Ciutadans demana sobre les Coves de Baixamar al Ple d’aquest mes de març

Després d’haver presentat varis precs i preguntes al Ple per saber realment que vol fer aquest equip de govern amb les Coves de Baixamar ubicades al port de Ciutadella i encara no sabreu.

Després de que varies vegades els hem comentat que es pot conservar es patrimoni de valor històric com es la murada i a la vegada poder realitzar algún tipo d’activitat a les coves del port.

Les Coves de Baixamar son municipals i ja fa molt de temps que estan tancades, desde el nostre grup consideram que es pot seguir donant un ús a dites coves i si és amb un retorn econòmic cap a l’Ajuntament, perquè no..

Consideram que no és incompatible conservar es patrimoni històric i a la vegada dur-hi a terme una activitat econòmica, sempre que es respecti la normativa clar.

Desde es nostre Grup Municipal demanam:

1- Que ens expliquin en quina situació està la possible obertura de les coves, si han mantingut reunions amb algunes entitats, col.lectius, associacions…en vers a ses coves, si ha estat així amb quines..

2- Ens emplassin a una visita de les coves als grups de l’oposició antes de que acabi aquesta legislatura.

Es Grup Municipal Cs Ciutadella presenta el segënt PREC an es Ple del mes de Març de 2023 de s’Ajuntament de Ciutadella, mal estat espai contenidors .

Després d’haver rebut varies queixes dels veïns de la zona d’aquests contenidors que es poden  observar a les fotografies adjuntes a d’aquest PREC, el nostre Grup Municipal considerem molt greu l’estat en que està aquesta zona dels contenidors de l’avda Ciutat de l’Alguer. 

Volem posar en coneixement aquesta situació al responsable d’aquesta àrea perquè urgentment hi posi solució a aquest problema. En primer lloc perquè hi ha una manca de seguretat pels ciutadans que van a tirar el fems a aquella zona, tenint en compte que aquests sovint poden ser fiets, i per la mala imatge que dona d’una barriada del nostre municipi. 

Desde el nostre Grup Municipal considerem que s’ha d’actuar de manera ràpida, per el que demanam: 

1º- Que l’equip de govern d’aquest Ajuntament faixi reparar o subsanar a qui pertoqui aquest problema que hi ha a la zona de contenidors de l’avda Ciutat de l’Alguer, a fi de poder donar un servei a la població amb la seguretat i netedat que es mereixen.  

Ciudadanos Ciutadella presenta el siguiente “Prec” ante este Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca en el Pleno del 16 de Marzo del 2023 de la CorporaciónMunicipal:

Dado que a raíz del Convenio suscrito en octubre de 2021 entre el Equipo de Gobiero y Abaqua  los ciutadellencs vienen sufriendo un encarecimiento del 26% en el precio del suministro del agua de la desaladora de Ciutadella, pasando a pagar de los 0,95€/m³ inciales  a actualmente abonar 1,1983€/m3, es imprescindible solicitar la rebaja del precio del agua proporcional a la mencionada reducción del consumo, para así pagar un precio justo y equilibrado por el servicio que benefice a la ciudadanía de nuestro municipio.

Por estos motivos, el Grupo Municipal Ciudadanos, presenta al Pleno del Ayuntamiento de Ciutadella el siguiente prec:

1ºInstar al Equipo de Gobierno a que exija a Abaqua la aplicación del descuento  en  el precio del agua desalada proporcional a la reducción de entre el 10 y el 20% del consumo de la desaladora de Ciutadella prevista en Plan estratégico de transición energética de la Agencia Balear del Agua. 

Es Grup Municipal Cs Ciutadella presenta el segënt PREC an es Ple del mes de Març de 2023 de s’Ajuntament de Ciutadella, realitzar informe tècnic deficiències obra passarel.la Castell Sant Nicolau.

Desde el nostre Grup Municipal considerem molt greu l’estat en que l’empresa ha deixat la passarel.la del Castell Sant Nicolau, també la passivitat d’aquest equip de govern per enviar requeriment formal adjuntant informe necessari.

Des del nostre grup Municipal consideram que aquest govern municipal havia d’haver avisat a l’empresa amb un requeriment formal (per escrit) juntament amb l’informe tècnic corresponent a fi de poder també saber quina resposta ha donat l’empresa que va duu a terme les obres. Tot i suposar que l’empresa no deu haver cobrat per aquesta feina, que la regidora ho confirmi.

Desde el nostre Grup Municipal considerem que s’ha d’actuar de manera més ràpida i amb un requeriment formal i més si depen d’un informe tècnic municipal. Demanam:

1º- Instar al regidor de s’àrea a n’es cas de no haver-ho fet ja, a realitzar un requeriment formal de subsanació de les deficiències a l’empresa que ha dut a terme les obres de la passarel·la del Castell Sant Nicolau, degut al mal estat en es que es troba desde que es van acabar les obres. A la vegada, que el regidor informi al ple de quina és la situació actual d’aquesta gestió donat que farà un any casi de la finalització de l’obra.

PREGUNTES CS CIUTADELLA SOBRE S’ÚS DES PARC INFANTIL DE DALT SA QUINTANA, PER DUU A N’ES PLENARI DES MES DE MARÇ DE 2.203.

Mos han informat, residents de sa zona de Dalt sa Quintana que devers una vintena de persones adultes empren aquest espai, que as cap i a la fi és un parc i un espai públic on ets atlots poden jugar a bàsket o realitzar activitats diverses; que es caps de setmana, allò s’ompl de gent adulta fent altres coses que no són emprar es parc com a zona de joc per es més joves, ja que entenem que anar-hi a beure alcohol i a fumar allà (recordam que no es pot fumar a espais a s’aire lliure acotats que tenguin equipaments o acondicionaments destinats específicament a n’es joc i s’esbarjo des menors); i a jugar a futbol gent adulta, i que impedeix s’ús per ets atlots, ja que no és es destí que té que tenir un parc infantil. Mos asseguren que, a més, fan anar-se’n a n’ets atlots que estan jugant a sa zona deportiva.

Per tot açò explicat, voldríem saber lo següent per part de s’equip de govern, PREGUNTES:

1.- Són conscients de que es duen a terme ses activitats descrites anteriorment en es parc infantil de Dalt sa Quintana? Si és que sí: Des de quan en tenen constància? I si ja en tenien, per què no s’ha solucionat aquesta problemàtica (sempre que la considerin problemàtica)?

2.- S’ha posat cap denúncia per beure alcohol a n’aquesta zona pública? Si és que sí: Quantes? I si no s’ha sancionat a ningú: Per què no s’ha fet?

3.- Quines intencions futures tenen amb sa problemàtica que hem descrit?

4.- Fien enviar policia a comprovar i sancionar, si és necessari, a aquells que estiguin bevent alcohol a n’aquesta zona pública (parc infantil)? I si ja han enviat a sa policia, per què creuen que es torna a fer s’ús que descreim i cada cap de setmana?

5.- Tenen constància de qui són ses persones que empren aquesta zona per destinar-la a lo que hem descrit? Són ses mateixes que empren o empraven es campet de futbol des polígon industrial?

6.- Sobre es campet de futbol des polígon industrial: Qui l’empra? Qui el gestiona per si el vol emprar qualsevol ciutadà (com creim que hauria de ser)? I com el pot sol·licitar (si s’ha fer) qualsevol ciutadà que el vulgui emprar? Està molt sol·licitat i ho està de forma diversificada?  

Nou web Govern Balear

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.