Dades atmosfèriques del CO2 Per Antoni Liz

 

A pocs dies de la cimera del clima a Egipte revisem algunes dades sobre el diòxid de carboni.

L’atmosfera de la Terra té una composició en volum d’un 78% de nitrogen, un 21 % d’oxigen i un 1% d’altres gasos entre els quals hi ha un 0,033% de diòxid de carboni.

El gas més abundant és el nitrogen que és un gas inert que difilment reacciona.

Un 21% d’oxigen gas necessari per la respiració del éssers vius.

Només un 1% en volum és d’altres gasos.

El diòxid de carboni només és un 0,033%.

A pesar d’aquesta petita proporció és el gas més problemàtic.

El diòxid de carboni és el gas que generam els éssers vius quan respiram. També es genera en gran quantitat en les combustions de carbó, llenya i altres combustibles (gasolina, butà, …)

No és un gas tòxic, bé al contrari és un gas ben necessari per a que les plantes facin la fotosíntesi què, amb la llum del Sol, elimina carboni de l’atmosferic i elaboren, principalment cel·lulosa de la llenya.

DADES EXPERIMENTALS DEL CO2.

La composició de CO2 atmosfèric s’ha de mesurar a llocs ben allunyats de zones molt habitades i contaminades. Un del observatoris que des de fa més de 60 anys agafen dades atmosfèriques és el de Mauna Loa a les illes Hawai, enmig del Pacífic.

En el gràfic inicial de l’esquerra es mostra l’evolució des dels anys 60.

En aquella època s’observaba una concentració d’unes 315 ppm (parts per milió), i, en canvi, actualment ja hem superat les 400 ppm i va augmentant.

També interessa comentar la petita dismunició annual que podem veure amb més detall al gràfic de la dreta. La dismimució anual és d’unes 8 ppm I es produeix cada any entre els mesos de juny i octubre. És l’epoca d’estiu i inicis de la tardor a l’hemisferi nord, on es troba aquest observatori i on es troba major una major part de Terra I de zona amb abundant vegetació.

A partir d’aquestes dades experimentals podem pensar que, efectivament, és necessari no augment el ritme de les emisions de CO2 o, millor reduir les emisións, cosa que ja es diu ben prou.

També seria molt necessari evitar la deforestació o, encara millor, promoure una gran reforestació. Crec que no es fa prou incidència én aquest tema.

A part de les dades experimentals directes, un altre tema, més discutible, és l’efecte i la intensitat dels canvis en el clima que els canvis en la concentració del CO2 i altres gasos poden provocar.

Observen que l’augment en 60 anys ha estat de 300 a 400 parts per milió (un augment gros de aproximadament un 30%) i que la concentració de CO2, a pesar de l’augment, és molt petita i que abans de començar les emisions més grans ja hi havia unes 280 ppm de C02 que és ben necessari per a les plantes i, indirectament, pels altres éssers vius.

TORNADA A LA LLUNA

Dia 16 de novembre es va llançar l’Artemis-1 amb la nau, no tripulada, Orión que va arribar a les proximitats de la Lluna el dia 21. Estarà uns dies fent òrbites a la Lluna i tornarà a la Terra després de poc més de 20 dies de viatge. La reentrada serà a més de 40000 km/h. Es posarà a prova l’escut tèrmic de la nau Orió.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.