El Govern de les Balears anticiparà als consells de Menorca, Eivissa i Formentera les bonificacions del transport públic

bus

El Consell de Govern ha aprovat el marc normatiu a través del qual el Govern farà arribar ajuts directes al transport públic interurbà per carretera de les illes de Menorca, Eivissa i Formentera amb l’objectiu de compensar parcialment la pèrdua d’ingressos derivada de l’aplicació de descomptes en les tarifes durant el període comprès entre l’1 de setembre i el 31 de desembre de 2022.

El Govern vehicularà aquests ajuts als consells insulars perquè apliquin una reducció de les tarifes dels abonaments i títols multiviatge dels serveis de transport públic interurbà per carretera de la seva competència, en un percentatge no inferior a un 70 %, tenint en compte l’increment de subvenció del 30 % al 50 % que aportarà l’Estat a Menorca, Eivissa i Formentera.

D’aquesta manera, el Govern facilita la posada en marxa de la reducció de tarifes del transport públic a partir de l’1 de setembre, en espera de signar un protocol, i posteriorment un conveni, amb el Govern d’Espanya que concreti les quanties que rebran les Illes Balears per implantar les bonificacions al transport públic. Aquesta mesura vol alleugerir els efectes de l’increment de preus sobre les economies familiars, a causa de la crisi energètica arran de la guerra d’Ucraïna.

Una vegada habilitat el marc jurídic perquè la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors pugui fer efectius aquests ajuts directes als consells insulars, el mecanisme de transferència i les quanties es concretaran en una reunió que es durà a terme amb les diferents institucions implicades.

Així doncs, es dona compliment al compromís al qual varen arribar el Govern d’Espanya i el Govern de les Illes Balears d’impulsar aquestes bonificacions al conjunt de les Illes Balears.

L’import de l’ajut que rebrà cada consell insular es determinarà mitjançant una resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, a proposta del conseller de Mobilitat i Habitatge. Els imports que podran percebre els consells es determinaran d’acord amb els criteris objectius i la metodologia establerta en l’Ordre ministerial que regula els ajuts al transport aprovats pel Govern d’Espanya en el Reial decret llei 11/2022 per respondre a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna.

La Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors habilitarà els crèdits necessaris per finançar les mesures previstes en aquesta disposició addicional. I aquests crèdits podran ser restituïts amb les aportacions que l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears rebi de l’Estat en matèria d’ajuts al transport col·lectiu terrestre.

El marc normatiu d’aquesta mesura s’especifica en la disposició addicional única del Decret llei de mesures urgents per garantir la gratuïtat de l’educació dels infants matriculats al tercer nivell d’educació infantil als centres de la xarxa pública d’escoles infantils i de la seva xarxa complementària a partir del mes de setembre de 2022, i per a la creació d’un fons extraordinari per compensar una part dels descomptes del transport interurbà a partir de l’1 de setembre de 2022 i fins al 31 de desembre de 2022, aprovat avui en el Consell de Govern.

mostra

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Xuroa Menorca