El Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís aprova per unanimitat les contribucions especials per al projecte d’urbanització de Binissafúller

El Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís ha aprovat per unanimitat la imposició de contribucions especials per a tirar endavant el projecte d’urbanització de Binissafúller-Sector IV. La decisió permet seguir endavant amb la iniciativa que ha de dotar de serveis bàsics aquest punt del municipi, i resoldre problemes com el subministrament d’aigua potable o la dotació de clavegueram. Les obres, així, consistiran en la implantació de les xarxes de sanejament i d’aigües pluvials (actualment inexistents), la substitució de les xarxes d’aigua potable, telefonia, baixa tensió i enllumenat públic obsoletes i refer la xarxa viària

D’aquesta manera, la corporació municipal va acordar que les contribucions especials són necessàries i legítimes perquè les propietats i immobles afectats obtindran un benefici evident i un augment dels seus valors. La base imposable de les contribucions especials estarà constituïda pel 90 per cent del valor de les obres que s’han d’executar a la zona, ja que el 10 per cent restant és assumit íntegrament per l’Ajuntament. Així, si es té en compte que el valor previst de l’actuació és de 4.762.830,31, la quantitat que s’haurà d’aportar per part de tots els propietaris serà de 4.286.547,28 euros. Cal tenir en compte que l’Ajuntament també és propietari a la zona, i que per tant, també haurà d’aportar una part d’aquesta quantitat. Concretament, l’Ajuntament aporta el 10 per cent que li correspon, més un 8,2 per cent en concepte de propietats a la zona. És a dir, l’Ajuntament de Sant Lluís aporta el 18,2 per cent del cost d’aquest projecte.

A més, l’Ajuntament assumeix també les despeses de redacció del projecte i direcció d’obres, un concepte que es podria haver repercutit entre tots els propietaris, però que s’ha decidit que sigui desemborsada íntegrament pel Consistori. En total, l’Ajuntament aportarà pels tres conceptes (part que assumeix íntegrament, part corresponent a les seves propietats i despeses de redacció i obres) 972.000 euros. A més, des del Consistori s’està treballant per aconseguir subvencions i aportacions d’altres administracions, per tal de reduir el cost total de les obres i, d’aquesta manera, també rebaixar els costos que haurà d’assumir cada propietari.

Per determinar la quota que haurà d’assumir cada propietari, s’han aplicat tres criteris: Superfície de la parcel·la (25 per cent), volum edificable de l’immoble (55 per cent) i valor cadastral (20 per cent). Les contribucions especials es podran pagar per part dels propietaris en un termini que pot arribar a vuit anys.

L’objectiu de l’Ajuntament és poder licitar les obres del projecte dins el primer trimestre de 2023, per tal que puguin començar una vegada hagi acabat la temporada turística de 2023.

Horeca Menorca, feria Hostelería y restauración 2023

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Xuroa Menorca