Menorca Talaiòtica - Unesco

Resultats preliminars de les investigacions relatives a la presència de residus d’origen animal a l’abocador de Milà

Vista de la part moderna de l’abocador de Milà. Foto GOB Menorca

Segons les primeres dades obtingudes de les investigacions realitzades arran de les informacions aparegudes en premsa, el funcionament general de l’Àrea de Gestió de Residus de Milà és conforme a l’establert a l’Autorització Ambiental Integrada

La primera inspecció realitzada dia 19 de setembre per l’Agent de Medi Ambient del Consell Insular de Menorca, a petició del departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera, no va aconseguir localitzar a l’abocador de Milà les restes d’origen animal que, segons les informacions publicades en premsa, podrien ser del mes d’agost.

L’operativa habitual de l’abocador no facilita la localització de dipòsits de residus si aquests no són recents, ja que conforme a l’Autorització Ambiental Integrada la superfície dels residus abocats ha de ser coberta diàriament amb una capa de terra. En tot cas, tampoc no es va trobar cap altra resta més recent que fos assimilable a la tipologia de residus SANDACH (Subproductes Animals No Destinats a Consum Humà).

Durant aquesta inspecció es va verificar que se seguia el protocol d’accés i descàrrega de residus d’origen animal a la sala d’incineració, i es van sol·licitar els registres dels mesos d’agost i setembre de les entrades d’aquesta tipologia de residus a les instal·lacions, les dades de funcionament del forn incinerador i les dades d’entrada a l’abocador. La investigació, per tant, continua de forma coordinada amb el SEPRONA, ara comparant aquestes dades amb les entrades i sortides dels escorxadors.

Per altra banda, de la investigació interna realitzada pel propi concessionari a instàncies del Consorci de Residus i Energia de Menorca, se’n deriven dues possibles vies d’entrada accidental, deliberada o per desconeixement de residus d’origen animal que podrien explicar els fets publicats a premsa, i per a les quals existeixen protocols de revisió:

1. Els residus d’origen animal poden arribar mesclats dins la fracció resta, procedents de contenidors de via pública. La planta de tractament mecànic – biològic està destinada a la recuperació d’envasos domèstics i matèria orgànica, per la qual cosa, si arriben residus d’origen animal de petites dimensions, aquests segueixen el tractament de la fracció orgànica i es destinen a compostatge. En el cas que es detectin residus d’origen animal de grans dimensions que es puguin separar manualment, aquests es destinen a incineració. Només la fracció que no es pot separar per aquestes vies pot quedar dins la part de rebuig no recuperable i que de forma controlada es destina a l’abocador. És difícil que residus animals de grans dimensions superin aquests filtres sense detectar-se.

2. Es podria donar el cas que arribin residus d’origen animal mesclats dins el rebuig procedent d’alguna de les tres plantes de tractament privades existents actualment a Menorca, les principals instal·lacions de l’illa que poden destinar el seu rebuig directament a l’abocador, ja que els residus han passat per un tractament previ. En aquest cas, existeix un primer control d’accés, on els transportistes han d’aportar el corresponent document d’identificació de residus que marca la normativa, i posteriorment accedeixen directament a l’abocador, on s’efectua un control visual de l’abocament. En cas de detecció de tipologies de residus que no han d’anar a l’abocador, el protocol obliga al personal a donar avís als responsables de planta per resoldre la incidència, i avisar al transportista i al productor per evitar que es repeteixi, o fins i tot en alguns casos retornar la càrrega.

Davant aquestes possibles situacions, s’han acordat una sèrie de millores d’implantació immediata, a proposta del concessionari i supervisades pel Consorci. Entre aquestes, en destaquen el reforç dels protocols de revisió de residus que no arriben per les vies establertes i la instal·lació de més càmeres de seguretat addicionals a les existents. Des del Consorci també s’ha sol·licitat que es prenguin les mesures internes pertinents si cap dels treballadors, propi o subcontractat, deliberadament o no, ha desatès les seves obligacions.

Com és preceptiu, i de conformitat amb les obligacions del titular de l’Autorització Ambiental Integrada, s’ha donat trasllat de tota la documentació pertinent a la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, òrgan ambiental que vetlla pel seu compliment, i que té prevista una visita a les instal·lacions durant els propers dies.

En cas de confirmar-se algun indici que apunti a alguna mala praxi en el trasllat de residus fora de les instal·lacions gestionades pel Consorci, es comunicarà aquesta informació a les administracions competents perquè prenguin les mesures oportunes, amb independència del resultat de les investigacions que segueixen en curs a càrrec del SEPRONA.

Convé recordar que l’Àrea de Gestió de Residus de Milà compta dins del recinte amb diverses instal·lacions i sistemes de tractament, objecte d’estricta vigilància i control, entre els quals es troba la planta de tractament mecànic – biològic per al tractament dels residus domèstics, que té un rendiment de recuperació del 70% en la fracció resta i del 90% en la fracció d’envasos; el forn incinerador per a residus d’origen animal i diversos abocadors, dos d’ells clausurats (Milà I i Milà II) i un en explotació, l’ampliació de Milà II, dividit en diverses cel·les: la cel·la 3 (en procés de clausura), la cel·la 2.2 (en explotació) i la cel·la C (on es dipositen residus perillosos o de risc com les cendres del forn o l’amiant).

Tant des del Consell Insular de Menorca com des del Consorci de Residus i Energia de Menorca, ens del qual en formen part el propi consell i els vuit ajuntaments de Menorca, es reitera la ferma voluntat de seguir investigant fins al final qualsevol pràctica irregular en la producció, transport, gestió o tractament dels residus, en col·laboració amb la resta d’administracions.

Així mateix, es recomana prudència per respecte a les investigacions en curs fora de les instal·lacions de Milà, i es demana expressament evitar generar confusió i alarma entre la ciutadania que repercuteixi en la desincentivació a l’hora de separar correctament els residus en origen, com així està establert a la normativa, tant per a particulars, com per a activitats comercials i industrials.

Des d’aquestes institucions, per respecte a les mateixes i a la pròpia ciutadania, només es difondran dades objectives i convenientment contrastades, i es comunicarà oportunament, amb rigor i transparència, qualsevol nova informació rellevant al respecte.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.