La recollida separada de residus torna a xifres prèvies a la pandèmia

El balanç dels vuit primers mesos de l’any realitzat pel Consorci sobre quantitats de residus recollits a cada fracció revela xifres similars a les registrades l’any 2019, amb un augment en la recollida de vidre i envasos lleugers

Tot i que les dades són encara provisionals, les xifres de recollida separada de les quatre fraccions al conjunt de Menorca i durant els primers vuit mesos de l’any en curs (paper – cartó, envasos lleugers, vidre i resta), són similars a les registrades durant l’any 2019, el darrer amb xifres de referència anteriors a la pandèmia. Les xifres de recollida de residus durant els dos anys de pandèmia, revelaven un descens general de les quantitats de residus recollides de cada fracció, a causa de la disminució de l’activitat. Aquest retorn a les xifres prepandèmiques podria ser un indicatiu de la recuperació de l’activitat a nivells previs a la crisi sanitària.

Si bé és cert que en conjunt, la comparativa entre 2019 i 2022 des del mes de gener fins al mes d’agost no presenta variacions significatives, el comportament no és el mateix si s’analitza mes a mes o per a cada fracció en concret.

Tot i que no hi ha grans diferències, la suma total en pes de totes les fraccions disminueix lleugerament els mesos de gener, febrer, març i juliol de 2022 respecte als mateixos mesos de 2019; en canvi, presenten petits increments per als mesos d’abril, maig, juny i agost respecte de les registrades el 2019.

Centrant l’atenció en els mesos més intensos de la temporada, el mes de juny presenta increments en la quantitat recollida en totes les fraccions en comparació amb 2019. En canvi, el mes de juliol la tendència és inversa i el pes de residus recollits de totes les fraccions disminueix. Per al mes d’agost, la tendència és a l’alça en totes les fraccions, a excepció del paper – cartó.

Prenent la referència dels vuit mesos de 2022, i analitzant fracció per fracció, la fracció paper-cartó presenta un descens acumulat del 5,18% en comparació amb el 2019. Les tones de residus recollits de les fraccions d’envasos lleugers i vidre augmenten, en canvi, un 7,84% i un 10,44% respectivament. La fracció resta disminueix un 0,93% respecte al 2019, de forma que per al conjunt, les xifres quedarien pràcticament iguals, amb un descens mínim del 0,12% en les tones recollides.

En tot cas, es tracta de dades encara provisionals, pendents de revisar, contrastar i complementar amb les dades de les recollides a la Xarxa de Deixalleries de Menorca, així com altres gestors i plantes privades que operen a l’illa.

Millores implantades als serveis de recollida en temporada alta

Des de l’entrada en servei dels dos nous contractes de recollida separada a Menorca, a principis del mes de juliol, s’han anat implantant diverses millores per atendre l’increment de generació de residus en temporada alta.

En aquest sentit, s’han reforçat els dos serveis amb vehicles addicionals que han permès incrementar freqüències de recollida i optimitzar rutes, a la vegada que s’han complementat les dotacions de contenidors a la via pública en els punts on s’han detectat una major acumulació de residus.

Actualment, ja s’està treballant en l’elaboració de les campanyes informatives per a la futura implantació de la recollida porta a porta a Maó i Es Castell i les millores a implantar a la resta de municipis, a l’espera de rebre els nous vehicles i elements de contenció necessaris per establir els calendaris d’implantació durant els propers mesos.

Baleària

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.