Recursos Hídrics revisa les zones sensibles de les Illes Balears La proposta de decret eleva a 131 el nombre de masses d’aigua eutrofitzades o en risc d’eutrofització

 

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), s’ha publicat, aquest dissabte, l’anunci d’inici d’exposició pública del projecte de decret pel qual es revisa el Decret 49/2003, de 9 de maig, pel qual es declaren les zones sensibles de les Illes Balears. Els interessats disposen de 20 dies per a presentar-hi al·legacions.

La Directiva 91/271/CEE, de 21 de maig, sobre el tractament de les aigües residuals urbanes, estableix les mesures necessàries que els Estats membres han d’adoptar per garantir que les aigües residuals urbanes rebin un tractament adequat abans del seu abocament. Una de les obligacions que estableix és la previsió de tractaments diferents de les aigües residuals segons les característiques del medi receptor. Així, emplaça als Estats membres a determinar zones sensibles d’acord amb uns criteris d’eutrofització actual o potencial, de si es destinen al consum d’aigua potable o per compliment d’altres Directives. En aquestes zones sensibles, els requeriments d’abocaments d’aigües residuals seran més estrictes.

El Govern de les Illes Balears va publicar el Decret 49/2003, de 9 de maig, pel qual es declaren les zones sensibles de les Illes Balears. La revisió de les zones sensibles ha comportat l’actualització dels criteris de determinació, la a realització de la cartografia d’aquestes zones i la identificació i cartografia de les seves zones de captació.

Així, d’acord a la normativa vigent, es considera que un medi aquàtic és zona sensible si es pot incloure en algun dels grups següents:

a) Llacs, llacunes, embassaments, estuaris i aigües marítimes que siguin eutròfics o que podrien arribar a ser-ho en un futur pròxim si no s‘hi adopten unes mesures de protecció.

b) Aigües continentals superficials destinades a l‘obtenció d‘aigua potable que podrien contenir una concentració de nitrats superior a 50 mg/l.

c) Masses d‘aigua on sigui necessari un tractament addicional al secundari que estableix l‘article 5 del Reial decret llei 11/1995 i el Reial decret 509/1996, per complir el que disposa la normativa comunitària.

El Decret vigent declarà un total de 127 zones sensibles; 56 zones sensibles a l’eutrofització a les Illes Balears de tipus A, 2 de tipus B, 83 de tipus C i totes les zones humides. Ara, la proposta de revisió del Decret declara un total de 131 zones sensibles; 125 zones sensibles de tipus A, 2 de tipus B i 104 de tipus C. Cal tenir en compte que en aquesta proposta una mateixa zona sensible pot estar a més d’un grup (A, B, C) i, per tant, de la suma dels grups pot sortir un valor superior al total de zones sensibles de les Illes Balears.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.