El Govern transmet a les ministres de Treball i Transició Ecològica i al ministre d’Indústria les principals reivindicacions laborals de les Illes Balears i les particularitats en matèria energètica

El conseller d’Empresa, Ocupació i Energia, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha adreçat dues cartes a les ministres de Treball i Economia Social i de Transició Ecològica i Règim Demogràfic, Yolanda Díaz i Teresa Ribera respectivament, així com al ministre d’Indústria, Jordi Hereu, amb l’objectiu de plantejar-ne les principals reivindicacions del Govern de les Illes Balears en les matèries de competència dels ministeris esmentats que afecten la comunitat autònoma, coincidint amb els seus nous inicis de mandat.

Entre els temes plantejats en matèria laboral, Sáenz de San Pedro posa el focus en aconseguir la màxima protecció possible als contractes fixos discontinus; una major inversió en formació a la feina; ajudes i bonificacions a contractes de treballadors i treballadores de la llar, i el foment de la resolució extrajudicial de conflictes laborals.

Pel que fa a transició energètica, el conseller ha insistit en les reivindicacions històriques que, per les característiques del territori, requereixen una adaptació de la normativa perquè les illes puguin avançar en eficiència energètica i descarbonització.

En matèria d’indústria, destaca la necessitat de l’aprovació de la nova llei del sector, així com un marc normatiu per fer front a Amazon i altres grans operadors al sector del comerç.

Formació a la feina

Així, el conseller ha plantejat la necessitat d’invertir en formació i capacitació professional a la feina per donar resposta al greu problema de confecció de plantilles de persones treballadores a les empreses. Concretament, Sáenz de San Pedro ha explicat en la carta adreçada a la ministra Yolanda Díaz que «s’ha de reconèixer en l’àmbit europeu el dret de les persones empleades a tenir formació en el marc del seu lloc de treball, i corre del seu compte marcar la directriu general sobre la manera de fer-ho efectiu». El conseller ha sol·licitat, a més, «que es tengui en compte la càrrega administrativa i econòmica que tenen les empreses a l’hora d’establir vies de finançament i agilitat burocràtica sobre això».

Suport al contracte fix discontinu

També en matèria de treball, el titular d’Empresa, Ocupació i Energia de les Illes Balears ha demanat suport a la figura del contracte «fix discontinu» i ha explicat que les illes compten aproximadament amb unes 185.000 persones treballadores amb aquest tipus de contractació, «el que fa que hàgim de reforçar al màxim la seva protecció per a empreses i per a persones treballadores».

En aquest sentit, Sáenz de San Pedro ha indicat que el canvi en el règim de bonificacions dels fixos discontinus, de manera que ja no s’opta per un 50 % de bonificació sinó per una quantitat fixa mensual, «perjudica moltíssim l’esforç a l’allargament de la temporada turística a les Balears als mesos de novembre, febrer i març. Necessitam que es tengui en compte la nostra singularitat en aquest tipus de contractació a les Balears i, si s’estableix un import fix, que aquest actuï com a mínim amb aplicació a l’alça, respecte d’aquest percentatge».

Igualment, el conseller Sáenz de San Pedro ha advocat per ampliar la protecció dels treballadors i treballadores amb contractes fixos discontinus a través de l’equiparació d’aquest tipus de contracte a altres modalitats contractuals en relació amb les garanties de cotització per a prestacions. «Després de la recent equiparació de la cotització a temps parcial a la completa a l’efecte de còmput per a prestacions de la Seguretat Social, ha deixat d’aplicar-se el coeficient de parcialitat als nostres treballadors i treballadores amb contracte fix discontinu, cosa que ha provocat que es vegin perjudicades les persones que no cotitzen els mesos necessaris per meritar desocupació i hagin de recórrer a les ajudes (subsidis), i que resultin perjudicades les persones menors de 52 anys», argumenta en la missiva.

Lluita per la salut de les persones treballadores i contra l’absentisme

La lluita per la salut de les persones treballadores i contra l’absentisme ha estat un altre dels assumptes que ha abordat el conseller: «A les Balears patim una taxa d’absentisme preocupant sobre la qual cal treballar en profunditat. Sabem que som davant un problema d’origen múltiple i efectes transversals en l’àmbit sanitari, laboral i econòmic. Es tracta d’afrontar els problemes de salut ocasionats per contingències professionals i també per contingències comunes i els seus efectes».

Alejandro Sáenz de San Pedro ha qualificat d’urgent el treball sobre la gestió burocràtica de les baixes d’incapacitat temporal, amb més comunicació telemàtica entre operadors d’aquest àmbit i valorant la possibilitat d’un retorn a la feina de manera gradual i parcial quan sigui recomanable per a la salut i la recuperació de les persones treballadores, «sense la rigidesa actual existent en la legalitat vigent, ja matisada per la jurisprudència», una mesura que haurà d’estar dotada de mecanismes sempre acordats en negociació col·lectiva.

Ajuts i bonificacions al contracte d’empleats i empleades de la llar

Un altre assumpte en què ha insistit el conseller ha estat en un règim d’ajuts i bonificacions per a la contractació de treballadors i treballadores de la llar. Per al conseller, aquesta mesura, a més de donar suport a la regulació i el reconeixement de moltes persones treballadores en aquest sector, aconseguirà l’efecte d’afavorir la conciliació. «Les famílies han de poder accedir econòmicament a aquestes contractacions amb bonificacions i ajuts que tenguin en compte, a més, les estructures de família nombrosa», ha indicat.

Foment de la resolució extrajudicial de conflictes laborals

Finalment, en matèria laboral, Sáenz de San Pedro ha plantejat la necessitat de fomentar la resolució extrajudicial de conflictes laborals, així com la creació d’un títol IV de l’Estatut dels treballadors, «De la resolució de conflictes laborals»: «per potenciar la mediació i sobretot l’arbitratge com a sistema de resolució de conflictes».

Finançament del cost de valorització de residus

En matèria de transició energètica, el conseller d’Empresa, Ocupació i Energia del Govern ha requerit al Govern d’Espanya, a través del Ministeri de Transició Ecològica i Règim Demogràfic, que compleixi els compromisos establerts en la Llei de residus i sòls contaminats per a una economia circular, pel que fa a finançar el cost addicional de la valorització de residus que es du a la Península per no poder-se fer a les Illes Balears. «Aquest fet s’ha reclamat en multitud d’ocasions i, malgrat que hi ha un precedent de pagament anterior, se’n va deixar de finançar el cost ja fa més de deu anys», ha explicat.

Plataforma única de gestió dels residus d’aparells elèctrics i electrònics

Així mateix, el conseller ha recordat la necessitat de posar en marxa una plataforma única de gestió dels residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) i de les oficines d’assignació de recollides d’aquests residus ja que, després de vuit anys de la aprovació del Reial decret sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics, encara no es disposa d’aquestes eines, tot i estar previstes en la legislació.

Capacitat d’accés en comptes de potència instal·lada

En matèria de transició energètica i canvi climàtic, des de la Conselleria s’ha insistit en molts dels temes que històricament s’han reclamat «amb èxit nul i cap resposta concisa», concretament s’ha fet referència a la modificació de la circular de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) perquè es consideri la capacitat d’accés en lloc de la potència instal·lada, ja que suposa un greu desajust per a aquells grans consumidors que volen potenciar el seu autoconsum i acabar de balancejar econòmicament amb abocaments. «La circular actual ho fa inviable», ha remarcat el conseller.

Sáenz de San Pedro també ha plantejat la modificació de la definició de les capacitats d’accés i introduir el concepte de discretitzacióper hores. «Amb el sistema actual estam topant la capacitat d’accés a xarxa pels màxims i inutilitzant la gestió de l’operador del sistema».

Major seguretat jurídica

Sobre la tramitació de generació renovable i el seu impacte directe sobre el compliment de penetració renovable en la Llei de canvi climàtic, la Conselleria ha sol·licitat ampliar el Reial decret llei pel qual s’aproven mesures en matèria d’energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica, ja que estableix les fites associades a la tramitació, però no adjunta el procediment administratiu associat. «Això genera inseguretat jurídica i dona peu a recursos i contenciosos, dels quals ja hi ha jurisprudència per aquest fet, contra els òrgans de l’Estat».

Singularitat de les illes per a l’autoconsum col·lectiu

El titular d’Empresa, Ocupació i Energia ha insistit al Ministeri perquè reconsideri la singularitat de les illes quant a les distàncies per a la constitució d’autoconsums col·lectius. «Les distàncies actuals constitueixen un fre per a la transició energètica», ha indicat, en relació amb el Reial decret d’accés i connexió a les xarxes de transport i distribució d’energia elèctrica, i la legislació associada.

Pel que fa als ajuts de fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, el conseller ha plantejat que és vital una revisió completa de les bases reguladores i un esforç veloç i encertat en la seva simplificació administrativa. «La complexitat de la seva gestió, tant institucionalment com per part del beneficiari, xoca contra l’esperit incentivador que persegueix la iniciativa. Aquesta dicotomia constitueix un obstacle i una inseguretat per al sol·licitant i per a la seva gestió».

Finalment, en matèria energètica, Sáenz de San Pedro ha exposat que la nova Llei d’avaluació ambiental considera susceptibles d’avaluació d’impacte totes les línies d’evacuació soterrades a habitatges i poblacions, per la qual cosa, amb la definició actual i la realitat de les nostres illes, «això constituirà un col·lapse anunciat i previst dels òrgans ambientals i qualsevol autorització, contrari a la Directiva europea 2023/2413, en què s’advoca per la simplificació i l’impuls de la implantació de les energies renovables».

Nova llei d’indústria

El conseller s’ha referit a la necessitat d’aprovar i publicar una nova llei d’indústria, l’actual data del 1992, adaptada a la realitat del sector i que compleixi les directrius de la Unió Europea, per impulsar polítiques que reactivin el sector industrial balear. «Aquest sector s’està debilitant a les illes i necessita una legislació d’acord amb els temps per impulsar i modernitzar la indústria. Ens cal diversificar l’economia, apostant pel sector secundari a les Illes, i no ser tan dependents del sector terciari», ha afegit el conseller.

Competències professionals

Sáenz de San Pedro també ha plantejat en la seva missiva la necessitat d’aclarir les competències d’enginyers, tècnics i professionals, d’acord amb la formació de cada professional, per evitar intrusismes i apostar per la qualitat del sector.

Eliminació o reducció de minimis

Així mateix, també en benefici de la indústria, el conseller ha demanat una revisió o eliminació de minimis per a subvencions i ajuts públics concedits al sector industrial. El titular d’Empresa, Ocupació i Energia ha explicat que «el fet de la insularitat fa menys competitiu el sector i és per això que plantegem la necessitat de revisar o eliminar minimis».

Comerç

En matèria de comerç, les principals reivindicacions s’han centrat en l’avanç en el desenvolupament de la transformació digital del comerç i en l’elaboració d’un marc normatiu que faci front a empreses com Amazon i altres grans operadors.

I respecte al sector empresarial, englobant tant les grans com les petites i les mitjanes empreses, el conseller ha proposat potenciar l’emprenedoria a través d’ajuts i apostar per la consolidació de pimes i autònoms.

Baleària

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.