La ‘violència ambiental’ i el paper real de la policia local

Miriam Triay/Ciutadella – L’Associació de Veïns Ciutadella Vella va convidar, el passat 9 de desembre, a l’inspector de policia local jubilat de Palma, Jaume Pla Forteza, perquè fos el protagonista i ponent de la conferència Policia local i convivència. Violència ambiental. Una invitació que contesta a la necessitat, tant de l’Associació, en concret, com de la ciutadania, en general, d’entendre la realitat que suposa la ‘violència ambiental’ i el paper que juguen els diferents actors. Un acte que va demostrar el seu èxit i la seva importància amb l’assistència d’un gran nombre de persones, entre les quals hi havia figures rellevants com el cap de la policia local, el de la policia nacional i tres regidors. Un interès i una representació que Pla Forteza va trobar increïble i molt bon senyal.

Així mateix, i per fer arribar les idees i conclusions que es van treure d’aquest col·loqui, a tota la ciutadania, des d’El Iris hem xerrat amb l’inspector jubilat, Pla Forteza. 

VIOLÈNCIA AMBIENTAL

Primer de tot, cal entendre què és la ‘violència ambiental’. Segons l’inspector jubilat, està directament relacionada amb l’incivisme, i és “tot aquest espectre de renous i incomoditats que, per dir-ho clar, ens violenten, ens provoquen malestar; des d’un patinet que va per la voravia, fins a un local que té música molt forta a les 3 de la matinada”.

Així, són comportaments que dificulten la convivència entre la ciutadania, portats a terme per usuaris d’aquesta. En el cas del nucli antic de Ciutadella, a més, cal tenir en compte que la configuració urbanística que presenta, de carrers estrets, provoca que el so s’amplifiqui i que, per tant, renous com els de bars oberts fins a altes hores de la nit, dificultin el son de les persones que hi viuen.

POLICIA LOCAL I CONVIVÈNCIA

Davant aquest incivisme manifest, quin és el paper real de la policia local? “El d’intentar pal·liar les deficiències o les infraccions que hi pugui haver. Però sempre des d’una posició finalista, residual”. Així, i segons Pla Forteza, abans de la policia, hi ha dos punts de partida cabdals a tenir en compte: l’educació i l’organització pública. Per molt que la policia local actuï davant aquests problemes, ho farà a través de la regulació establerta i de les eines que té a la seva disposició.

“Per començar, si la societat no presenta una educació curada, es generaran problemes. I després, tenim els gestors públics, els encarregats de fer les normes. En aquest cas centrat en el centre històric del municipi, serien normes referents a l’activitat, els usos de patis interiors, els horaris, la via pública, terrasses… Si a això, aquests gestors, no ho organitzen de forma adequada, es generen més problemes”.

Per tant, podríem dir que, a grans trets, la ‘violència ambiental’ neix amb la falta d’educació, i es fomenta a través d’una manca de regulacions idònies o, potser, realistes sobre el terreny. Partint d’aquesta idea, llavors, el paper de la policia local és simplement vetllar pel compliment d’aquestes normes, a través de les eines de què disposen.

Si analitzam aquesta darrera afirmació, i ens centram únicament en l’actor de la policia local, un altre factor afegit, que pot fomentar la ‘violència ambiental’, és la manca de recursos. “Per una banda, hi ha pocs agents, pocs recursos humans, per dir-ho d’alguna manera. Pel que sé Ciutadella presenta una plantilla deficitària numèricament que, difícilment, pot fer front a les problemàtiques que es presentin. I, per l’altra, el model policial que tenim actualment, està desfasat, és asimètric i voluntarista. Això implica, entre altres coses, que hi hagi efectius que facin funcions voluntàries, no obligatòries, com tasques de policia judicial, per exemple, i, per tant, que hi hagi dispersió de recursos. I si, a més, el cos policial no està ben organitzat -hi ha moltes maneres de fer-ho- també es perdran recursos”.

Per tant, la policia és la que fa front a aquesta ‘violència ambiental’, però no pot solucionar-la ni impedir-la de forma permanent, simplement juga un paper, més aviat defensor i castigador, però que, a la llarga, no eliminarà aquests comportaments incívics. A més, i per a fer-hi front, no disposa dels recursos ni les eines necessàries, com serien més agents treballant i dedicant-se únicament a les seves funcions.

CAMINS POSSIBLES

Llavors, i per poder afrontar la ‘violència ambiental’, cada vegada més present, als carrers de Ciutadella, sobretot, de la part del nucli antic, “no existeixen solucions màgiques, però sí que es pot fer feina en comú”. En aquest sentit, juguen un paper important, com ja hem dit, l’educació i l’organització pública. Pel que fa a l’educació, i encara que en el cas de l’incivisme en manqui especialment, és una solució, o un camí a seguir, amb efectes a molt llarg termini, no immediats. A més d’açò, i tenint en compte el model turístic existent a Menorca, cal tenir present que la població estacional presenta l’educació del seu lloc de partida, no la d’aquí. Per tant, en educació es pot fer feina internament, però no es pot intervenir en la que presentin les persones foranes.

Pel que fa a l’organització, als gestors de qui parlàvem abans, el seu paper és molt més immediat i efectiu. En el seu cas, és molt important que facin “normatives amb seny, i que cerquin la unitat, treballant en funció del que demani la ciutadania. És cabdal cercar un camí de cooperació entre l’organització, els que regulen, i els diferents actors que hi juguen un paper, com són la ciutadania, la policia local i, en aquest cas, els comerciants o hostalers. Que els que posen les normes escoltin l’opinió dels que ho coneixen de primera mà, i trepitgin el territori a regular”.

En definitiva, i segons l’inspector de policia local jubilat, Jaume Pla Forteza, tot i que no hi hagi solucions directes ni veritats absolutes davant les problemàtiques que suposen els comportaments incívics, el clar camí a seguir, i més immediat quant a resultats, és fer “feina en equip en tots els nivells, sobretot, escoltant al ciutadà i al comerciant, als protagonistes. Que toquin amb les mans el problema, abans de regular sobre el territori on es dóna”. Unes paraules, una informació i una conferència molt necessàries per entendre una part molt important de la nostra societat actual i la convivència que presenta.

Baleària

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.