Festers i festes de carrer de Sant Joan L’Ajuntament ha obert el termini per a sol·licitar els permisos per a fer festers de Sant Joan i festes de carrer

Del 15 d’abril al 15 de maig, ambdós inclusivament, la ciutadania podrà sol·licitar els permisos per a fer festers de Sant Joan i festes de carrer el vespre de dia 22 de juny.

Durant aquest mateix termini també es podrà sol·licitar el permís per a la instal·lació de barres o taulells de bar. Les condicions que caldrà observar són, entre d’altres:

PER A FESTERS
S’ha d’adjuntar a la sol·licitud, mitjançant instància, la documentació següent:
· Nom del responsable, que vetllarà per la bona execució del fester, així com per l’adopció de totes les mesures de seguretat.
· Plànol d’ubicació del fester.
· Justificant del resguard de la fiança de 300 euros dipositada per aval bancari a la Tresoreria o bé mitjançant l’ingrés en efectiu en algun dels números de compte bancaris disponibles, indicant-hi nom, NIF i concepte.

PER A FESTES DE CARRER
S’ha d’adjuntar a la sol·licitud, mitjançant instància, la documentació següent:
· Nom del responsable que vetllarà pel bon desenvolupament de la festa, així com per la neteja de l’espai ocupat.
· Plànol d’ubicació de la festa.

PER A LES BARRES O ELS TAULELLS DE BAR
Tant si s’instal·len al quinzell de l’establiment com si es fa a l’exterior, s’ha d’adjuntar a la sol·licitud, mitjançant instància, la documentació següent:
· Plànol d’ubicació del taulell amb indicació de les mides que s’ocuparan.
· Declaració responsable que el peticionari instal·larà el taulell conformement a les condicions imposades en l’autorització i que permetrà el lliure accés de les persones als serveis higiènics de l’establiment. Les dimensions màximes dels taulells són de 3 metres d’amplada per 1,50 metres de fons.
· Autorització signada pels veïns de poder ocupar el taulell l’espai de reculada respecte de la mitgera.
· Justificant del resguard de la fiança de 1.500 euros dipositada per aval bancari a la Tresoreria o bé mitjançant l’ingrés en efectiu en algun dels números de compte bancaris disponibles, indicant-ne nom, NIF i concepte.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.