L’IEB modifica els seus estatuts i assumeix les competències de política lingüística

El Consell de Govern ha aprovat la modificació del Decret 48/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB), per tal d’adscriure’l a la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports. Aquesta modificació s’ha fet necessària arran de la nova estructura orgànica de l’Administració de la Comunitat Autònoma, que atribueix a la Direcció General de Cultura competències en matèria lingüística.

Aquests nous estatuts tenen com a objectiu aconseguir un ens més eficaç, pràctic i àgil. La principal innovació en els estatuts fa referència a les funcions del director adjunt, el qual dirigirà la gestió econòmica i administrativa de l’ens, a més de la suplència i el suport al director de l’Institut, previstos ja anteriorment.

En la mateixa sessió, els assistents s’han donat per assabentats del nomenament de Llorenç Perelló Rosselló com a director de l’Institut amb data 4 d’agost de 2023.

L’IEB té com a finalitat fomentar l’ensenyament i la normalització lingüística de la llengua catalana, la promoció de la cultura de les Illes i la projecció exterior d’aquesta, respectant les competències pròpies dels consells insulars.

Impuls al Consell Social de la Llengua i la Comissió de Toponímia
En aquest mateix sentit s’ha modificat també la composició del Consell Social de la Llengua Catalana, òrgan de consulta, planificació i assessorament que integra tots els sectors socials de les Illes Balears amb la finalitat d’assolir els objectius de planificació lingüística que impulsa el Govern. La nova composició passa de set a cinc[1] vicepresidents, que són el conseller competent en matèria de cultura, el secretari autonòmic de Cultura i Esports, el director general de Cultura, el director de l’IEB, el rector de la Universitat de les Illes Balears i el president de l’Obra Cultural Balear.

D’igual manera, es reforça la Comissió de Toponímia de les Illes Balears, amb la designació del director general de Cultura com a president i la incorporació d’un nou vicepresident, en aquest cas el director de l’IEB. L’objectiu d’aquesta Comissió és proposar la fixació oficial dels topònims de les Illes Balears i la seva integració en la cartografia oficial relativa a les Illes Balears.

Baleària

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.