 2 anys, després dels quals l’Ajuntament les renovarà d’ofici, sempre que es mantinguin les mateixes condicions.

Les altres targetes de tipus A tindran una durada inicial de 2 anys, i hauran de ser novament sol·licitades transcorregut aquest temps per les persones interessades.

Les targetes tipus B tindran una durada anual (dins del període de l’1 de juny al 30 de setembre).

COST DE LES TARGETES

Les targetes tipus A seran gratuïtes.
Les targetes tipus B, permís especial, tindran un cost anual de 10 euros.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Xuroa Menorca