Euclides: Els elements Per Antoni Liz Femenías

L’obra «ELS ELEMENTS» en 13 llibres va ser escrita per EUCLIDES cap al 365 a.C.

Es coneixen poques coses de la vida d’Euclides. Va viure a Alexandria.

A la pintura de Rafael «L’escola d’Atenes» es veu representat Euclides emprant un compàs, encara que podria representar Arquímedes. Va escriure obres de Geometria, però també òptica, de música i d’astronomia.

La seua obra de més difusió són els seus «Elements». La primera edició impresa es va fer a Venècia el 1482, uns 30 anys després d’imprimir la Bíblia de Gutenberg. L’edició es va fer a partir de la versió d’Adelard de Bath (1080-1150). Després s’han fet més de mil edicions d’aquesta obra.

EL CONTINGUT DELS «ELEMENTS»
Els tretze llibres d’Euclides contenen, entre altres 130 definicions, 5 postulats, 93 problemes i 372 teoremes.

Els quatre primers llibres són de geometria plana.

– El Llibre I conté 23 definicions i 5 postulats. Principalment tracta dels triangles. Empra  la regla i el compàs per a les construccions. Al final de llibre tracta sobre els triangles rectangles, el teorema de Pitàgores. També introdueix el mètode de demostració per reducció a l’absurd.

– El Llibre II tracta d’àlgebra geomètrica.  De càlculs algebraics. De les identitats fonamentals, amb construccions geomètriques.

(x + y)2 = x 2 + y2 + 2xy

(x – y)2 = x 2 + y2 – 2xy

x2 – y2  = (x + y)(x – y )

També la resolució geomètrica de les equacions de segon grau.

La construcció del segment auri (d’or).

La generalització del teorema de Pitàgores a triangles no rectangles.

– Al Llibre III hi ha la geometria de la circumferència i 11 definicions.

– El Llibre IV fa la construcció, amb regla i compàs, dels polígons regulars: triangle equilàter, quadrat, pentàgon, hexàgon i pentadecàgon. Hi ha 7 definicions.

Els Llibres V i VI, (atribuits a Eudoxo de Cnido) contenen les proporcions i les seves aplicacions a la geometria.  Hi ha el teorema de Tales i el càlcul d’àrees i volums.

– Al Llibre V es donen 18 definicions entre les quals hi ha la distinció entre la definició de raó i la de proporció. Tracta de proporcions i de proporcions compostes.

– El Llibre VI conté el teorema de Tales, i, el teorema l’altura i del catet del triangle rectangle, dels que es dedueix, de manera indirecta, el teorema de Pitàgores. Hi ha 4 definicions.

Els Llibres VII, VIII i IX tracten dels nombres racionals (fraccions).

– El Llibre VII tracta del nombre 1, dels nombres primers, dels fonaments de la divisibilitat; estableix l’algorisme de Euclides. Conté 28 definicions (entre elles la de nombres perfectes).

– El Llibre VIII es dedica a l’estudi de les progressions geomètriques. (Sobre tot de base 2)

                    1, 2, 4, 8, 16, 32, …

– El Llibre IX conté un teorema notable: l’existència de una quantitat no finita de nombres primers.

– El Llibre X fa una classificació de les línies irracionals. Hi ha 16 definicions.

– El Llibre XII conté el càlcul de l’àrea del cercle i dels volums de la piràmide, el con i l’esfera. (S’atribueix a Eudoxo).

– El Llibre XIII conté la construcció dels cinc sòlids platònics: el tetraedre, l’hexaedre, l’octaedre, el dodecaedre i l’icosàedre. Demostra que només hi ha aquests cinc.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.