Aprovat el decret llei per garantir la gratuïtat del primer cicle d’educació infantil a centres públics i de la xarxa complementària

El Consell de Govern, reunit aquest dilluns en sessió extraordinària, ha aprovat el Decret llei de mesures urgents per garantir la gratuïtat de l’educació dels infants matriculats en el primer cicle d’educació infantil a centres de la xarxa pública d’escoles infantils i de la xarxa complementària, a partir del mes de setembre de 2023.

Amb aquesta mesura es confirma l’inici de la gratuïtat total de l’escolarització dels infants de 0 a 3 anys aquest curs 2023-2024, tal com es va anunciar a principi d’aquest mes d’agost en una reunió amb representants del sector 0-3 a les Illes Balears.

Amb aquesta mesura es cobriran les despeses de funcionament d’aquestes aules en l’horari ordinari d’escolarització d’aquesta etapa educativa, un mínim de 4 hores durant 10 mesos. Els titulars dels centres podran estipular les hores gratuïtes ubicades en la franja compresa entre les 8.00 i les 14.00 h.

En total, es preveu arribar a 11.131 alumnes de 0 a 3 anys de 194 centres públics i de la xarxa complementària de les Illes Balears.

MallorcaMenorcaEivissaFormenteraTotal
CentresCentres xarxa pública7919112111
Centres xarxa complementària71210083
Total centres13821212194

 

 

MallorcaMenorcaEivissaFormenteraTotal
PlacesPlaces xarxa pública5.2021.4876131717.473
Places xarxa complementària2.96614155103.214
Total places8.1681.6281.16417111.131

 

En comparació amb el curs 2022-2023, aquest nou curs escolar 2023-2024 es podran beneficiar de la gratuïtat de tot el primer cicle d’educació infantil 6.782 infants més. Així mateix, les escoletes de titularitat pública han augmentat en 6 per a aquest nou curs 2023-2024 i les de la xarxa complementària, en 30 centres.

GratuïtatPlacesCentres
Curs 2022-20232-3 anys4.349158 (105 públics i 53 de la xarxa)
Curs 2023-20240-3 anys11.131194 (111 públics i 83 de la xarxa)

 

Per fer possible aquesta mesura, es preveu invertir 15.084.000 € per als mesos de setembre a desembre de 2023. I un total de 22.626.000 € de gener a juny de 2024. D’aquesta manera, la inversió total per a la gratuïtat 0-3 per al curs 2023-2024 serà de 37.710.000 €.

Tant les escoletes públiques com les de la xarxa complementària rebran una aportació de 45.000 € per curs i aula de què disposin. Es quantifica una quota mitjana de 250 € i es té en consideració que les ràtios de les aules ordinàries de tercer d’educació infantil són de 18 infants. Per tant, el cost mínim aproximat d’una plaça 2-3 anys és de 2.500 €. Encara que les ràtios de les aules de primer i segon són més baixes, el cost de mantenir l’aula oberta és el mateix (personal contractat, material…) i, per tant, el mòdul d’aquestes aules ha de ser també de 45.000 €.

Decret llei
El Decret llei aprovat avui té per objecte, d’una banda, establir els mòduls per al sosteniment de les aules del primer cicle d’educació infantil de les escoletes de la xarxa pública d’escoles infantils de les Illes Balears i també de la seva xarxa complementària que permetin la gratuïtat de l’escolarització dels alumnes matriculats i, de l’altra, permetre la suspensió del cobrament de les taxes o dels preus públics de les escoletes de la xarxa pública i de la complementària, a partir de l’1 de setembre de 2023, durant la necessària tramitació de la modificació d’aquests.

A més, estableix que la Conselleria d’Educació i Universitats publicarà els models de convenis específics que hauran de signar els titulars dels centres de les xarxes pública i complementària, per tal d’establir la gratuïtat i finançar la prestació del servei educatiu dels alumnes matriculats del primer cicle d’educació infantil.

Condicions per oferir la gratuïtat
S’aprova un mòdul de 45.000 € per al sosteniment d’unitats de primer cicle d’educació infantil de la xarxa d’escoletes infantils públiques de primer cicle d’educació infantil de les Illes Balears, a partir del curs 2023-2024, amb les condicions següents:
— Les unitats de primer cicle d’educació infantil han d’estar autoritzades i en funcionament durant deu mesos.
— El servei d’escolarització bàsica d’un mínim de quatre hores, sense incloure les menjades, ha de ser gratuït.
— S’han de desglossar les quotes que han de pagar les famílies per trams horaris, de manera que s’expliciti la gratuïtat del tram d’escolarització finançat.
— El titular ha d’assumir la resta de despeses per al tram horari de servei d’escolarització bàsica d’un mínim de quatre hores.
— En el cas d’aules que obren menys de deu mesos però més de cinc, la quantia del mòdul s’ha de calcular proporcionalment al temps d’obertura.
— Els centres de més d’una unitat han d’oferir places dels tres nivells educatius del primer cicle d’educació infantil en el procés d’admissió ordinari.

A més, s’aprova un mòdul de 45.000 € per al sosteniment d’unitats de primer cicle d’educació infantil de la xarxa complementària a la xarxa d’escoletes infantils públiques de primer cicle d’educació infantil de les Illes Balears, a partir del curs 2023-2024, amb les condicions següents:

— Les unitats de primer cicle d’educació infantil han d’estar autoritzades i en funcionament durant deu mesos.
— El servei d’escolarització bàsica d’un mínim de quatre hores, sense incloure les menjades, ha de ser gratuït. Així s’ha de fer constar en totes les publicacions i informacions a les famílies.
— S’han de desglossar les quotes que han de pagar les famílies per trams horaris, de tal manera que s’expliciti la gratuïtat del tram d’escolarització subjecte al conveni de gratuïtat.
— En el cas d’aules que obren menys de deu mesos però més de cinc, la quantia del mòdul s’ha de calcular proporcionalment al temps d’obertura.
— Els centres de més d’una unitat han d’oferir, en el procés d’admissió ordinari, places dels tres nivells educatius del primer cicle d’educació infantil.

El finançament de les aules de primer cicle d’educació infantil es podrà dur a terme a través de transferència de la Conselleria d’Educació i Universitats d’acord amb els convenis específics de gratuïtat subscrits segons l’article 6 del Decret llei.

Altres mesures
El Decret llei aprovat avui també modifica la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per tal que l’EI Can Nebot, a Sant Josep de sa Talaia, pugui adaptar les seves taxes a la gratuïtat en el cicle 0-3.

Així mateix, s’amplia el període perquè els educadors i les educadores dels centres de primer cicle d’educació infantil puguin acreditar els requisits de capacitació lingüística i garantir l’atenció als infants matriculats del primer cicle d’educació infantil als centres de la xarxa pública d’escoles infantils i de la xarxa complementària.

D’altra banda, amb la modificació de la Llei 11/2022, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2023, des de l’1 de setembre de 2023, per als nivells educatius d’ESO, FP i batxillerat, la referència de la càrrega lectiva esmentada es farà sobre la base de la realització de vint-i-tres hores lectives setmanals per docent, amb independència que aquest límit s’aconsegueixi només en un centre concertat o amb la suma de les jornades efectuades en diferents centres concertats. Tot i així, es podrà resoldre una càrrega lectiva de vint-i-quatre hores setmanals per docent a petició del centre i en casos excepcionals.

El finançament de les aules de primer cicle d’educació infantil dels centres de la xarxa complementària es podrà instrumentalitzar a través del concert educatiu o de la signatura de convenis específics.

En la modificació del Decret 59/2022, de 27 de desembre, pel qual s’estableixen les normes que han de regir les convocatòries per a l’establiment i la renovació de concerts educatius a partir del curs 2023-2024, els centres d’educació especial, a més d’escolaritzar alumnes, poden dur a terme la funció de centres de referència i suport per als centres ordinaris.

La disposició final tercera d’aquest Decret llei modifica la disposició transitòria segona de la Llei 1/2022, de 8 de març, d’educació de les Illes Balears, sobre l’estructura de les retribucions del personal laboral docent, la qual esdevé necessària abans de l’inici del curs escolar 2023-2024 per poder dur a terme les contractacions de la nova figura dels professors experts del sector productiu.

Baleària

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.