Tria producte local Balear

Aprovat el Decret llei per garantir l’escolarització gratuïta a les famílies amb infants de 2-3 anys

El Consell de Govern, reunit avui en sessió extraordinària, ha aprovat el Decret llei de mesures urgents per garantir la gratuïtat de l’educació dels infants matriculats de tercer d’educació infantil a centres de la xarxa pública d’escoles infantils i de la seva xarxa complementària, a partir del mes de setembre de 2022, i per a la creació d’un fons extraordinari per compensar una part dels descomptes del transport interurbà a partir de l’1 de setembre de 2022 i fins al 31 de desembre de 2022.

Amb aquesta mesura es confirma l’inici de la gratuïtat de l’escolarització dels infants de 2-3 anys aquest curs 2022-2023, tal com es va anunciar el passat mes de juliol en una reunió amb representants del sector 0-3 a les Illes Balears. Es tracta d’una aposta clara del Govern de les Illes Balears per una progressiva gratuïtat del nivell 0-3 i del reconeixement efectiu de la seva importància des del punt de vista pedagògic i d’equitat.

Per tal de fer possible aquesta mesura es preveu invertir 13.185.000 euros per als sis mesos de 2023. I un total de 18,6 milions per curs, de manera que tant les escoletes públiques com les de la xarxa complementària rebran una aportació de 45 mil euros per cada aula de 2-3 anys. Amb aquesta inversió es cobriran les despeses de funcionament d’aquestes aules en l’horari ordinari d’escolarització d’aquesta etapa educativa, un mínim de 4 hores durant 10 mesos, el que suposa una despesa de 2.500 euros per alumne.

En total es preveu arribar a 5.274 alumnes de 2-3 anys a 158 centres de les Illes. Els mòduls cobriran la despesa de 293 aules de 2-3 de centres públics i de la xarxa complementària. El curs 2022-2023 hi haurà 184 centres educatius de 0-3 anys, dels quals 108 són públics i 50 privats integrats a la xarxa complementària.

A més de la gratuïtat dels 2-3 anys, també s’ha previst un increment de la dotació dels mòduls de 0-1 i 1-2 anys, que suposa assolir els 10.000 euros/unitat a la xarxa pública (fins ara eren 7.000 euros) i 5.000 euros/unitat a la xarxa complementària (fins ara eren 2.000 euros). A més, inclou altres mesures de millora com l’increment de personal dels equips d’atenció primerenca (EAP), amb sis professionals més, i la nova convocatòria de creació de noves places públiques prevista al novembre de 2022.

 

Aspectes destacats del Decret llei

El Decret llei aprovat avui té per objecte, d’una banda, establir els mòduls per al sosteniment de les aules de tercer d’educació infantil de les escoletes de la xarxa pública d’escoles infantils de les Illes Balears i de la seva xarxa complementària, que permetin la gratuïtat de l’escolarització dels alumnes matriculats i, de l’altra, permetre la suspensió del cobrament de les taxes o dels preus públics de les escoletes de la xarxa pública, a partir del dia 1 de setembre de 2022, durant la necessària tramitació de la modificació d’aquests.

A més, estableix que la Conselleria d’Educació i Formació Professional publicarà els models de convenis específics que hauran de signar els titulars del centres de les xarxes pública i complementària, per tal d’establir la gratuïtat i finançar la prestació del servei educatiu dels alumnes matriculats de tercer d’educació infantil.

Actualment, els centres públics de primer cicle d’educació infantil d’arreu de les Illes tenen establerts uns preus públics, la modificació dels quals requereix una tramitació que, en alguns casos, es pot allargar fins ben entrat el curs escolar.

És per això que, mitjançant aquest Decret llei, es vol possibilitar que els diferents titulars de centres de primer cicle d’educació infantil públics que vulguin aplicar mesures de gratuïtat per a alumnes matriculats de tercer d’educació infantil, per acord o resolució de l’òrgan competent, puguin suspendre el cobrament de les quotes dedicades a l’escolarització dels infants matriculats de tercer d’educació infantil a l’inici del curs escolar, alhora que s’acorda la tramitació de la modificació dels preus públics que regeixen el servei.

 

45.000 euros per a cada aula de 2-3

El Decret llei estableix els mòduls per al sosteniment de les aules de tercer d’educació infantil i preveu que es destini un mòdul de 45.000 € per al sosteniment d’unitats de tercer d’educació infantil de la xarxa d’escoletes infantils públiques i les escoletes de la xarxa complementària de primer cicle d’educació infantil de les Illes Balears, a partir del curs 2022-2023, amb les condicions següents:

a) Han d’estar autoritzades i en funcionament durant deu mesos.

b) La quota que han de pagar les famílies pel servei d’escolarització bàsica, sense incloure les menjades, ha de ser gratuïta.

c) S’han de desglossar les quotes que han de pagar les famílies per trams horaris, de manera que s’expliciti la gratuïtat del tram d’escolarització finançat.

d) El titular ha d’assumir la resta de despeses pel tram horari de servei educatiu.

e) En el cas d’aules que obrin menys de deu mesos, i més de cinc, la quantia del mòdul s’ha de calcular proporcionalment al temps d’obertura.

f) En el cas d’alumnes en aules de diferents nivells educatius o aules mixtes de centres singulars segons la Instrucció 1/2022, de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, es calcularà el mòdul proporcionalment al nombre d’alumnes de tercer d’educació infantil matriculats al centre un mínim de sis mesos i que estiguin registrats en el programari de gestió de la Conselleria d’Educació i Formació Professional (GESTIB).

g) En el cas de centres de més de tres unitats que canviïn la seva configuració a l’empara de la Instrucció 1/2022, de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, no hi podrà haver més de dues unitats per a un tram d’edat si primer no s’ofereixen dues unitats per a tots els trams.

 

Un compromís iniciat el 2015

Actualment, en el cas de les escoletes públiques, el cost de l’educació 2-3 està suportat per les famílies, els ajuntaments, consells i els ajuts de sosteniment de la Conselleria d’Educació i Formació Professional. En el cas de les escoletes privades de la xarxa complementària, el cost del servei està gairebé suportat per les famílies i en menor mesura pels ajuts de sosteniment de la Conselleria.

La gratuïtat del nivell 2-3 s’emmarca dins els eixos d’actuació i els compromisos assumits pel Govern en el document marc «L’educació dels infants 0-3 i la necessària equitat», aprovat el 2019. Cal recordar que el document marc preveia tres grans blocs d’intervenció: d’una banda, l’augment de l’oferta educativa de 0-3 a través de la convocatòria d’ajuts per a la creació de noves places públiques, que ja es troba en procés d’execució, amb una inversió de 14,4 milions d’euros per crear 1.731 places públiques noves i la convocatòria d’ajuts per a la reconversió de guarderies en escoletes, amb una inversió de 2 milions d’euros per crear 669 places.

En segon lloc, s’han impulsat diferents mesures per afavorir l’equitat en el primer cicle d’educació infantil com els ajuts de menjador, que han inclòs aquest alumnat, els ajuts d’escolarització, els ajuts per a alumnes NEE greument afectats i el suport pedagògic als centres amb l’ampliació i la consolidació dels equips d’atenció primerenca (EAP).

Amb l’anunci d’avui es fa una passa significativa en el camí per assolir el tercer gran bloc d’actuació dins els compromisos de l’acord marc sobre educació 0-3, assolir-ne la gratuïtat.

 

CENTRES AULES 2-3PLACES GRATUÏTES
PúblicaComplem.TotalPúblicaComplem.TotalPúblicaComplem.Total
Mallorca7642118158602182.8441.0803.924
Menorca191203834168454738
Eivissa11718171229306216522
Formentera20250590090
Total10850158218752933.92413505.274

 

Aquest Decret llei aprovat avui també inclou les mesures urgents per a la creació d’un fons extraordinari per compensar una part dels descomptes del transport interurbà a partir de l’1 de setembre de 2022 i fins al 31 de desembre de 2022.

 

Baleària

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.