Menorca Talaiòtica - Unesco

El Govern aprova un pla de mesures urgents per captar i fidelitzar professionals sanitaris El decret també elimina el requisit de coneixement del català per accedir als llocs de feina amb funcions sanitàries del Servei de Salut

El Govern de les Illes Balears té com a prioritat que la sanitat pública d’aquesta comunitat s’ajusti a les necessitats reals de la ciutadania, amb professionals qualificats i una atenció sanitària de qualitat. Per això, augmentar el personal sanitari és una tasca urgent per garantir l’atenció i reduir les llistes d’espera. Així, és imprescindible mantenir el nombre de metges i altre personal sanitari, i facilitar que arribin nous professionals.

Per aquest motiu, el Consell de Govern ha aprovat un decret llei de mesures urgents per captar i fidelitzar professionals sanitaris.

Aquest decret estableix el següent:

1. Es regulen jurídicament les zones i especialitats de difícil cobertura i la possibilitat de declarar-ne de noves de molt difícil cobertura, vinculades a un complement de millora retributiva, per garantir la cobertura sanitària.
2. S’elimina el requisit de coneixement de català per accedir als llocs de feina amb funcions sanitàries del Servei de Salut.

Llocs de feina de difícil cobertura
Amb aquest decret s’estableix un marc normatiu i s’atorga seguretat jurídica a la definició dels llocs de difícil cobertura, unificant aquest concepte retributiu.

El lloc de feina de difícil cobertura és una categoria professional o especialitat, la provisió de la qual es veu dificultada per raons d’índole tècnica o geogràfica. Per fer atractius aquests llocs (i zones) es crea un complement retributiu complementari.

En el Servei de Salut es consideren places i llocs de feina de difícil cobertura els ocupats per personal estatutari sanitari de les categories A1 i A2 que fan feina a les àrees de salut de Menorca i d’Eivissa i Formentera.

Llocs de molt difícil cobertura
En aquells supòsits en què hi hagi un dèficit estructural en la provisió i concorri una necessitat urgent que impedeixi garantir la cartera de serveis de l’àrea de salut corresponent, el Consell de Govern, a instància del director general del Servei de Salut, podrà declarar noves places, zones o funcions de molt difícil cobertura, tenint en compte la insularitat com a fet diferenciador.

La resolució del Consell de Govern concretarà les quanties que han de percebre aquests professionals, així com la durada de la mesura. Aquestes quantitats podran arribar fins a un increment màxim del 300 % per sobre del complement actual dels llocs qualificats com de difícil cobertura.

Eliminació del requisit de coneixement de català
El Govern pretén continuar avançant en la professionalització del personal amb funcions sanitàries que accedeix a l’Administració. D’aquesta manera, els processos selectius i de provisió de personal amb funcions sanitàries permetrà l’accés d’aquells professionals millor qualificats, sense que la falta de l’acreditació oficial d’un determinat nivell de català es converteixi en un element dissuasiu a l’hora d’accedir-hi.

La Conselleria de Salut procurarà que, una vegada dins de l’Administració, les persones que no tinguin un determinat nivell de català puguin formar-se o millorar en el coneixement de la llengua catalana, amb la col·laboració de l’Administració, per mitjà del foment dels cursos adequats, per facilitar als ciutadans el dret d’utilitzar qualsevol de les dues llengües oficials en les seves relacions amb l’Administració. Igualment, els procediments de provisió de personal valoraran com a mèrit els diferents nivells de coneixements de català.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.