El Departament de Benestar Social dur a terme una jornada tècnica d’atenció emocional a la infància La cita, amb el lema "A jo qui m'atén", congregà gairebé un centenar de professionals

Recollint les demandes dels diferents professionals dels serveis socials i dels equips d’orientació educativa, el Departament de Benestar Social del Consell Insular de Menorca ha duit a terme una jornada tècnica d’avaluació de l’atenció emocional a la infància. La cita, amb el lema “A jo qui m’atén”, es va fer al Centre Bit d’Alaior amb la participació de 97 professionals dels serveis socials comunitaris bàsics, equips d’intervenció familiar, serveis especialitzats d’atenció a la infància i família del Consell Insular i d’altres administracions, a més d’entitats socials, equips educatius d’orientació i d’atenció primerenca, i representants de l’Àrea de Salut de Menorca.

Per perfils professionals hi van participar psicòlegs, educadors i treballadors socials, pedagogs, orientadors educatius, professorat tècnic de serveis a la comunitat (PTSC), infermeres i terapeutes ocupacionals. Els objectius marcats per la jornada van ser identificar tots els serveis i programes que actuen en l’atenció a la infància en el territori, i fer un primer recull d’una guia de recursos. També recollir les necessitats detectades en els menors atesos i el nivell de cobertura d’aquestes. A banda, es va treballar per a trobar espais comuns de col·laboració inter-serveis per arribar a atendre a tota la població d’infants de 0 a 16 anys socioemocionalment. I es van acordar espais futurs de coordinació per donar resposta a les necessitats detectades.

Pel bon assoliment d’aquests objectius, dies abans de la jornada es va recollir un qüestionari per a cada un dels serveis implicats en l’atenció a la infància amb la finalitat d’elaborar una guia de recursos i un primer recull de la percepció dels diferents professionals. Al mateix qüestionari es recollien les principals necessitats en l’àmbit emocional detectades en els menors atesos i una primera valoració en el nivell d’atenció i cobertura d’aquestes, així com propostes de millora.

Les aportacions recollides van ser treballades al llarg de la jornada que es va celebrar el 27 d’octubre i va ser conduïda i dinamitzada per Octavio Rivero Cardenas. Aquest, llicenciat en Psicologia, té una important formació i experiència com a terapeuta familiar i formador i supervisor d’equips d’intervenció en família i infància.

Al llarg de la sessió es van organitzar setze taules de treball integrades per professionals de diferents sectors on es van debatre i consensuar qüestions plantejades. La darrera part de la jornada es va dedicar a la presentació de les conclusions de cada una de les taules de treball, punt al qual es va convidar a diferents responsables polítics de les administracions implicades per fer-los partícips dels acords i propostes tècniques treballades.

Entre les conclusions va destacar la bona valoració per part dels participants d’iniciatives com la d’aquesta jornada i la petició de què se’n donàs continuïtat. Entre les propostes més rellevants es va recollir fomentar la participació i escolta activa dels infants i les famílies en el disseny de les polítiques socials. A banda, es va determinar situar el benestar dels menors i de famílies en el centre de la intervenció i abordatge de la intervenció en xarxa, així com promoure la intervenció en els entorns naturals dels nens, com són el domicili, l’escola, espais d’oci i altres espais comunitaris, a més d’implicar referents comunitaris en la intervenció.

En paral·lel, entre les propostes recollides també figura la flexibilització d’horaris dels serveis, millorar el coneixement de la xarxa de recursos i la comunicació, coordinació i vies de col·laboració i confiança entre serveis, i també l’acompanyament de les famílies en la derivació a altres equips. De la mateixa manera, es van recollir propostes encaminades a la creació d’espais grupals de formació, suport i intervenció terapèutica per a les famílies, la necessitat de garantir la cobertura de necessitats bàsiques dels menors, i les seves famílies, i impulsar mesures de conciliació. També anar ampliant les dotacions dels equips socials, educatius i d’atenció psicològica i psiquiàtrica per millorar la cobertura a les situacions detectades, promoure aquelles actuacions que fomentin la prevenció de situacions de risc o necessitat tant individual, com comunitària. Finalment, garantir en les agendes espais de trobades, intercanvis, reflexió, coordinacions, supervisions i formació específica entre equips, i el disseny compartit de protocols d’intervenció i col·laboració.

Per part de l’equip organitzador, ara es treballa en l’anàlisi de la recollida de conclusions i propostes amb l’objectiu final d’implantar i consolidar una atenció més integral i en xarxa a les necessitats de la infància. Es preveu un seguiment periòdic de la implantació d’aquestes accions i una segona jornada dins l’any 2024 per anar consolidant la implantació dels acords i la millora de l’atenció per part de les diferents administracions.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.