Publicada una instrucció per recordar i clarificar els casos en què preval la norma de prevenció de riscos davant les mesures d’estalvi energètic

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball ha publicat aquest dimarts una instrucció en la qual s’informa dels supòsits en què la normativa de seguretat laboral preval per sobre del Reial Decret Llei d’estalvi energètic, pel que fa a la regulació de temperatures.

La instrucció, que ha estat redactada amb l’assessorament tècnic de l’IBASSAL, recorda que, com ja es venia aplicant fins ara, les condicions ambientals dels llocs de treball, com és la temperatura o la humitat, estan regulades segons el Reial Decret 486/1997, que estableix “les disposicions de seguretat i salut en els llocs de treball”, com recorda ja el propi RDL de mesures d’estalvi energètic que ara entrarà en vigor.

En aquest sentit, el RD 486/97 ja marca que el llindar màxim en ocupacions no sedentàries se situa entre els 14 i els 25 graus, en funció de l’activitat i el risc laboral per al seu desenvolupament. Així mateix, als locals on es realitzen treballs sedentaris, propis d’oficines o similars, la temperatura estarà compresa entre els 17 i els 27 graus.

Per tant, seran les empreses, a través dels seus serveis de prevenció (propis o aliens) les que avaluaran, en cada cas, els riscos laborals de cada lloc de treball, i que determinaran, per cada lloc, activitat i àrea, les temperatures adequades que garantiran la seguretat i salut de les persones treballadores.

Més en concret, la instrucció de la Conselleria exemplifica diferents supòsits, orientatius, en què serà competència dels serveis de prevenció fixar els llindars tèrmics:

  • Llocs de treball amb temperatura de l’aire alta (zones de clima calorós, durant l’estiu) com ocorre a les cuines dels establiments turístics, hotels o restaurants.
  • Llocs de treball amb elevats nivells d’humitat (bugaderies, fàbriques de conserva…).
  • Tasques on es realitzi una activitat física intensa. Novament, hi encaixen les cuines, bugaderies, menjadors de restaurants i hotels.
  • Llocs de treball amb radiació tèrmica elevada (fàbriques de totxos i ceràmica, plantes de ciment, forns, despatxos de pa, llocs amb exposició directa a la radiació solar…). Aquí també hi encaixen, sens dubte, les cuines dels establiments turístics, així com també sales de màquines del personal tècnic de manteniment.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.