moulallengua

AGRAME presenta al·legacions a la Llei per a la conservació d’espais amb rellevància ambiental (LECO) Sol·licita que la modificació de la LECO garanteixi una norma clara i previsible que doni seguretat al desenvolupament de l'activitat a les explotacions agràries

El passat mes de març AGRAME va presentar al·legacions a l’esborrany de llei pel qual es modificava la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació d’espais de rellevància ambiental (LECO).

La major part de les al·legacions formulades per AGRAME a l’avantprojecte de llei, en les qüestions més substancials, han estat incorporades al text que ara se sotmet a tramitació parlamentària.

Valorem positivament aquesta atenció a les aportacions d’AGRAME i hem demanat que com a col·lectiu se’ns presti especial atenció atès que representem el sector primari i la transformació del producte agrari i que, per tant, coneixem com ningú la realitat d’aquest sector i com hi podem incidir positivament o negativament en la nostra activitat tan delicada com oblidada per certs àmbits públics.

En aquesta següent fase del procés de modificació de la LECO, AGRAME ha presentat aquesta setmana novament al·legacions i propostes d’esmenes a introduir durant la tramitació parlamentària d’una manera més desenvolupada a efectes que siguin tingudes en consideració per tots els partits polítics aquelles propostes no admeses a l’esborrany.

Agricultors i ramaders necessitem una especial atenció com a col·lectiu a la normativa autonòmica i, per tant, aquesta s’ha d’elaborar de forma transversal entre les diferents conselleries. Per això, com a Organització Professional Agrària hem volgut fonamentar i desenvolupar les nostres aportacions encara que no resulti simple per la complexitat de la norma i les lleis que intervenen en qualsevol aspecte que afecta sempre les explotacions agràries.

Resulta imprescindible la màxima participació del nostre sector a qualsevol normativa que l’afecti, per la nostra vulnerabilitat, pel nostre coneixement del medi i de la problemàtica i perquè som motiu de publicitat com a model de les Illes Balears.

Des d’AGRAME treballem sempre perquè les normes siguin clares i previsibles. No podem permetre suposicions o conceptes indeterminats que condicionin projectes o creïn inseguretat jurídica a les pròpies activitats en actiu.

Observem amb preocupació com les normes i els tràmits relacionats amb el medi ambient no són en absolut previsibles, al contrari, resulta sempre tot un misteri saber quina serà la interpretació dels conceptes com “degudament justificats”, “entitat suficient” o “no generi efectes adversos” perquè no només depèn dels tècnics que interpreten la norma, sinó que depèn de tendències o, fins i tot, de la sort.

Cal que la regulació del medi natural sigui compatible amb el desenvolupament de lactivitat agrícola i ramadera per poder coexistir. El sector agrícola és un dels sectors que contribueix més a la conservació real dels espais naturals.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Xuroa Menorca