Nova reunió de la Mesa de l’Alumnat amb representants de centres de totes les Illes Balears

El conseller d’Educació i Formació Professional, Martí March, acompanyat de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, Amanda Fernández, del director de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante i de la directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez, ha presidit aquest divendres la reunió virtual de la segona Mesa de l’Alumnat, formada per 20 membres representants de les associacions d’alumnat i de les juntes de delegats més representatives dels centres d’educació secundària de les Illes Balears.

A la reunió d’avui s’ha aprovat el Reglament de funcionament d’aquesta Mesa i s’han tractat temes prioritaris de debat d’aquest òrgan de participació i consulta,  com l’estat de participació de l’alumnat als centres educatius, la implantació de la LOMLOE, els equipaments i infraestructures dels centres o els seus recursos tecnològics.

L’objectiu és el d’establir una nova estructura participativa i un espai de comunicació entre l’alumnat, les institucions i els òrgans de gestió competents en matèria educativa.

Nou òrgan de consulta i debat amb l’alumnat com a protagonista

La Mesa de l’Alumnat es constitueix com un organisme de consulta i debat amb la finalitat de promoure la participació de l’alumnat als centres educatius i, en especial, l’associacionisme estudiantil. Entre aquests objectius específics també es troben l’elaboració de propostes per millorar la representació de l’alumnat als consells escolars, la dinamització de les juntes de delegats dels centres, la convivència i la perspectiva de gènere, entre d’altres. Tot per tal de fomentar el desenvolupament d’estratègies per treballar la democràcia participativa, amb la creació d’una estructura vàlida i estable de participació i comunicació entre l’alumnat i les institucions o òrgans de gestió.

La recent creada Mesa de l’Alumnat es converteix en una nova mesa de participació de la comunitat educativa de les Illes Balears en l’àmbit de l’educació no universitària. Al nivell de les altres meses específiques dels diferents agents del món educatiu, com la de Directors, la de Famílies, de Docents, la Sectorial o la d’Ensenyament Privat i Concertat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.