8 milions d’euros per a la contractació de 300 joves qualificats a través de les corporacions locals És una iniciativa de contractació pública de joves amb estudis superiors que té com a objectiu retenir el talent a les Illes Balears

 

El Consell de Govern, a proposta de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, ha aprovat un programa de contractació pública adreçat a joves desocupats amb un alt nivell formatiu, però que encara no han pogut gaudir d’una primera experiència professional en el seu àmbit de formació. Les contractacions començaran a formalitzar-se el mes d’octubre, i tenen un any de durada.

El programa, que s’iniciarà l’octubre de 2022, té el finançament del Fons Social Europeu i de fons del Ministeri de Treball i Economia Social, i té un pressupost de 8 milions d’euros, que beneficiarà gairebé 300 joves desocupats.

Des de l’any 2016, aquesta és la cinquena vegada que el Govern engega un programa de contractació destinat al col·lectiu de joves qualificats, i es planteja com un instrument molt demandat per part dels ajuntaments i consells, que permet retenir el talent dels joves a les Illes Balears; a més, el programa pretén reduir una de les principals barreres que es troben les persones amb titulació superior a l’hora d’accedir a llocs de treball qualificats: la manca d’una primera experiència professional relacionada amb la formació especialitzada en què cadascú és competent.

En concret, aquesta iniciativa permet a les corporacions locals, als consells insulars i les mancomunitats i també a les entitats que en depenen o que hi estan vinculades contractar persones joves desocupades menors de 30 anys, amb titulació universitària o de formació professional de grau superior o de certificat de professionalitat de nivell 3, així com els que tenguin un títol equivalent d’ensenyaments artístics o esportius que habilitin per a l’exercici professional, obtinguda dins els tres anys anteriors a la finalització dels estudis.

Així doncs, es possibilita una primera experiència laboral en la matèria en què s’han format i perceben un salari, de manera que es milloren les oportunitats d’ocupació futures.

Convocatòria i perfils

La subvenció permet finançar els costs laborals totals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, que es derivin de la contractació a jornada completa de les persones joves durant un any.

El perfil per poder beneficiar-se d’aquest programa estableix com a requisit que no hagi tingut cap experiència professional en el seu àmbit d’estudis i que estigui inscrit en el SOIB i en el Sistema de Garantia Juvenil com a demandant d’ocupació.

La data d’inici de les contractacions prevista és de l’1 al 15 d’octubre de 2022 (ambdós inclosos) i la d’acabament, un any després i com a màxim el 30 de novembre de 2023.

Cal destacar que SOIB Joves Qualificats és un dels programes amb més rendiment pel que fa als resultats obtinguts, d’acord amb el Servei d’Avaluació de Polítiques Actives del SOIB. Així, les dades d’inserció disponibles mostren que el 60 % dels joves que van acabar el programa van aconseguir contractes de treball en els sis mesos següents.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Xuroa Menorca