Ajuts per al comerç 2024 La campanya “T’ajudam a millorar el teu comerç” de la Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia destina 2,7 milions d’euros a subvencionar les actuacions per a la modernització i la millora dels comerços

Foto: Ciutadella Antiga

Des de la Regidoria de Comerç, l’Ajuntament informa la ciutadania sobre la campanya “T’ajudam a millorar el teu comerç”, de la Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia del Govern Balear.Amb aquesta iniciativa, es destinen fins a 2,7 milions d’euros a subvencionar les actuacions per a la modernització i la millora dels comerços de les Illes Balears. Concretament, el comerç detallista i determinades empreses de serveis i d’establiments comercials considerats emblemàtics.

S’hi poden acollir autònoms i/o titulars de petites empreses del sector del comerç detallista o de determinades empreses de serveis. També, establiments físics ja existents en el territori de les Illes Balears que facin venda presencial i tenguin seu social a les Illes Balears. I, finalment, aquelles activitats incloses en els epígrafs de l’impost sobre activitats econòmiques detallades en la convocatòria publicada en el BOIB: https://www.caib.es/eboibfront/ca/2024/11892/seccio-iii-altres-disposicions-i-actes-administrat/472

Les actuacions que es poden subvencionar són les següents:

  • Inversions per a la millora tecnològica i digital encaminada a potenciar el comerç electrònic en establiments de venda presencial (només se’n subvencionarà la maquinària).
  • Inversions que impliquin un avenç cap a una economia baixa en carboni, la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat.
  • Inversions per a millorar l’accessibilitat i per a eliminar barreres arquitectòniques.
  • Adquisició i instal·lació de l’equipament necessari per a la modernització de l’establiment.
  • Adquisició i instal·lació de l’equipament necessari per a la millora de la imatge de l’establiment (retolació comercial, interior i exterior).
  • Obres i reformes, en general, que comportin la millora i la modernització de l’establiment.

Per a poder optar a la subvenció, el projecte o l’actuació presentats han de tenir un cost elegible mínim de 2.000 euros (sense l’IVA). D’aquesta quantitat, se’n subvencionarà el 80% del cost elegible del projecte (sense l’IVA), amb un total màxim de 9.000 euros per beneficiari.

Els projectes s’han d’executar i pagar entre el 16 de setembre de 2023 i el 15 de setembre de 2024, ambdós inclusivament. El termini per a presentar les sol·licituds finalitza el 14 d’abril de 2024.

Per a més informació, es pot consultar la convocatòria al BOIB, Butlletí Oficial de les Illes Balears, i al comerc.caib.es. També es pot telefonar al 971 177 601, extensions 62969 i 62970, o enviar un missatge a l’adreça infocomerc@dgce.caib.es.

Finalment, des de la Conselleria es recorda que no s’avisa expressament de la resolució de l’ajut a les empreses que l’han sol·licitat. I s’haurà de consultar al web comerc.caib.es per saber si s’ha concedit o no la subvenció.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.